O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 29

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

devítileté školy. Potom začal vlastní program schůze, v němž předseda Měst NV  s. Dobiáš zhodnotil výsledky volebního programu Národní fronty za léta 1971-1976, seznámil přítomné s návrhem volebního programu na volební období 1976-1980 a představil kandidáty na funkce poslanců do všech zastupitelských sborů.  Z jeho hodnocení dosažených výsledků v předcházejícím volebním období zaznamenávám to nejpodstatnější; úplné znění jeho zprávy je otištěno v brožuře Návrh volebního programu Národní fronty v Novém Městě na Moravě na léta 1976-1980. Na dosažených výsledcích volebního programu 1971-1976 je patrný růst iniciativy a aktivity občanů a všech orgánů městského národního výboru a Národní fronty a důsledná řídící a organizátorská práce městského výboru KSČ, řízená směrnicemi XIV. sjezdu strany. V oblasti politicko-organizátorské práce došlo k podstatnému zlepšení práce městského národního výboru, jeho orgánů a aparátu jak v obsahovém jednání, pravidelnosti zasedání a činnosti komisí, tak v účasti poslanců na zasedáních. Poslanci lépe organizovali národní směny, zlepšovali styk s voliči a zajímali se o nedostatky ve svých obvodech. Pracovníci aparátu prošli politickým školením a účastí na seminářích a přednáškách prohlubovali své odborné znalosti.  Zaktivizovány občanské výbory k zajišťování úkolů při plnění volebního programu, prohloubila se spolupráce mezi městským národním výborem a městským výborem Národní fronty a podstatně se zlepšila práce s uzavíráním individuálních závazků našich občanů. V oblasti kulturně výchovné se zvýšila úroveň veškeré činnosti, došlo k sepětí kulturně výchovné práce s politikou strany a k zlepšení výchovné činnosti na školách I. i II. cyklu, kde utvoření hudebních, zpěvných a recitačních kroužků umožnilo jejich spolupůsobení v kulturních složkách pořadů veřejných oslav, besed, výročních schůzí a podobně.  V desítkách hovorů s mládeží a přednáškách objasňována světonázorová problematika a zásady komunistické morálky. Zlepšila se názorná propagace a agitace, prohloubena činnost sboru pro občanské záležitosti, zkvalitnil a podstatně se zvýšil počet vzdělávacích akcí v činnosti politickovýchovné.  Značná pozornost věnována zvýšení všeobecné a odborné kvalifikace občanů formou jazykových a praktických kursů.  V oblasti ekonomické a sociální byl volební program zaměřen na rozvoj města, jeho občanskou a technickou vybavenost, bytovou výstavbu, kulturní zařízení, služby, obchod, tělovýchovná zařízení, školství, zdravotnictví a zemědělství. Některé plánované akce nebyly splněny (autobusové nádraží, urnový háj se smuteční síní, sklad CO, komunikace v Pohledci, kanalizační sběrač B, sklad plynu, autoservis a fasáda gymnázia).  Některé z nich přecházejí do nového volebního programu a byly již zahájeny, další jsou v jednání.  Naproti tomu se zajistily jiné akce, potřebné pro zlepšení životního prostředí občanů a organizací.  Patří k nim středisko rybářů a drobného hospodářského zvířectva, vodovod v bytové zástavbě Holubka, Brožkův kopec a Pohledec, komunikace a kanalizace v některých ulicích, rozšíření elektrické sítě a rekonstrukce osvětlení a stavba šaten tělovýchovné jednoty Sokol.  Z volebního programu splněny tyto hlavní stavby: hotel SKI, benzínová stanice, přístavba požární zbrojnice, 

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Miko