O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 319

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

na náměstí. Bylo instalováno a opraveno 10 ks laviček. Veřejné osvětlení bylo rozšířeno o 16 kusů – bylo vybudováno na Dukelské ulici, u skladu propan-butanu, na Malé a Soškově ulici. Počet světelných bodů tím vzrostl na 872 kusů. Na hřbitovech v N. Městě a Olešné byly instalovány vývěsní skříňky s pohřebním řádem. Je zpracován operační plán k zajištění zimní údržby komunikací a chodníků.
add 6. Úvodní slovo k předložené zprávě přednesl s. ing. Havlíček, předseda finanční komise
add 7. Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesl s. Marek, předseda komise O + CR.
s. Klapač, předseda Měst NV společně se zástupcem ONV s. Dr. Kletečkou předali vyznamenání - Odznak vzorný pracovník NV - za dlouholetou a obětavou práci na Měst NV Nové Město matrikářce Měst NV s. Emilii Kotlářové.
add 8. s. Michut  vyslovil dotaz proč byla v N. Městě zrušena stanice VB
s. Srnský, předs. TJ, upozornil na špatný stav vozovky na Gottwaldově ulici
s. Banoczay upozornil, že při podzimních směnách chybí vleky k úklidu, aktivita poslanců od jara poklesla. Hovořil o problému kontejneru na sklo ve vztahu k dětem.
s. Klapač, předs. Měst NV v odpovědi uvedl, že VB ve městě zůstala. 2x v týdnu je zajištěna služba pro vyřízení záležitostí občanů. Údržba Gottwaldovy ulice je věcí TS Měst NV. O vleky je třeba požádat prostřednictvím obč. výborů. Kontejner na sklo je zkušební, každý návrh pro zlepšení je vítán.
add 9. s.  Jiří Obr zodpověděl připomínku z veřejné schůze KSČ ve věci skladu plynu. Snížená kvalita pečiva je z důvodu změny normy. Bylo sníženo procento tuku, u chleba změna normy v poměru mouky.
add 10. Usnesení z PZ bylo přítomnými poslanci jednomyslně schváleno.
add 11. Předseda Měst NV s. Petr Klapač poděkoval přítomným za účast a chůzi pléna zakončil.

7. Plenární zasedání
7. plenární zasedání Měst NV v Novém Městě na Moravě se konalo dne 16. 12. 1982 v Městském kulturním domě. Účast: poslanci Měst NV - 129, poslanci ONV - 7, občané - 51. Plenární zasedání zahájil a řídil místopředseda Měst NV s. Jan Oppelt, za ONV přítomen s. Dr. Jaromír Kosek, tajemník. Program jednání: 1. Zahájení, 2. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise pro usnesení, 3. Zpráva o činnosti rady Měst NV od posledního PZ; 4. Interpelace poslanců, 5. Závěry 6. Zasedání ÚV KSČ v podmínkách města, 6. Plány práce pléna, rady, komisí a VLK Měst NV na I. pololetí 1983; 7. Diskuse; 8. Zodpovězení dotazů z interpelace poslanců a z diskuse, 9. Schválení usnesení, 10. Závěr.
add. 3. Zprávu o činnosti rady Měst NV od posledního PZ přednesl člen rady Měst NV s. Sáblík. Rada Měst NV se sešla a projednala:
21. 10. 1982 – zhodnocení bytové výstavby, stav na úseku technických služeb, hlavně údržbu místních komunikací a připravenost na zimní údržbu. Byla zhodnocena činnost městských kulturních zařízení a projednány návrhy na zřízení drobných provozoven: veřejného tábořiště Sykovec, nákladní dopravu a propagačního střediska.
11. 11. 1982 rada projednala přípravu inventarizace hospodářských prostředků Měst NV, činnost komise finanční a vyhodnotila činnost matriky Měst NV. Byla projednána žádost s. Frant. Hemzy o bezplatné uchování hrobového místa pro svého bratra Aleše, který padl 9. 5. 1945 při osvobozování naší vlasti a doporučila zařadit 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová