O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 313

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

návrhové komise pro usnesení; 3. Zpráva o činnosti rady Měst NV od posledního zasedání pléna; 4. Interpelace poslanců; 5. Plán rozvoje tělovýchovy a sportu do roku 1985; 6. Plnění úkolů Měst NV na úseku péče o staré občany; 7. Stav na úseku hospodaření s byty a zajištěnost náhradních bytů pro asanaci Gottwaldovy ulice, 8. Diskuse; 9. Zodpovězení dotazů z interpelace poslanců a z diskuse; 10. Schválení usnesení, 11. Závěr.
add 3. Zprávu o činnosti rady Měst NV od posledního plenárního zasedání přednesl člen rady Měst NV s. Kafka. Rada se sešla dne 11. 2. 1982 a projednala: Plnění úkolů na úseku péče o staré občany za rok 1981, přípravu a zajištění oslav Vítězného února, otázky zhospodárnění autoprovozu Měst NV, hospodaření se zemědělským půdním fondem, žádosti občanů o výjezdy do zahraničí.
24. 2. 1982 - Výsledky hospodaření Měst NV a jím řízených organizací za rok 1981, zabezpečení akce „ Měsíc požární ochrany“, plnění VP NF za rok 1981; návrh na udělení ČU rady Měst NV s. L. Váchovi za dobrovolnou práci v TJ.
11. 3. 1982 rada Měst NV projednávala: Hodnocení činnosti kulturních zařízení Měst NV, projednání výstavby garáží, zajištění jarních směn NF; přijetí delegace žen u příležitosti MDŽ, žádosti o výjezdy do zahraničí.
25. 3. 1982 rada Měst NV projednávala: Využívání půdního fondu a zabezpečení sklizně sena z mechanizačně nepřístupných ploch, vyhodnocení plnění „ Souboru opatření k závěrům XVI. sjezdu KSČ, krajské, okresní a městské konference KSČ; dopis odb. kultury ONV a dopis min. kultury ČSR o začlenění Horáckého muzea do jednotné sítě muzeí.
add 4. V interpelaci nikdo nevystoupil
add 5. Materiál byl předložen odborem ŠKKSVZ s. Alenou Albrechtovou. Byl zpracován ve spolupráci s předsedou komise pro mládež a TV s. Jaromírem Čejkou. Úvodní slovo přednesl s. Čejka. V programu je zajišťována příprava pospartakiádní a předspartakiádní aktivity, akce propagující tělesnou výchovu a sport, doškolování tělovýchovných kádrů pro masovou tělesnou výchovu, výstavba a modernizace tělovýchovných zařízení.
add 6. Materiál byl zpracován zdravotní komisí. Úvodní slovo přednesla předsedkyně komise sociálně zdravotní s. Marie Jebavá. Ve zprávě uvedla, že pečovatelskou službu v současné době zajišťuje 9 pečovatelek, které pečují o 29 důchodců. Práci pečovatelek podstatně ulehčují služby poskytované ve středisku osobní hygieny. Ve středisku osobní hygieny byly v r. 1981 provedeny tyto služby: koupání - 493 důchodců, pedikura - 348; pedikura v bytě - 20, mytí vlasů - 53, praní osobního prádla 160 kg z toho 92 kg peč. důchodcům, 68 kg prádla provoz. Stálým nedostatkem, již několikaletým, je společné stravování pro důchodce. V tomto směru byla již několikrát vyvolána jednání, avšak neúspěšná. Zatím je zabezpečena donáška stravy pro pečující občany pečovatelkami.
add 7. Úvodní slovo k tomuto materiálu přednesla předsedkyně komise byt. a MH s. Brabcová. Od roku 1977 nedošlo k výstavbě ani jediné komunální bytovky a současně ubývá bytů asanací. Komise sestavuje pořadníky na byty a projednává přidělování bytů mimo pořadník. Návrh pořadníků je projednáván v radě Měst NV. Stav bytové situace u Měst NV k 1. 4. 1982 je následující: 77 bytů I. kategorie, 9 bytů v obyt. domech v soukromém vlastnictví, 73 bytů II. a nižší kategorie v domech OPBH a Měst NV. Zhodnotí-li 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová