O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 314

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

se v souhrnu počet bytů, který dosahuje počtu 159 v dispozičním právu Měst NV,  je bytová situace pro město, které dosáhlo integrací počtu obyvatelstva 11.383 krajně nevyhovující. Komise se rovněž zabývá stavem a úrovní služeb v našem městě. Všechna povolení, jakož i stanovení poplatku za jeho vydání podle zásad vyhl. č. 20/65 Sb. jsou projednávána v komisi. V loňském roce bylo vydáno 9 povolení v oborech švadlena, zedník, kovář. V letošním roce bylo vydáno již 8 povolení (švadlena, zedník, kovář, klempíř, ruční práce).
add 8. s. Věra Buchtová, taj. Měst NV vyhlásila soutěž OV a její kritéria.
s. Kvíčalová, posl. Měst NV hovořila o problému vyvážení sněhu smíseného s posypovou škvárou na zelené plochy města a o znečišťování komunikace při výjezdu od garáží u Jelínkova mlýna.
s. Svoboda, poslanec Měst NV kritizoval nezkolaudování bytových jednotek na Holubce z důvodu zanedbání vybudování kanalizační sítě ze strany Měst NV.
s. Fr. Srnský, předseda TJ uvedl, že je kritický nedostatek hřišť a prostor pro hraní dětí, stávající sportoviště nedostačují činnosti a zájmu. Dotázal se na pravdivost zprávy o budování garáží na Jánské ulici, které by tak zabraly další zelené plochy.
RSDr. Kosek, tajemník ONV hovořil o novém zákonu národních výborů, pochválil práci komise soc. zdravotní a její dobrou činnost. V soutěži NV dosáhlo naše město dobrých výsledků a bylo ohodnoceno čestným uznáním rady ONV. Dr. Kosek předal toto uznání předsedovi Měst NV s. Petru Klapačovi.
add 9. s. Štefka, vedoucí TS Měst NV přiznal nedostatky TS v odklidu sněhu a slíbil, že zjedná nápravu.
ing. Pelikán uvedl, že vytváření inženýrských sítí na Holubce je složitým problémem a přesná odpověď na dotaz bude zaslána písemně. Výstavba garáží na Jánské ulici se plánuje, ale nebyla dosud schválena.
add 10. Usnesení bylo přítomnými poslanci jednomyslně schváleno.
add 11. s. Oppelt, místopředseda Měst NV seznámil PZ s programem příštího zasedání a poděkoval přítomným za účast.

4. plenární zasedání
4. plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě se konalo dne 24. června 1982 v Městském kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Účast: poslanci Měst NV - 114, poslanci ONV - 6, poslanec KNV - 1, občané - 102. Plenární zasedání řídil předseda Měst NV s. Petr Klapač, za ONV byla přítomna s. Antlová, ved. odboru MH. Program jednání: 1. Zahájení, 2. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise pro usnesení, 3. Zpráva o činnosti rady Měst NV od posledního plenárního zasedání, 4. Interpelace poslanců; 5. Využívání půdního fondu a zabezpečení sklizně sena z mechanizačně nepřístupných ploch - zajištění pomoci zemědělským závodům při žňových pracích; 6. Vyhodnocení plnění souboru opatření k závěrům XVI. sjezdu KSČ, krajské, okresní a městské konference KSČ, 7. Schválení plánů práce rady a komisí Měst NV na II. pololetí 1982; 8. Diskuse; 9. Zodpovězení dotazů z interpelace poslanců a z diskuse, 10. Schválení usnesení; 11. Závěr.
add 3. Zprávu o činnosti rady Měst NV od posledního plenárního zasedání přednesl místopředseda Měst NV s. Jan Oppelt. Rada Měst NV se sešla čtyřikrát a projednala: zřízení tržnice zemědělských výrobků, uložila ved. odboru KHSO zajistit materiální vybavení tržiště a zahájit provoz na tržišti dnem 1. 6. 1982, ved. odb. F a P zajistí finanční prostředky na krytí nákladů při zřizování tržiště a vedoucí TS zajistí úklid tržiště. Rada zhodnotila činnost stavbyvedoucích a staveb. dozorů akcí „Z“,

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová