O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 283

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Integrace okolních obcí k Novému Městu
Usnesením rady ONV Žďár nad Sázavou z 1. listopadu 1979 bylo uloženo radám místních výborů aktiv podporovat proces integrace obcí a místních národních výborů. Ve smyslu tohoto usnesení od 1. července 1981
bylo připojeno k Novému Městu na Moravě kromě dříve už s ním spojených Maršovic a Pohledce ještě dvanáct dalších obcí s místními národními výbory, a to Hlinné, Jiříkovice, Křídla, Nová Ves, Olešná, Petrovice, Radňovice, Rokytno, Slavkovice, Studnice, Vlachovice a Zubří. V aparátu Městského národního výboru a v jednotlivých odborech, především ve finančním a plánovacím přibylo nových úkolů, nově se rozšířila agenda zemědělská a také v oddělení přihlašovacím narostla práce. Přitom počet pracovníků se rozšířil pouze o jednu sílu.

Vzteklina
Koncem srpna se vyskytla ve správním obvodu území Nové Město na Moravě nebezpečná choroba zvěře vzteklina. Ohnisko nákazy bylo v Kadově, Olešné a Fryšavě. Do ochranného pásma zařaděno Podlesí, Milovy, Blatiny, Samotín, Sněžné, Líšná, Krátká, Vříšť, Kuklík, Tři Studně, Odranec, Studnice, Rokytno, Vlachovice, Studnice, Rokytno a Vlachovice. Každý případ onemocnění nebo podezření ze vztekliny u psů, koček a jiné zvěře bylo nutno ihned hlásit veterinárnímu středisku ve Žďáře nad Sázavou. V případě pokousání nebo poranění člověka psem, kočkou nebo volně pobíhajícími zvířaty musela postižená osoba ihned vyhledat lékařskou pomoc a zajištěno vyšetření zvířete veterinárním lékařem a jeho pozorování na izolovaném místě po dobu 21 dnů. Jeho onemocnění nebo uhynutí musí ošetřující osoba ihned hlásit veterinární službě. V obcích ohniska a ochranného pásma vyhlášena kontumace psů a koček nejméně tři měsíce od vyhlášení. Týkala se také Nového Města na Moravě, Pohledce, Zubří, Petrovic, Nové Vsi a Křídel. K desinfekci objektů a osob, které přišly do styku s nakažlivinou, bylo třeba použít 2 % roztoku louhu sodného nebo 3 až 5 % roztoku chloraminu.

Žně
JZD Vzlet Slavkovice zahájilo letošní žňové práce 8. srpna sklizní ozimního ječmene v katastru Jámy. Bylo to v době, kdy probíhaly žně na jižní Moravě a většina kombajnů pomáhala ještě při sklizni obilí na základě kooperačních smluv v JZD Čejkovice, Rostěnice, Zdounky, Dunajská Lužná, Zvola a Měřín. V první polovině žní bylo mimořádně příznivé počasí, které dovolilo s nasazením dvacetipěti až třiceti kombajnů sklízet denně 150 až 200 hektarů. Obilí, které bylo dostatečné suché, bylo při čištění z velké části vhodné k uskladnění, aniž muselo být dosoušeno. Při tak příznivém počasí se práce na polích nezastavila ani o sobotách a nedělích, kdy společně s družstevníky pracovali také členové složek Národní fronty, kterých bylo 433 a odpracovali 3305 brigádnických hodin.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková