O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 330

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Moravci. Počátkem července se zúčastnili členové svými díly celookresní výstavy na Herálci. Této výstavy se zúčastnili také členové „Výtvarného studia mladých“, které tvoří studenti škol a gymnázia.
Pěvecký sbor „Smetana“ uskutečnil ve spolupráci se sborem „Svatopluk“ ze Žďáru  n/S. novoroční koncert v MKD Nové Město na Moravě. V dubnu vystoupil soubor při vzpomínkovém večeru u příležitosti narození V. I. Lenina a v květnu uskutečnil májový koncert. U příležitosti zahájení Měsíce přátelství uspořádal opět ve spolupráci se souborem „Svatopluk“ koncert.
V oblasti technického provozu Městského kulturního domu proběhlo v měsících květnu a červnu malování všech prostor budovy. Současně bylo provedeno čištění koberců v klubovnách MKD.
Novoměstský zpravodaj
Městský výbor KSČ a Městský národní výbor vydaly v roce 1982 již 6. ročník Novoměstského zpravodaje. Redakční rada se scházela třikrát v každém měsíci v ředitelně MKD a pracovala ve složení: šéfredaktor - Jaromír Čejka; redaktoři - prof. Jiří Maděra, Ivo Tulis; výtvarník - Miloslav Dvořák. Od vzniku zpravodaje v r. 1977 pracují v redakční radě prof. Jiří Maděra a Mil. Dvořák. Ivo Tulis spolupracoval s NZ od počátku jako aktivní dopisovatel a od r. 1980 se stal stálým členem redakční rady.  Jaromír Čejka se stal vedoucím redaktorem při nastoupení do funkce ředitele MKD 1. 7. 1981. V roce 1982 bylo vydáno jedenáct čísel NZ (červenec-srpen dvojčíslo). Obálka s kresbou tuší zobrazující Sekaninovo náměstí směrem od Vratislavovy kašny byla prací Mil. Dvořáka. Obsahově se zpravodaj ustálil na následujících hlavních rubrikách: Politické úvodníky; z jednání městských orgánů; z činností komisí Měst NV; občanské výbory se představují s mapkami obvodů působnosti OV, zprávy z novoměstských závodů; program MKD; program kina, z historie města; kulturní a politická výročí, životní jubilea, vítání dětí do života, sportovní zprávy aj. podle aktuálností akcí byly do NZ zařazovány pro dotvoření každého čísla další zprávy. Každé číslo bylo graficky upraveno s řadou fotografií. Od dubnového čísla na zadní straně obálky vycházela graficky upravená dopisnice, což bylo zavedeno na žádost poštovního úřadu z hlediska předpisů o přepravě tiskovin poštou. Tisk NZ prováděly VČT Pardubice, provoz Velké Meziříčí za vedení s. Josefa Vávry. Korekturu každého čísla zpravodaje v tiskárně prováděli Jaromír Čejka a Miloslav Dvořák. Velkou pomocí redakční radě stejně jako v minulých letech byly stylistické a pravopisné úpravy příspěvků NZ, které prováděly profesorky místního gymnázia s. Svitanová a s. Čechovská. Novoměstský zpravodaj se i v tomto roce tiskl v nákladu 1.500 kusů měsíčně. Cena zpravodaje byla 2 Kčs. Počet stálých odběratelů (předplatitelů) se zvýšil. Z původních 16 (ev. 19) stran textu se v tomto roce rozsah časopisu ustálil na 24 (ev. 27) stranách textu. V závěru roku byly dořešeny finanční otázky zajištěnosti vydávání NZ (přímá dotace ONV ve výši 60.000 Kčs na konto Městského národního výboru.)

Horácké muzeum
Horácké muzeum je od roku 1982 detašovaným pracovištěm Okresního muzea ve Žďáře n/S. V zařízení jsou dva odborní pracovníci, jedna uklízečka a průvodci po sbírkách – celkem 4 plné úvazky. Muzeum bylo otevřeno od 15. dubna do konce října, v zimním období pro ohlášené výpravy, školy a rekreanty ze zotavoven v okolí města. V muzeu jsou následující expozice: Národopisná, lyžařská, dělnické hnutí na Novoměstsku, síň Jana Štursy a Oldřicha Blažíčka. Byly uspořádány tyto výstavy: Koncem června byla otevřena výstava „Modrotisk – tradice a současnost“. Instalována byla po dobu dvou měsíců v Městském kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Návštěv-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková