O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 274

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Duben rada 1.
1) Rozbor přestupků projednaných komisí veřejného pořádku za rok 1980
2) Hodnocení činnosti inspekce veřejného pořádku.
3) Kontrola plnění souboru opatření k závěrům XIV. plenárního zasedání ÚV KSČ.
rada 28. 1) Plnění úkolů sboru pro občanské záležitosti (zajištění rady ONV č. 137/13/78 a 188-13/78.
2) Plnění plánu a rozpočtu Měst NV za první čtvrtletí 1981.
3) Zajištění májových oslav.
plénum 16. dubna 1) Plnění souboru opatření Měst NV k závěrům VII. pléna ÚV KSČ na úseku obchodu a služeb ve městě.
2) Péče o staré občany. Práce na úseku sociálně zdravotním.
3) Vyhodnocení činnosti občanských výborů v r. 1980.
4) Stav a připravenost akcí Z.
Květen rada 6. V. 1) Vyhodnocení zimní údržby komunikací a připravenost na letní období.
2) Zhodnocení zásobování tuhými palivy v topném období 1980/1981.
3) Činnost výboru lidové kontroly za rok 1980.
rada 20. V. 1) Stav a výhled služeb pro 7. pětiletku v Novém Městě na Moravě.
2) Kontrola plnění úsporného opatření elektrickou energií, pohonnými hmotami a tuhými palivy.
3) Stav na úseku OBP v zařízeních řízených Měst NV.
Červen, rada 3. VI. 1) Příprava letní rekreační sezóny 1981.
2) Projednání výsledků preventivních protipožárních prohlídek.
3) Projednání plánů práce rady a komisí Měst NV na II. pololetí 1981.
rada 24. VI. 1) Schválení pořadníku na byty pro II. pololetí 1981.
2) Příprava a zajištění žňových prací.
plénum 25. VI. 1) Výsledky voleb do zastupitelských orgánů na období 1981–1984, konaných 5. a 6. června. Voleb se zúčastnilo 98,88 % voličů zapsaných do voličských seznamů. Zvoleno 140 poslanců Měst NV, 9 poslanců ONV, 1 do KNV, 1 do České národní rady, 1 do sněmovny lidu Federálního shromáždění a 1 do sněmovny národů FS. Všichni zvoleni naprostou většinou odevzdaných hlasů. Podrobnost v části zápisu, věnovanému volbám.
červenec, rada 13. VII. 1) Hodnocení plnění Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti v I. pololetí 1981.
2) Plnění plánu a rozpočtu Měst NV za I. pololetí 1981.
srpen, plénum 27. VIII. 1) Výsledky hospodaření Měst NV a organizací jím řízených za I. pololetí 1981.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková