O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 305

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

prováděných změn plánu byly rozpočtové náklady povýšeny o Kčs 11,- tis. Funkci generálního dodavatele vykonával OSP Žďár n/ Sáz. Vlastní stavba byla dokončena a předána investorovi v prosinci 1981. Vlastní zahájení provozu jídelny a kuchyně podmiňuje dokončení výstavby trafostanice, vyřešení dodávek plynu pro jednotlivé spotřebiče.
2. Výstavba střediska Technických služeb Měst NV byla zahájena v prosinci 1978 s rozpočtovým nákladem Kčs 1.466,- tis., termín dokončení v září 1981. Stavba byla v průběhu 3. čtvrtletí 1981 ukončena a odborem výstavby Měst NV zkolaudována.
3. Přístavba II. ZŠ byla stavebně zahájena v r. 1980 a rozpočtovém nákladu Kčs 1.865,- tis. Stavba byla prováděna dodavatelským způsobem OSP Žďár n/S. Plán roku 1981 byl stanoven ve výši Kčs 900; tis. V důsledku nezajištěnosti vytápění  - realizace topného kanálu, nebyl uvedený objem splněn. Termín ukončení je plánován na příští rok. V akci „Z“ byly budovány tyto investiční akce: Vodovod Maršovice, turistická ubytovna Studnice, MŠ Žďárská ulice, prodejna Gottwaldova ul., středisko Svazarmu, lyžařský vlek Bednářovec, prodejna Rokytno, sklad plynu. Na jednotlivých stavbách byly odpracovány tyto brig. hodiny: Vodovod Maršovice-26.800; prodejna Gottwaldova-22.720; prodejna Rokytno-6.320; sklad PB-2.880; MŠ Žďárská-24.000; TU Studnice-32.880; středisko Svazarmu-6.800; vlek Bednářovec-6.000. Celkem bylo na akcích „Z“ odpracováno 128.400 brig. hodin. Vytvořená hodnota díla byla splněna na 155 % proti původnímu plánu. V roce 1981 byla ukončena výstavba akcí „ Z“: Vodovod Maršovice, prodejna Gottwaldova, sklad plynu, lyž. vlek Bednářovec. Nepodařilo se dodržet termín výstavby MŠ Žďárská a střediska Svazarmu. Stavba střediska Svazarmu přešla do programu dlouhodobě rozestavěných staveb, vzhledem k tomu, že termín dokončení byl již dvakrát prodlužován. V rámci plánu neinvestiční akce „ Z“ byla provedena rekonstrukce elektroinstalace a oprava interiérů Kult. domu ve Slavkovicích.
V rámci svépomocné bytové výstavby bylo v průběhu roku 1981 vydáno správním obvodem Nové Město celkem 23 povolení na výstavbu nových bytových jednotek- z toho 14 novostaveb/6 řadových domků a 8 samostatných domků/a 9 rekonstrukcí stávajících objektů se získáním nové bytové jednotky. Současně bylo zkolaudováno celkem 17 bytových jednotek, z toho 11 v novostavbách a 6 rekonstrukcí stávajících objektů. V oblasti družstevní výstavby bylo vydáno stavební povolení na 40 bytových jednotek (2x18 b. j. k. p. Chirana a 4  b. j. SBD Vrchovina).
V roce 1981 bylo zkolaudováno celkem 8 byt. jednotek SBD Zelená Hora na Holubce. Dále pokračovala výstavba družst. bytovek na ul. Radniční a na Holubce. Obtížnější situace nastala na úseku výstavby inženýrských sítí k rodin. domkům tzv. základní technické vybavenosti. Plán roku 1981 dle jednotlivých staveb a stanovené dotace činil Kčs 1.350,- tis. Celkové plnění činí Kčs 759,- tis. Nepodařilo se dokončit výstavbu akcí v objemu Kčs 591,- tis. Hlavní příčinou bylo obtížné sjednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů. U jednotlivých staveb nebyla zabezpečena kompletní dodávka prací, v důsledku nepotvrzování výkopových prací, pomocných prací a pod. jednotlivými dodavateli. Tento negativní jev se pak projevoval jednak při vlastním provádění stavby a dále pak při povolování financování / předkládání potvrz. dodávek financující pobočce SB čs/. Vlastní zabezpečení těchto prací pak zůstávalo na Měst NV, který nemá příslušnou mechanizaci a potřebné prac. síly. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová