O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 3

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Rok 1976 byl rokem dvou významných událostí v politickém životě našeho pracujícího lidu. V dubnu se konal v Praze XV. sjezd Komunistické strany Československa, který v hlavním referátu generálního tajemníka strany a presidenta republiky s.  G. Husáka podrobně a kriticky zhodnotil všechno, co bylo ve straně a v celé naší socialistické společnosti vykonáno od XIV. sjezdu KSČ a v období páté pětiletky, a v referátu předsedy federální vlády s. dr. L. Štrougala nastínil další velkolepý program ekonomického, sociálního a politického rozvoje obou našich národů v pětiletce šesté. Druhou nejzávažnější událostí v tomto roce byly volby do zastupitelských orgánů všech stupňů. Ukázaly morální jednotu našeho lidu, jeho pevnou důvěru ve vedoucí sílu naší společnosti, dělnickou třídu, vedenou KSČ, i nezlomné přesvědčení dále všestranně rozvíjet materiální základnu i kulturní nástavbu celé naší společnosti. Obě události roku se pochopitelně odrazily i ve veřejném životě obyvatelstva našeho města, jak bude zřejmé z kronikářského zápisu za tento rok.
Činnost městského národního výboru a veřejný život   
Zasedání pléna Měst NV  
Dne 20. ledna se konalo vzpomínkové shromáždění našich spoluobčanů k výročí úmrtí V. I. Lenina. Dne 29. ledna 1976 se konalo v Jednotném klubu pracujících první plenární zasedání Měst NV  v tomto roce. 1) Bylo přítomno 33 poslanců (3 omluveni, 11 neomluveno), poslanec ONV s. Kosek (s. Sochor omluven, s. Hlavatý neomluven) a 5 občanů.  Zasedání zahájil a řídil předseda Měst NV s. V. Dobiáš. Pořad jednání:  3) interpelace poslanců, 4) projednání prováděcího plánu a rozpočtu Měst NV na r. 1976, 5) rozprava, 6) zodpovědění dotazů z interpelace a diskuse, 7) návrh na usnesení o jeho schválení.                                                                                                                                                                                Ad 3) Poslankyně Měst NV s. Zelená připomněla špatný stav silnice za nádražím. K řešení jejího interpelačního dotazu podal návrh s. Klapač. S. Marek upozornil na nutnost urychlené opravy veřejného osvětlení na Beranici a s. Chmelíček znova připomněl problém veřejného osvětlení v ulici Žďárské.  Ad 4) Úvodní zprávu k projednání plánu a rozpočtu Měst NV na rok 1976 přednesl předseda finanční a plánovací komise s. Messenský.  V obecných poznámkách k rozpočtu uvedl, že základní směrnicí pro jeho vypracování jsou závěry XIV. sjezdu KSČ a že rozpočet zabezpečuje nezbytné potřeby městského hospodářství a dodržuje plnění plánovaných úkolů

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová