O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 316

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

add 10. Usnesení z jednání bylo jednomyslně přijato
add 11. Předseda Měst NV s. Petr Klapač seznámil s programem příštího plenárního zasedání, poděkoval všem za účast a ukončil jednání

5. plenární zasedání
5. plenární zasedání Měst NV v Novém Městě na Moravě se konalo dne 26. srpna 1982 v MKD Nové Město. Účast: poslanci Měst NV - 116, poslanci ONV - 7, poslanci KNV - 1, občané - 104. Plenární zasedání zahájil a řídil předseda Měst NV S. Petr Klapač, za ONV přítomna s. Dvořáková, předs. VLK a s. Messenský, ved. odb. fin. Program jednání: 1. Zahájení, 2. Určení ověřovatelů zápisu; 3. Zpráva o činnosti rady Měst NV od posledního PZ; 4. Interpelace poslanců, 5. Zhodnocení škol. roku 1981/82 a připravenost škol na školní rok 1982/83; 6. Stav umístění dětí do MŠ a jeslí; 7. Zhodnocení činnosti poslanců, občanských výborů a komisí Měst NV; 8. Diskuse; 9. Zodpovězení dotazů z interpelace poslanců a z diskuse; 10. Schválení usnesení; 11. Závěr.
add 3. Zprávu o činnosti rady Měst NV od posledního plenárního zasedání, které se konalo 26. 4. 1981 přednesl místopředseda Měst NV s. Oppelt. Rada Měst NV se sešla a projednala:
3. 6. 1982 -  plnění koncepce SPOZ – zpráva byla vzata na vědomí. S přijetím nových forem byla zkvalitněna práce celého sboru. Dále bylo projednáno plnění úkolů „ Přípravy obyvatelstva k civilní obraně“. Bylo schváleno složení nové rady OB ve Slavkovicích a projednána kontrolní zpráva ke skládce v Petrovicích.
17. 6. 1982 rada projednala: Schválení pořadníku na byty na II. pol. 1982 - platnost pořadníku byla prodloužena. Dále výsledky preventivních protipožárních prohlídek. Po projednání zprávy bylo uloženo dokončit prevent. protipožární prohlídky a zabezpečit trvalou akceschopnost všech požárních sborů přidělením limitů PHM ve stejném procentu krácení, jaké bylo Měst NV stanoveno. Byl schválen plán práce rady a komisí Měst NV na II. pololetí 1982. Plány práce doporučeny PZ ke schválení. K používání soukrom. motor. vozidel  přijat vlastní postup se zaměřením na úspornost a hospodárnost provozu. Rada Měst NV odsouhlasila zvýšení počtu odpracovaných brigád. hodin k přijetí dětí do jeslí z původně stanovených dvaceti na třicet s tím, že 20 brig. hodin bude odpracováno pro potřeby akcí „Z“ a deset hodin podle potřeby jeslí.
1. 7. 1982-rada projednala: činnost VLK Měst NV, stav na úseku ochrany bezpečnosti práce Měst NV a organizací jím řízených. Byla zhodnocena činnost poslanců a občanských výborů:
a) POSLANCI
počet účast na schůzích   účast na       iniciativa hlášení     plnění účast účast v radě
OV + K v %       AP VO v % % % VP NF  PZ % 
140           69,1       92,8          86,3        90,7        93,1              71,0      96,1

b) Občanské výbory
Nejlepší účast na schůzích vykazovaly OV:
Olešná - 100 % ; Vlachovice - 100 % ;  OV č. 3 - 97 % ; Jiříkovice - 96 % ; Křídla - 91 % ; OV č. 4 - 86 %
Rada se rovněž zabývala pleněním plánu a rozpočtu okresu za rok 1981; socialistickou zákonností, veřejným pořádkem a připomínkami občanů.
15. 7. 1982 rada Měst NV projednala zprávu o stížnostech podaných Měst NV. Řešila otázku skládky staveb. materiálu na hřišti v Olešné. K soutěži OV doporučila sestavit komisi, která bude kriteria sledovat a hodnotit plnění 2x ročně v radě Měst NV. Komisi dopravy bylo uloženo zjistit stav a evidenci mostů, včetně označení tonáže na komunikacích v obvodu působnosti Měst NV.
5. 8. 1982 bylo radou projednáno: Zhodnocení plnění JPKVČ za I. polo –

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová