O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 318

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

lení usnesení; 11. Závěr
add. 3. Zprávu o činnosti rady Měst NV od posledního plenárního zasedání přednesla tajemnice Měst NV s. Věra Buchtová. Rada Měst NV se sešla a projednala:
19. 8. 1982 zhodnotila celoměstský socialistický závazek za I. pol. roku 1982. Bylo zdůrazněno, že je třeba věnovat závazkům neustálou pozornost a splnit všechny ukazatele. Projednání a stav umístění dětí do MŠ a jeslí. Byly zhodnoceny výsledky šk. roku 1981/82 a připravenost škol na škol. rok 1982/83. V přijatém usnesení se vyslovuje poděkování vedení škol a pedagog. sboru za úspěšné splnění úkolů šk. roku 1981/82 a za jejich angažovanost při významných společensko-politických akcích. Rada vyjádřila souhlas s přijetím s. Marcely Dudové do funkce vedoucí kina. Projednala návrhy na úpravy prodejní doby v textilu, textilní galanterii a v prodejně obuvi a kožené galanterie. Nesouhlasí s úpravou prodejní doby v prodejně hraček. Speciálně upravila prodejní dobu v papírnictví. Zabývala se rovněž výsledky kontroly zábav v místních částech města.
9. 9. 1982 rada řešila hospodářské výsledky Měst NV a organizací řízených Měst NV za I. pol. 1982. V rámci dělby práce mezi odbory byla určena odpovědnost pro správu a zabezpečení výměníkové stanice. Zabývala se zajištěním podzimních směn NF a přípravou a zajištěním oslav VŘSR. Protože stav účasti poslanců na plenárních zasedáních není příznivý bylo doporučeno zaslat 23 poslancům Měst NV dopis s požadavkem na písemné vysvětlení neúčasti a navíc zaslat kopie organizacím, které návrhy na tyto poslance podaly.
23. 9. 1982 se rada zabývala komplexním hodnocením pracovníků Měst NV a kontrolou plnění usnesení. Byl zhodnocen stav prací na akcích „Z“ a připravenost ve II. pololetí 1982. Ve spolupráci se stavbyvedoucími a stavebními dozory zajistit dokončení rozestavěných akcí „Z“-MŠ Žďárská, Svazarm, prodejna Rokytno tak, aby stavby byly dokončeny do 31. 12. 1982 a pro rok 1983 zbyly pouze terénní úpravy. Byl rozebrán i stav na úseku PO v působnosti Měst NV.
7. 10. 1982 rada projednala zásobování tuhými palivy, letní rekreační sezónu a přípravu plenárního zasedání. Zabývala se organizací brigád. výpomocí občanů při podzimních pracech na základě požadavků zemědělských závodů. Projednala a schválila návrhy závěrů 6. zasedání ÚV KSČ rozpracované na místní podmínky Měst NV. Uložila zpracovat přehled o využití kulturních domů ve správním celku. Vyslovila nesouhlas s povolením skládky ACHP Žďár n/S. v Petrovicích.
add 4. s. Kvíčalová podala žádost na úpravu chodníku na Nečasově ulici.
add 5. Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesl vedoucí odboru KHSO s. Jiří Obr. V jarních měsících byl zahájen úklid vozovek a chodníků po zimní údržbě. Celkově bylo uklizeno 32 km vozovek a 2,5 km chodníků. V letním období bylo prováděno čištění 1x týdně pro nedostatek pohonných hmot. Na ulici Horní a Čapkově byly provedeny opravy, položeny obrubníky a kanalizace. Chodník na Soškově ulici byl upraven živičným povrchem. V dopravním značení bylo obnoveno 37 ks dopravních značek, opraveny dva mostky v N. Městě a schody ze Sekaninova náměstí na Žďárskou ulici. V současné době je odváženo TS cca 6.000 ks popelnic. Na skládce odpadu v Petrovicích bylo provedeno shrnutí skládky. Byla posečena tráva na ploše cca 3 ha. Byla opravena kašna na Sekaninově náměstí, v okolí vysázeny květiny a osázeny květináče

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová