O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 277

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ninově náměstí. Manifestace byla zahájena státními hymnami a uvítacím proslovem s. Zoubka a vyvrcholila slavnostním projevem s. Dr. Doubka. Pozdravný dopis sovětskému velvyslanectví v Praze přečetl předseda Měst V NF s. Böhm. Na závěr vyslechli účastníci, jichž bylo 8.500, Internacionálu. Po skončení manifestace hrály na náměstích dechové hudby. Odpoledne od 17. do 18 hod proběhlo na hřištích tradiční branné a sportovní odpoledne pro mládež.

Den osvobození 8. V.
V den osvobození našeho města sovětskou armádou 8. května shromáždilo se před Měst KD mládež všech stupňů škol a pracující ze závodů, kteří za pochodu dechové hudby se odebrali v průvodu na hřbitov, kde dvojice studentů položila za zvuků Pochodu padlých revolucionářů na hrob rudoarmejců věnce. Potom defilovali před hrobem delegace Měst V KSČ, NV, NF a dalších organizací. Následoval krátký, ale důstojný projev tajemníka RSDr. Doubka, recitace Nohovy básně a Internacionála

Slavnostní zasedání k 60. výročí založení KSČ
Dne 15. května se konalo ve zcela naplněném sále Měst KD slavnostní zasedání k 60. výročí založení KSČ. Bylo zahájeno státními hymnami a úvodním proslovem předsedy Měst V KSČ s. Zoubka, který s úctou vzpomněl zakladatelů stranické organizace v Novém Městě na Moravě soudruhů Figuráka, Václavíka a Dostála a vyzvedl obětavou práci těch soudruhů, kteří od roku 1945 stáli v čele městské organizace. Následoval kulturní program, který připravila lidová škola umění a II. základní škola, a v němž vystoupili učitelé LŠU Hradecký a Slezáková, kteří zahráli skladby klavírní a pěvecký sbor zazpíval několik písní. Zasedání byli přítomní zástupci OV KSČ s. RSDr. Maštalířský a Petráš. V další části slavnostního zasedání předali s. Maštalířský, Petráš a Zoubek čestná uznání OV KSČ 19 jednotlivcům, kolektivům a závodům jako výraz ocenění jejich záslužné práce. Čestná uznání obdrželi s. P. Humlíček, J. Veselý, J. Tegza a MgPh. J. Halva, kolektiv brigády socialistické práce Maršovská rychta, kolektiv lamačů Geologického průzkumu Nové Město, vedený s. Navrátilem, kolektiv brigády socialistické práce dětského oddělení nemocnice v Novém Městě na M., dva kolektivy JZD Vzlet Slavkovice, pracovníci společného stravování Pohledec, ošetřovatelky dojnic z farmy Olešná, Nové Město a Rokytno, Brigáda socialistické práce opravářů Nové Město, Závod Sport, Geologický průzkum Uranového průmyslu, družstvo Vkus, II. základní škola N. Město, hudba Slavkověnka, středisková obec Sněžné a Nové Město na Moravě.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková