O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 315

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

dodržování harmonogramů výstavby staveb. Byl projednán návrh na udělení čestného uznání rady Měst NV za příkladnou činnost při rekonstrukci kulturního domu ve Slavkovicích občanskému výboru Slavkovice a Pavlu Mikešovi-stavbyvedoucímu. Rada byla seznámena s dopisem odboru kultury ONV o udělení titulu SPOZ Nové Město „ Vzorný sbor pro občanské záležitosti jihomoravského kraje“.
add 4. - V interpelaci poslanců nikdo nevystoupil
add 5. Materiál byl předložen vedoucím odboru výstavby ing. Pelikánem. Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesl s. Mička, předseda zeměděl. komise. Bylo vypracováno následující opatření: Na základě obdržených soupisů dočasně nevyužívané zeměděl. půdy od Plemenářského podniku a JZD Vzlet Slavkovice byli pozváni zájemci o smluvní výkrm skotu - od 1. 1. 1982 je evidováno 22 občanů, kteří uzavřeli s jihomoravským masným střediskem nákupu ve Žďáře n/ S. smlouvu o výkrmu a výkupu skotu. Těmto občanům bylo z uvedených ploch přiděleno ke sklizni pícnin dle vydaných potvrzení 6.9218 ha pastvin a luk. Ostatním občanům bylo přiděleno 16,1676 ha. Z celkové výměry 55,7407 ha zůstává nepřiděleno 19,50 hektarů. Jedná se o silně zamokřené plochy, případně plochy zasažené, vyžadující rekultivaci nebo melioraci. Občané byli formou rozhlasové relace, oznámením ve skříňkách a letáčky seznámeni s vyhlášenou soutěží ve sklizni sena, která byla vyhlášena ONV. Pokud vznesou zemědělské podniky požadavky na zajištění brigádnické pomoci, bude pomoc zajištěna. Při žňových pracích bude pozornost soustředěna na pomoc při sklizni slámy.
add 6. Materiál zpracovala, předložila a úvodní slovo přednesla s. Věra Buchtová, taj. Měst NV. Soubor úkolů byl vypracován a schválen radou Měst NV 10. září 1981 a plénem Měst NV dne 29. října 1981v následujících úsecích: I. Politicko-organizátorská a ideově výchovná oblast činnosti Měst NV; II. Ekonomicko-sociální oblast, III. Oblast politické a pracovní iniciativy občanů a social. soutěžení nár. výborů a občanských výborů. Add   I. -  k zajištění zvýšení činnosti OV byl ustaven sbor instruktorů z řad členů rady Měst NV a ved.  pracovníků aparátu a zařízení Měst NV, věnovat zvýšenou pozornost životnímu prostředí, zabezpečování výstavby a rozšiřování obchodní sítě, úkoly ochrany veřejného pořádku, programu VP NF, oblasti kádrové práce, školení poslanců, komise JSBVO, plnění JPKUČ;  add II. – účelová investiční výstavba a KBV, akce „ Z“, plynofikace města; III. – rozbor výsledků sdruženého celoměst. socialistického závazku, podíly práce odborů Měst NV.
K 1. 1. 1982 byly předvedeny do správy podniků a JZD mateřské školy:
MŠ Drobného-k. p. UD Dolní Rožínka
MŠ Monseova-n. p. Sport Nové Město na Moravě
MŠ Slavkovice-JZD ČSLA Vzlet Slavkovice
add 7. – Byly schváleny plány práce rady a komisí Měst NV (projednáno v radě Měst NV dne 17. 6. 1982).
add 8. s. Buchtová, taj. Měst NV předložila návrh na doplnění výboru lidové kontroly o dva členy a to: Miloše Licka, Zahradní ul. a Jana Kotinského, Šimkova ul.
s. Antlová, ONV- seznámila s rozšířením služeb obyvatelstvu a se závěry 6. pléna ÚV KSČ a jejich uplatňováním v praxi.
add 9. s. Jiří Obr, ved. odb. KHSO zdůraznil, že se ve městě zlepšily služby. Zřídily se Vkus, kosmetika, sklad plynu, tržiště. Připravuje se zřízení prodejny nábytku, drobného zboží, zeleniny, domu služeb. Plánuje se přestavba hotelu Panský dům.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová