O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 312

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vacího, zpracován byl ve spolupráci s vedoucími jednotlivých organizací. Úvodní slovo k předkládanému materiálu přednesl předseda plánovací komise s. ing. Novotný.
add. 6. Celoměstský socialistický závazek na rok 1982 uzavřený na počest 65. výročí VŘSR a X. všeodborového sjezdu ROH včetně vyhodnocení za rok 1981 přednesl JUDr. Lad. Toman. Závazek byl jednomyslně schválen.
add. 7. Úvodní slovo k přednesenému materiálu přednesl JUDr. Toman.
add.8. Úvodní slovo k předloženému materiálu přednesl ing. Novotný, předseda plánovací komise Měst NV.
add.9. s. Lukešová, posl. ONV uvedla stížnost na prodejnu elektro-sklo-porcelán. O zboží, které prodejna přijala nebyl schopen nikdo podat informaci, zboží je do prodeje dáváno po malých částech. s. Váchová, posl. Měst NV doposud nedostala odpověď z PZ v říjnu, jak bude likvidován nepořádek pod zastávkou.
s. Bláhová, posl. Měst NV-dotaz, jak bude zajišťován odvoz sněhu z Gottwaldovy ulice.
s. Srnský, předseda TJ informoval plenární zasedání o činnosti TJ a poukázal na nutnost zapojit do tělovýchovné činnosti větší počet mládeže a mužů. TJ nemá rovněž dostatečný počet dobrovolných trenérů. TJ se podílí vysokým počtem brigádnických hodin na VP NF.
s. Věra Buchtová, taj. Měst NV informovala plen. zasedání o kádrových změnách ve funkcích OV č. 2. Funkci místopředsedy bude vykonávat s. Figurák Josef, místo s. Anny Kuderové, funkci tajemníka s. Pavel Koutenský místo s. Evy Linhartové. s. Sochor byl uvolněn z funkce člena OV-jako nový člen zvolen s. Pavel Tulis.
s. Janeček, místopředseda ONV seznámil plen. zasedání s výsledky plnění VP NF v rámci okresu. Uvedl, že je třeba věnovat více pozornosti soutěžnímu hnutí. Ve svém vystoupení rovněž vzpomněl 34. výročí vítězného Února.
s. Stará, posl. Měst NV uvedla stížnost na prodejnu zeleniny na Gottwaldově ulici.
s. Sedlařík, posl. Měst NV položil zástupci ONV dotaz o předpokladech zásobování města ovocem a zeleninou v nastávající sezóně. V odpovědi s. Janeček uvedl, že nejsou známa přesná čísla, ale ve srovnání s ostatními okresy je okr. Žďár na dobré úrovni. Při kontrolách v prodejně zeleniny nebylo shledáno závad. Vylepšení v zásobování zeleninou zcela jistě přinese zřízení tržnice města.
add. 10. ing Pelikán zodpoví písemně dotazy s. Janebové a Váchové do 10 dnů.
s. Pazderová, odb. O + CR Měst NV uvedla, že prodej ovoce je regulován na dopolední a odpolední prodej a povinností vedoucí prodejny je toto občanům oznámit.
s. Klapač, předs. Měst NV oznámil, že prodejna zeleniny se bude stavět na Gottwaldově ulici. V rámci okresu bylo povoleno v akci „ Z“ 6 staveb, z toho 1 pro naše město – prodejna zeleniny.
add.11. Předseda návrh. komise pro usnesení, poslanec Měst NV s. MUDr Petr Konečný přednesl návrh usnesení, které bylo jednomyslně přijato.
add.12. Předseda Měst NV s. Petr Klapač seznámil plénum s programem příštího zasedání a poděkoval všem za účast.

3. plenární zasedání
3. plenární zasedání se konalo dne 29. dubna 1982 v Městském kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Účast: poslanci Měst NV - 109; poslanci ONV - 6; poslanci KNV - 1; občané - 108. Plenární zasedání řídil místopředseda Měst NV s. Jan Oppelt, za ONV přítomen s. Dr. Jaromír Kosek, tajemník ONV. Program jednání: 1. Zasedání; 2. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová