O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 273

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Úvod
Rok 1981 byl rokem významných události v životě našeho pracujícího lidu a spolu s ním i pracujících našeho města. Připomněli jsme si především 60. výročí založení KSČ, 5. a 6. června se konaly volby do zastupitelských orgánů všech stupňů a dnem 1. července provedena integrace 12 obcí a jejich místních národních výborů nejbližšího okolí našeho města a tím vytvořeno nový správní celek, Městský národní výbor Nové Město na Moravě.

Kronikářský zápis má tyto části
I. činnost Měst NV (zasedání rady a pléna a projednávané záležitosti,
II. významné události veřejného života politického a hospodářského,
III. činnost na úseku kulturním (koncerty hudby vážné a populární, divadelní představení, výstavy, městská kulturní zařízení, školství,
IV. tělesná výchova, sport a zdravotnictví.
V. Obyvatelstvo (výsledky sčítání k 1. XI. jubilanti, zemřelí,
VI. požárníci a jejich zásahy,
VII. výstavba města.
Pramenem pro I. kapitolu tohoto zápisu jsou podrobné protokoly o jejich zasedáních s uvedením počtu poslanců přítomných, nepřítomných, omluvených a neomluvených a přítomných, počet přítomných poslanců ONV a KNV, jména zástupce ONV, počet přítomných občanů a hostů, potom hlavní projednávané záležitosti a stálé body pořadu jednání (zpráva o činnosti rady, interpelace poslanců, diskuse, zodpovězení dotazů z interpelace a diskuse a schválené usnesení. Nedílnou součástí protokolu jsou referáty k jednotlivým projednávaným bodům programu zasedání a seznam účastníků
(Leden). Rada 4. I. 1) Zhodnocení přípravy závodu Zlatá lyže a světový pohár žen v běhu na 20 km, 2) Zhodnocení činnosti komise mládeže a tělesné výchovy, 3) Schválení pořadníku na byty na rok 1981.
Rada 21. I. 1) Rozbor výkonu státní správy za rok 1980, 2) Schválení celoměstského socialistického závazku na rok 1981.
Únor rada 4. II. 1) Hodnocení výkonu státní správy, 2) Rozbor stížností za r. 1980, 3) Příprava a zajištění oslav výročí Vítězného února.
rada 18. II. Zabezpečení akce Měsíc požární ochrany, 2) Plnění souboru opatření k usnesení 7. pléna ÚV KSČ na úseku obchodu a služeb, 3) Příprava voleb do zastupitelských orgánů.
plénum 26. II. 1) Výsledky hospodaření Měst NV a organizací jím řízených za rok 1980, 2) Schválení celoročního socialistického závazku na rok 1981, 3) Vyhodnocení volebního programu NF za léta 1976 – 1980.
Březen rada 4. III. 1) Projekční připravenost akcí Z, KBV, ZTV, 2) Zpráva o plnění úkolů a činnosti městských kulturních zařízení na r. 1980 (Měst KD, MLK, HM a kino, 3) Připravenost akcí Z,
rada 18. III. 1) Stav na úseku hospodaření s byty, 2) Zajištění jarních směn NF, 3) Kontrolní zpráva k plnění usnesení rady Měst NV č. 4/04/79.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková