O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 317

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

letí 1982 - koordinace akcí celoměstského významu v oblasti kulturně výchovné činnosti se daří. Byl schválen plán žňových prací v JZD a plemenářském podniku. Budou svoláni předsedové obč. výborů a organizací Národní fronty s úkoly zajišťujícími výpomoc při sklizni slámy a brambor letošní úrody. Vedoucím odborů byly uloženy úkoly pro zlepšení kontrolního systému.
add 4. s. Uhlíř uvedl, že již několikrát hlásil TS Měst NV poruchy v osvětlení na ulicích Žďárská, Pionýrská a Radnická. Posledně jmenovaná je rozkopaná a zcela nedostatečně osvětlená.
add 5. Zprávu zpracovala a předložila ved. odboru ŠKKSVZ Měst NV s. Alena Albrechtová. Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesla předsedkyně škol. a kulturní komise s. Liedermannová.
add 6. Úvodní slovo ke zprávě přednesla s. Jebavá, předsedkyně komise soc. zdravotní. V N. Městě jsou dvoje zařízení jeslí o kapacitě 110 dětí ( jesle I. tělových. středisko, kapacita 65 dětí-využití I. čtvrtl. 85,7 % ;  II. čtvrtletí 83,3 % - jesle II. ul. Drobného, kapacita 45 dětí ,  využití: I. čtvrtletí 78,4 %; II. čtvrtletí 83,5 %). Celokrajský průměr využití je 82 %. U Měst NV bylo evidováno 36 žádostí o umístění v jeslích. Je pravděpodobné, že všechny žádosti o umístění dětí do jeslí od 1. 9. budou vyřízeny.
add 7. s. Věra Buchtová, taj. Měst NV předložila zhodnocení činnosti poslanců a občanských výborů.
add 8. s. Palečková, řed. I. ZŠ poděkovala NF a JME za připojení trafostanice a uvedení do činnosti nové školní jídelny. Problém směnování žáků není stále vyřešen, na školní budově je kritický stav střechy a fasády. Je tím ohrožena bezpečnost žáků; chodců.
s. Věra Buchtová, taj. Měst NV-seznámila PZ s osadním řádem a přednesla zprávu o vytvoření osadního výboru „ Zahradníkův kout“. Výbor byl zvolen na dobu čtyř let tj. do r. 1986.
s. Zvěřinová, ředitelka II. ZŠ uvedla, že i na její škole je havarijní stav-zatéká do školní jídelny a tělocvičny.
s. Cícha, předs. OV č. 10 seznámil přítomné o činnosti OV
s. Dvořáková, VLK ONV zdůvodnila obtížnou situaci OSP v kritice škol. Přislíbila pomoc u nadřízených orgánů. Vyslovila nespokojenost s účastí poslanců na PZ v N. Městě (bez omluvy 11 %). Naše město se řadí v účasti na PZ mezi poslední města okresu.
add 9. s. Král, TS Měst NV uvedl, že na ul. Radnické se buduje přípojka plynu, došlo již 2x k přetržení kabelu el. vedení. Závady budou odstraněny.
add 10. Usnesení PZ bylo jednomyslně schváleno.
add 11. Předseda Měst NV s. Petr Klapač poděkoval za účast a zakončil jednání.

6. plenární zasedání
6. plenární zasedání Měst NV se konalo 28. října 1982 v MKD Nové Město na Moravě. Účast: poslanci Měst NV-125, poslanci ONV-7, občané-112. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Měst NV s. Petr Klapač, za ONV byl přítomen s. Dr. Kletečka, místopředseda. Program jednání: 1. Zahájení; 2. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise pro usnesení; 3. Zpráva o činnosti rady Měst NV od posledního PZ; 4. Interpelace poslanců; 5. Zhodnocení stavu TS Měst NV v připravenosti na zimní období; 6. Výsledky hospodaření Měst NV a organizací jím řízených, plnění plánu a rozpočtu za I. pol. 1982; 7. Zásobování tuhými palivy; 8. Diskuse; 9. Závěr diskuse, zodpovězení dotazů z interpelace poslanců a z diskuse; 10. Schvá- 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová