O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 280

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Ustavující schůze nově zvoleného národního výboru se konala 29. června v Městském kulturním domě. Bylo na ní přítomno 131 poslanců Měst NV (8 omluveno), 6 poslanců ONV (2 omluveni, nepřítomen a neomluven poslanec KNV ing. Houdek. Jednání zahájil a řídil nejstarší poslanec s. Tomáš Marek, který přivítal přítomné poslance, delegaci Měst V KSČ a NF, ředitele závodů a škol a ostatní přítomné a seznámil je s pořadem jednání. 1) Zahájení, 2) volba mandátové komise a ověření platnosti voleb, 3) Volba návrhové komise pro usnesení, 4) Složení slibu poslanců, 5) Volba předsedy, tajemníka a členů rady. Vystoupení předsedy předsedy Měst V KSČ k závěrům XVI. sjezdu KSČ a k jejich realizaci v podmínkách Měst NV, k volebnímu programu NF, k připomínkám občanů a předvolebních schůzí a k jejich řešení a k plnění základních funkcí Měst NV v dalším období. Ad 2) S. Marek požádal zvolené členy mandátové komise s. Páleníčka, Břečkovou, Žákovou, Čejku a Bořila, aby se odebrali do klubovny v I. poschodí Měst KD a aby zde na základě zápisů okrskových a obvodních komisí ověřili správnost volebních výsledků. Komise konstatovala, že všichni poslanci byli zvoleni naprostou většinou hlasů voličů a že poslanecký mandát všech zaregistrovaných poslanců je platný. Ve voličských seznamech bylo zapsáno 7661 voličů, voleb se zúčastnilo 7657, t. j. 99,85 %. Komise neshledala žádné závady a doporučila plenárnímu zasedání, aby platnost volby všech poslanců ověřilo. Když se tak stalo, následovala kulturní vložka žáků lidové školy umění. Ad 3) Do návrhové komise zvoleni s. Sáblík, Brabcová, Kvíčalová, Albrechtová a Sedlařík. Ad 4) Složení slibu. Jeho text přečetl poslanec s. Kafka. Přítomní poslanci potvrdili svůj slib podáním ruky a slovem slibuji předsedajímu s. Markovi a předepsaný text slibu odevzdali. Ad 5) Volba předsedy, tajemníka a členů rady. Potvrzení dosavadních vedoucích odborů aparátu Měst NV v jejich funkcích. S. Marek přednesl plenárnímu zasedání návrh na zvolení dosavadního tajemníka Měst NV s. Petra Klapače předsedou Měst NV. Jeho charakteristika a zdůvodnění volby přednesl za Měst V s. Zoubek. Volba byla jednomyslná. Nově zvolenému předsedovi odevzdal s. Marek závěsný předsednický odznak a řízení zasedání (Životopis nového předsedy na stránce "   " kroniky. Tajemnicí Měst NV zvolena s. Věra Buchtová, ředitelka městské lidové knihovny. Následovala volba členů rady. Jednomyslně zvoleni s. Vlasta Břečková, bezpartijní, nar. 1943, učitelka, Tomáš Marek, KSČ, 1928, důchodce, Lubomír Jaroš, KSČ, 1948, výrobní dispečer k. p. Chirana, Jaroslav Kafka, 1938, KSČ, technik UD Dolní Rožínka, Pavel Kubík, KSČ, 1949, řidič OÚNZ Nové Město, Josef Novotný KSČ, 1951 opravář zemědělských strojů Slavkovice, Jana Ondráčková, 1948, učitelka, bezpartijní, Nové Město, Josef Sáblík, 1944 vedoucí výroby OSS Žďár, Jaroslava Ondráčková, 1945, výrobní dispečerka n. p. Sport, Nové Město, bezpartijní.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková