O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 321

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ulici do Městského kulturního domu.

Plesová sezóna
Ve velkém sále Městského kulturního domu byla zahájena plesová sezóna dne 9. ledna 1982 plesem pracujících. Dále následovaly: 15. 1. – Ples Městského národního výboru; 16. 1. – Ples Národní fronty; 22. 1. – Ples Uranového průmyslu; 23. 1. – Ples n. p. Sport; 29. 1. – Ples českého svazu chovatelů, 30. 1. – Ples sportovců; 5. 2. – Ples JZD Vzlet Slavkovice; 6. 2. – Ples JME; 12. a 13. 2. Ples Českého svazu požární ochrany; 19. 2. – Ples mateřské školy; 20. 2. – Ples rybářů; 5. a 6. 3. – Studentský ples; 13. 3. – Ples hotelu SKI; 9. 4. – Fialkový ples. Plesová sezóna se vydařila a měla velmi dobrou společenskou úroveň.
Pro děti a mládež byly uspořádány dětské karnevaly: 10. 1. – Karneval n p. Sport; 17. 1. – Karneval obč. výboru č. 3; 7. 3. – Dětský karneval mateřské školy „ Pod starou radnicí“.

Vzpomínkový večer k 34. výr. Vítězného února
Mě V KSČ, Mě V NF, Mě V SČSP a Měst NV v Novém Městě na Moravě uspořádaly dne 24. února vzpomínkový večer k 34. výročí Vítězného února. V slavnostně vyzdobeném sále Městského kulturního domu se v 19,30 hodin sešla široká novoměstská veřejnost. V předních řadách zasedli představitelé politického a veřejného života města, zástupci OV KSČ a ONV, zástupci Lidových milicí a zasloužilí členové Komunistické strany Československa města. Po slavnostním zahájení předsedy Mě V KSČ s. Fr. Dvořáka přednesl hlavní projev zástupce OV KSČ s. Kafka. Poté následoval kulturní program žáků II. Základní školy v Novém Městě a žáků LŠU. Pásmo recitace, zpěvu a hudby bylo vkusným zarámováním oslavy. Vzpomínkový večer byl zakončen Internacionálou.

Setkání osamělých žen
K nejzdařilejším akcím Sboru pro občanské záležitosti lze počítat „Setkání osamělých žen“ u příležitosti Mezinárodního dne žen 1982. Toto setkání se uskutečnilo 3. března v pěkném prostředí gobelínového salonku Městského kulturního domu. Ženám přišli poděkovat za jejich celoživotní práci pro naši společnost předseda Měst NV s. Petr Klapač a předseda Mě V KSČ a SPOZ Měst NV s. František Dvořák. Milým dárkem od dětí  LŠU a recitačního kroužku MKD bylo pásmo veršů a písní. Poté následovala neformální beseda s představiteli města. Pionýři všem přítomným předali blahopřání Měst NV a kytičku.

Celoměstská konference SSM
18. března 1982 se v přísálí MKD v Novém Městě na Moravě konala celoměstská konference SSM, které se zúčastnili delegáti všech ZO SSM města. Z jednání mládežníků vyplynuly úkoly pro mladou generaci na všech úsecích činnosti.

Den učitelů
V rámci oslav Dne učitelů byl zaslán předsedou a tajemníkem Měst NV všem učitelům a pedagogickým pracovníkům škol všech stupňů v působnosti města blahopřejný list s poděkováním za výchovu mladé generace i za starostlivost a kvalitu výchovně vzdělávacího procesu. Toto blahopřání bylo ze strany pedagogů přijato s velkým uznáním, neboť tato forma poděkování byla uplatněna poprvé v historii města.

Porada tělovýchovných pracovníků RVHP
Ve dnech 19. - 24. dubna 1982 se sešla v Novém Městě na Moravě – v hotelu SKI, pracovní skupina XIII. porady místopředsedů sportovních organizací socialistických zemí. Zúčastnily se delegace 11 zemí sdružených v RVHP. Na programu jednání bylo zajištění výroby a distribuce sportovních potřeb a nářadí. Účastníci jednání se zúčastnili exkurze v n. p. Sport Nové Město na Moravě. Zahájení a zakončení porady se zúčastnily delegace stranických a státních orgánů města. Zahajovací projev přednesl náměstek předsedy Sportkomitétu při radě ministrů SSSR s. V. V. Sumočkin. Během jednání se střídali v řízení vedoucí jednotlivých delegací. Na závěr jednání byl podepsán protokol. Všichni účastníci byli s prostředím 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová