O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 311

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

add 5. – K předloženým materiálům přednesla úvodní slovo s. Věra Buchtová, tajemník Měst NV. Předložila návrh na začátky schůzí pléna v zimním období-aby byly v 1600 hodin. Poslanci vyjádřili s návrhem souhlas.
add. 6. – Úvodní slovo k předloženému návrhu přednesl s. ing. Novotný, předseda plánovací komise Měst NV. Seznámil plenární zasedání s podrobným rozpisem rozpočtu pro Měst NV na rok 1982.
add.7. – s. Frant. Dvořák, předseda Měst V KSČ kritizoval nízkou účast občanů při akcích NF, Mě V KSČ a pod. Upozornil na nedostatky v řízení technických služeb Měst NV.
S. Dagmar Palečková, ředitelka I .ZŠ kritizovala nedostatky v jízdních řádech ČSAD. Žáci po ukončení vyučování nemají spoj do místa bydliště.
ing Oldřich Šulc, poslanec ONV upozornil na výrazné výkyvy teplot v bytech centrálně vytápěných na Gottwaldově ulici.
Stan. Marek upozornil na špatnou údržbu Žďárské ulice, kde není zajištěn odvoz sněhu.
Dále v diskusi vystoupili: ss. Sáblík, Cícha, Klimeš, Harvánek, Vetešník, ing. Novotný, Kvíčalová, Dostál-vesměs k problematice údržby komunikací města.
add. 8. – s. Štefka, vedoucí TS Měst NV zdůvodnil nedostatky na úseku údržby města. TS plní příliš mnoho úkolů, existuje pouze jeden elektrikář pro celý obvod města vč. místních částí. Údržba komunikací při stávající technice je náročná vlivem velkého množství sněhu.
s. Sáblík, člen rady Měst NV zdůvodnil nutnost využití aktivity občanů k údržbě chodníků a komunikací.
ing. Pelikán, VO výstavby Měst NV upozornil, že kontumace psů a koček není dosud zrušena.
S. Klapač, předseda Měst NV zdůraznil, že všechny úkoly budou přísně kontrolovány a z neplnění budou vyvozovány důsledky.
add. 9. Návrh na usnesení z plenárního zasedání přednesl poslanec Měst NV s. R. Grochal, prom. práv. Usnesení bylo všemi přítomnými poslanci Měst NV jednomyslně schváleno.
add. 10. Předseda Měst NV poděkoval všem za účast a jednání pléna ukončil.

2. plenární zasedání
2. plenární zasedání se konalo dne 25. února 1982 v Městském kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Účast: poslanci Měst NV - 97; poslanci ONV - 6; občané - 78. Plenární zasedání řídil předseda Měst NV s. Petr Klapač. Za ONV přítomen místopředseda s. Janečka. Program jednání:  1. Zahájení; 2. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise pro usnesení; 3. Zpráva o činnosti rady Měst NV od posledního PZ; 4. Interpelace poslanců; 5. Výsledky hospodaření Měst NV a jím řízených organizací za rok 1982 včetně vyhodnocení za rok 1981; 7. Rozbor výkonu státní správy Měst NV za rok 1981, 8. Plnění VP NF za rok 1982 včetně vyhodnocení za rok 1981, 9. Diskuse; 10. Zodpovězení dotazů z interpelace poslanců a z diskuse, 11. Schválení usnesení; 12. Závěr.
add 3. Zprávu o činnosti rady Měst NV od posledního plenárního zasedání přednesl místopředseda Měst NV s. Jan Oppelt.
add 4. s. Bláhová upozornila, že je třeba zvážit, zda prodejna zeleniny plánovaná na Gottwaldově ulici je nutná a zdali by nebyla potřebnější u nemocnice, kde je prodejní síť zanedbaná. s. Janebová se dotázala, zda se uvažuje s výstavbou čekáren pro občany, kteří musejí denně dojíždět autobusem.
add 5. Materiál byl předložen vedoucímu odboru finančního a pláno-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová