O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 298

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dechová hudba MKD uskutečnila v r. 1981 dvanáct veřejných vystoupení k významným politickým událostem a dalším společenským událostem. Kromě toho spolupracovala se SPOZ při Měst NV. Nejzdařilejší akcí bylo "Odpoledne pro důchodce", které se uskutečnilo v prosinci. Dechová hudba byla hlavním organizátorem celé akce.
Taneční orchestr "studio K-10" přestoupil k MKD v červenci 1981 a do konce roku vystoupil 25x především v zotavovně ROH Medlov. Divadelní soubor MKD postihuje vleklá krise. Stále není možno nalézti osobu, která by kroužek vedla a vykonávala režii divadelních her. Do kroužku se přihlásili pouze 2 zájemci. Malá část souboru z původní sestavy nastudovala pásmo k MDŽ. Zapojili se rovněž při zajišťování kulturních programů na předvolebních schůzích.
Maňáskový soubor uskutečnil 6 představení pro děti mateřských škol. Na výzvu Magdy Svobodové - vedoucí souboru, se přihlásili k této činnosti 3 zájemkyně.
Literárně dramatický kroužek je novým souborem ve kterém pracují děti od 8 let. Vedoucími jsou Jana Petrová a Jiří Janíček. Soubor začíná připravovat pohádkové scénky pro děti.
Fotografický kroužek dočasně přerušil svoji činnost z důvodu stěhování prostor JKP do náhradní budovy. V srpnu se podílel na výstavě obrazů a fotografií v Novém Městě. Zhotovil fotografie akcí "Z" v N. Městě a okolních integr. obcích pro propagační účely.
Členové výtvarného kroužku pracují individuálně. Jejich práce jsou presentovány na výstavách v rámci okresu.
Práce šachového kroužku výrazně stagnuje. Počátkem roku se činnost úspěšně rozvíjela, avšak činnost postupně upadala. Ke konci roku se kroužek přestal scházet.
V rámci MKD rovněž pracovaly tři taneční kroužky. Jejich činnost se však převážně zaměřovala na předtančení na plesích.
V MKD se rovněž pravidelně scházel kroužek filatelistů a kroužek stolního tenisu.

Novoměstský zpravodaj
Z pověření Mě V KSČ a rady Měst NV vycházel již pátý ročník Novoměstského zpravodaje. Redakční radu tvořili: šéfredaktor Jaromír Čejka, ředitel MKD; prof. Jiří Maděra-I. redaktor, ředitel gymnázia nár. um. v. Makovského; II. redaktor Ivo Tulis a výtvarník Miloslav Dvořák-samostat. výtvarník MKD. Návrh obálky NZ byl prací M. Dvořáka. Rozsah čísel byl v závěru roku rozšířen o čtyři stránky, což způsobilo vyšší časové i pracovní nároky na činnost redakční rady. Od měsíce října byly pravidelně otiskovány zprávy z rady Měst NV a zprávy o činnosti jednotlivých komisí měst NV. Velmi dobrá byla spolupráce redakční rady s Měst NV, s historickou komisí a TJ Nové Město. Negativní stránkou činnosti i nadále zůstává neřešení situace v hledání způsobu odměny členů redakční rady, kteří věnují velké množství svého volného času této činnosti a velmi malý zájem vydavatelů o práci redakční rady. Potěšitelným jevem je zvýšení zájmu čtenářů o Zpravodaj. I v roce 1981 vycházel NZ v nákladu 1.500 ks měsíčně-vyšel 11x (dvojčíslo červenec-srpen). Tisk byl prováděn Východočeskými tiskárnami, závodem Velké Meziříčí. Korekturu jednotlivých čísel prováděli Jaromír Čejka a Miloslav Dvořák. Redakční rada se scházela 2x-3x každý měsíc. Stylistickou a gramatickou úpravu příspěvků prováděly profesorky gymnázia.

Rok: 
Přepsal/a: 
Ludmila Šídlová