O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 310

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

I. Úvod

Rok 1982 byl rokem významných událostí světových i domácích. Mezi nejvýznamnější události patřily bezesporu 65. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a 60. výročí vzniku prvního socialistického státu na světě – SSSR, které oslavil celý pokrokový svět. Ještě více se upevnila jednota všech mírových sil, jako reakce na nové válečnické a zbrojní plány západních imperialistů. Vlnu rozhořčení a odporu proti jadernému vyzbrojování a proti teoriím t. zv. „ omezené jaderné války“ v Evropě demonstrovaly mohutné pochody míru v mnoha zemích západu.

Dne 10. listopadu 1982 zemřel generální tajemník ÚV KSSS, předseda prezídia Nejvyššího sovětu SSSR Leonid Iljič Brežněv. Zpráva o jeho úmrtí se hluboce dotkla všech pokrokových lidí světa. V naší zemi byla přijata se smutkem o to hlubším, že soudruh Brežněv měl k naší zemi srdečný přátelský vztah. V Moskvě se 12. listopadu 1982 konalo mimořádné zasedání ústředního výboru KSSS, které jednomyslně zvolilo novým generálním tajemníkem ÚV KSSS Jurije Andropova (15. 6. 1914).

Z domácích událostí je třeba uvést X. všeodborový sjezd ROH, který se konal v dubnu, III. sjezd Socialistického svazu mládeže konaný 1. - 3. října 1982 v Praze, jehož se zúčastnilo 1229 delegátů zastupujících více než 3 milióny členů mládežnické organizace. ÚV KSČ na svém 7. zasedání ve dnech 24. – 25. listopadu projednal plnění hospodářského a sociálního programu XVI. sjezdu KSČ v prvních dvou letech 7. pětiletky. 11. a 12. prosince 1982 se v Praze konal IX. sjezd SČSP. Bylo rovněž vzpomenuto 40. výročí vyhlazení Lidic, které bude v historii zapsáno jako symbol velikého lidského utrpení, tragedie a hrůzy války. Rok 1982 byl UNESCO vyhlášen „ Rokem úcty ke stáří“.

Kronikářský zápis událostí našeho města roku 1982 má tyto části:

I. Úvod

II. Činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě

III. Veřejný a společenský život, významné události a oslavy výročí, hodnocení celoměst. social. Závazku

IV. Činnost na úseku kulturním, školství

V. Tělovýchova a sport

VI. Obyvatelstvo

VII. Požární zásahy

VIII. Výstavba města

IX. Místní části

 

 

II. Činnost Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě

1. Plenární zasedání

Činnost Měst NV se odrážela v jednáních plenárních zasedání.
1. plenární zasedání se konalo dne 7. ledna 1982 v Městském kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Účast: poslanci Měst NV - 80; poslanci ONV - 7; občané a hosté  - 94. Zasedání řídil předseda Měst NV s. Petr Klapač, za ONV přítomen místopředseda s. Jiří Petráš. Program jednání: 1. Zahájení; 2. Určení ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise pro usnesení; 3. Zpráva o činnosti rady Měst NV od posledního plen. zasedání; 4. Interpelace poslanců; 5. Schválení plánů práce pléna, rady, komisí, VLK Měst NV na rok 1982; 7. Diskuse; 8. Zodpovězení dotazů z interpelace poslanců a z diskuse; 9. Schválení usnesení; 10. Závěr.
add.3. – Zprávu o činnosti rady Měst NV od posledního plenárního zasedání, které se konalo 29. 10. 1981 přednesl místopředseda Měst NV s. Jan Oppelt.
add.4. – z řad poslanců nebylo připomínek

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová