O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 320

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

tento hrob mezi válečné a čestné hroby. Projednala rovněž návrh na udělení čestných uznání rady Měst NV občanům, kteří se nejvíce zasloužili o výstavbu turistické chaty ve Studnicích. Návrh byl schválen.
25. 11. 1982 rada Měst NV zhodnotila činnost zemědělské komise, stav na úseku podzimních prací. Zabývala se činnosti komise výstavby, výsledky hospodaření s kovovým odpadem a zájmovou prací požárních sborů s mladou generací. Bylo projednáno též vytvoření nové komise pro projednání přestupků a rada byla seznámena s Knihovním řádem městské knihovny.
add 4. s. Uhlíř upozornil, že při propojování ulice Žďárské a Tyršovy došlo k překopu Radnické ulice. Překop není řádně osvětlen.
add 5. Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesl místopředseda Měst NV s. Fr. Dvořák. Seznámil plenární zasedání s úkoly, které bude Měst NV zabezpečovat v příštím období.
add 6. Úvodní slovo k předloženým plánům práce přednesla tajemnice Měst NV s. Věra Buchtová. Plány byly schváleny.
add 7. s. M. Jebavá, předs. komise soc. zdrav podala návrh na zřízení správní komise péče o děti a rodinu.
s. Dr. Kosek, taj. ONV hovořil k závěrům 6. zasedání ÚV KSČ a ke zdokonalení práce Měst NV v Novém Městě na Moravě, o nutnosti zlepšování stylu práce a odstraňování stereotypu a byrokratismu.
s. Oppelt, místopředseda Měst NV přislíbil kvalitní plnění vytyčených úkolů
add 8. s. Oppelt přislíbil nápravu v označení překopu Radnické ulice
add 9. Usnesení zasedání bylo jednomyslně přijato.
add 10. Místopředseda Měst NV poděkoval přítomným za účast a zakončil jednání

III. Veřejný a společenský život, významné události a oslavy výročí

„Rok úcty ke stáří“
Organizace spojených národů svolala na rok 1982 Světové shromáždění o stárnutí a současně vyhlásila tento rok za rok „Úcty ke stáří“. Vyjádřila tím potřebu reagovat na problémy starých lidí i na problémy s uspokojováním jejich potřeb. Cíle  pro něž bylo Světové shromáždění svoláno, tj. zabezpečení sociálních jistot starých lidí, byly v naší zemi realizovány. V Novém Městě na Moravě a v integrovaných obcích žije v současné době 1.231 obyvatel nad 65 let. O jejich zdraví pečují obvodní lékaři a sestry. Návštěvní službu v domácnostech zajišťují čtyři geriatrické sestry. Pro ty, kteří pro svůj věk a zdravotní stav nejsou schopni sami obstarávat práce v domácnosti a péči o sebe, je zabezpečována pečovatelská služba. Vykonává ji jedna pečovatelka z povolání a 7 dobrovolných pečovatelek. Pečovatelskou službu využívá 31 osob. Péči o starší občany usnadňuje i středisko osobní hygieny v němž je poskytována hygienická péče občanům, kteří potřebují pomoc. V tomto středisku je možnost vykoupání, mytí vlasů, vyprání osobního prádla a prováděna je i pedikůra. Všechny organizace města ve svých plánech pamatovaly na toto významné výročí a zakotvily jej do svých plánů činnosti. Nejvýraznějším způsobem se akce k roku „Úcty ke stáří“ projevily v plánu SPOZ Měst NV.
Byly tu ku př.  slavnostní přijetí osamělých žen, MDŽ, návštěvy v domovech důchodců, organizace zábavných odpoledne pro důchodce, přání jubilantům a j. Ve  spolupráci s MKD byl pro důchodce uveden 12. prosince 1982 koncert dechové hudby – Stará myslivecká dechovka, který se setkal s velikým ohlasem.

Přemístění agitačního střediska
Městský výbor KSČ v Novém Městě na Moravě přemístil 1. února 1982 agitační středisko z budovy bývalého JKP na Gottwaldově

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová