O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 30

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

prodejny potravin v Maršovicích a v Pohledci, prodejna masa na Žďárské ulici, mateřská škola v Pohledci, dostavba očního oddělení nemocnice, rekonstrukce transfuzní stanice a zahájení stavby gynekologického pavilonu. V bytové výstavbě splněn plán na 105,5 %.
Volební program na léta 1976-1980 bude orientovat městský národní výbor, Národní frontu, podniky, organizace, školy a občany k iniciativnímu a tvůrčímu uskutečňování hlavních cílů, vytyčených XV. sjezdem KSČ. Jeho základ tvoří úkoly, zaměřené na dosažení dalších pozitivních výsledků v rozvoji města, jeho životního prostředí a v péči o občany.  I) Oblast práce politickoorganizátorské.  Úkoly na tomto úseky představují zkvalitňování výkonu státní správy na všech úsecích činnosti městského národního výboru s cílem předcházet byrokratismu a zdlouhavému vyřizování záležitostí občanů.  Dále úzký styk s předsedy občanských výborů, zdokonalení systému kontrolní činnosti při řešení oprávněných stížností občanů, zvyšování úlohy plenárních zasedání Měst NV a dosažení větší účasti občanů na nich, provádění rozboru činnosti u odborů, komisí a aktivů Měst NV, zajištění proškolení poslanců a věnování zvláštní pozornosti mladým poslancům, proškolení všech členů komisí, zvyšování odbornosti aparátu Měst NV a jeho politické vyspělosti a třídní uvědomělosti. Prohloubení systému uzavírání socialistických závazků, organizování pracovních směn, zaměřených na plnění akcí při zvelebování životního prostředí včetně akcí Z. Spolupráce městského národního výboru s městským výborem Národní fronty. V ní půjde o zajištění názorové a akční jednoty v přípravě opatření a při jejich realizaci. Bude prohlouben styk poslanců s voliči.  Organizace Národní fronty, závody a školy zabezpečí přijaté úkoly ochrany a tvorby životního prostředí a čistoty města nejenom ve vlastních obvodech, ale i v sadech a parcích a v péči o zdraví pracujících a o rozvoj jejich fyzických a charakterových vlastností. II) Oblast kulturně výchovné práce. V ní půjde o upevnění socialistické morálky, vedení občanů k aktivnímu odporu proti všem protispolečenským jevům a k odstraňování buržoazních přežitků v jejich vědomí. Bude dbáno na harmonický rozvoj osobnosti socialistického člověka.  K tomu bude podporována zájmová umělecká činnost, úsilí o zachování kulturního dědictví, především v lidové tvorbě, a konečně o využití volného času mládeže a pracujících. Kulturně výchovná činnost.  Cílem je postupné formování charakteru člověka, jeho uvědomění a posilování vztahů k socialistické společnosti. V mimoškolním vzdělávání bude zaměřena přednášková činnost k dodržování socialistické zákonnosti, ochraně veřejného pořádku, socialistického vlastenectví a proletářského internacionalismu. Bude prohloubena názorná propagace a agitace. Pravidelně budou vyhodnocovány výchovné a vzdělávací práce škol. Bude spolupůsobeno při výchově mladé generace, zejména při výchově k uvědomělému rodičovství a na úseku práce výchovně zdravotní (kouření, alkohol). Pravidelnými instruktážemi předsedů sdružení rodičů a přátel školy bude věnována pozornost řešení výchovných problémů a pedagogické propagandě mezi rodiči. Bude propagována masová tělovýchova 

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Miko