O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 266

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Počet inv. čísel předmětů inventarizovaných v r. 1980 86. Návštěvníků 13.750 z toho 6.075 ve školních výpravách, 3536 v jiných hromadných výpravách a 550 cizinců. Počet kulturních akcí 23, z toho 4 přednášky; návštěvníků akcí 1.753. Badatelských návštěv 8. Neinvestiční náklady 103.542,74 Kčs. Náklady na investice 12.000 (nákup sbírkových předmětů). Výnosy muzea 31.253,88 z toho vstupné 19.990 Kčs.

Horácká galerie výtvarného umění

Počty. 32) Výstavní síně 4; inventárních čísel předmětů zpracovaných ve druhém stupni evidence 787; nekatalogizovaných přírustkových čísel dosud nezpracovaných ve druhém stupni evidence 102; vlastních výtvarných děl spravovaných galerií 889; plocha expozic 192,5 m2 ; počet přírustkových čísel za sledovaný rok 102; počet zkatalogizovaných inventárních čísel ve druhém stupni evidence za sledovaný rok 33; počet inv. čísel předmětů inventarizovaných (evidovaných) 787; počet základních výstav 13, z toho vlastních 5, převzatých od jiných organizací 3, putovních 5. Návštěvníků expozic a výstav 27.995, z toho na výstavách putovních 13.339; přednášek 27; jiných kulturních akcí 5; návštěvníků na přednáškách a jiných kulturních akcích 1633. Neinvestiční náklady 415.543,95 Kčs; náklady na investice 496.949, z toho na nákup výtvarných děl 496.949 Kčs. Celkové výnosy 50.721,49, z toho vstupné na expozice, výstavy a ostatní kulturní akce 8667. Průměrný evidenční počet pracovníků 5,9, z toho odborných 2. Činnost. Výchozím plánem pro činnost galerie v r. 1980 byl 6. pětiletý plán a závěry XV. sjezdu KSČ s přihlédnutím k usnesení vlády ČSR, rady JKNV, směrnicím ministerstva kultury ČSR a usnesení rady ONV Žďár nad Sáz. Výstavy v Novém Městě na Mor. zapsány na straně 263. Elokované výstavy. Jan Štursa, 8. VI.-  29 . VII. 1980, Velké Meziříčí, návštěvníků 1.015. Jan Štursa, 28. X. - 5. XII., Žďár nad Sáz. 4083. Mladý region a výstava z tvorby absolventů středních uměleckých škol, kteří žijí a pracují ve žďárském okrese, květen, Žďár nad Sáz. 2167. Jindřich Zezula, červenec-srpen, Herálec. Na jednotlivých výstavách uspořádány přednášky pro žáky škol, učně a členy brigád socialistické práce (1.094 návštěvníků). Galerie samostatně čtyři besedy (o finské architektuře, o ruském realismu, s malířem Bulantem a s malířem Blažkem. Z úkolů vědeckovýzkumné činnosti bylo přikročeno ke zpracování kompletní dokumentace výstavní činnosti od založení galerie a audiovizuálních pomůcek, které se postupně doplňují. Pro centrální evidenci Národní galerie byla zpracována kompletní dokumentace obrazových a sochařských děl, které vlastní Horácká galerie. V dubnu 1980 provedena revize sbírkového fondu, přeměřeny všechny artefakty a podchycen jejich stav. S reinstalací depozitáře souvisí nové uložení sbírek. V rámci poradenské a metodické činnosti poskytnuty konzultace studentce Univerzity J. E. Purkyně v Brně s. Jamborové při zpracování diplomní práce o Josefu Jamborovi, dále studentům gymnázia a zájemcům o výtvarné umění. Pracovníci galerie se zúčastnili práce v porotách soutěží zájmové umělecké činnosti. Zahájeno zpracování bibliografického katalogu galerijní knihovny. V rámci restaurátorské činnosti opraveny poškozené sádrové modely děl J. Štursy a V. Makovského. V rámci publikační činnosti vydány katalogy k výstavám J. Bulanta a J. Štursy. K ostatním výstavám katalogy převzaty.

Městské kino

Představení a návštěvnost (první číslo udává počet filmů, druhé představení, třetí diváků a čtvrté průměrnou návštěvnost) 33) Filmy ČSSR: 66 – 127 - 17.584 - 138,4; SSSR: 69 – 94 - 16.679 - 177,4; Státy lidově demokratické: 26 – 31 - 3.438 - 110,9; filmy preferované: 17 – 65 - 11.009 - 169,3; ostatní: 45 – 176 - 39.939 - 226,9. Využití kapacity sálu 51,4 %. Podle plánu uskutečněna přehlídka úspěšných dětských filmů ve dnech 9. - 11. III. 1980 (5 představení-1665 diváků, Dětský filmový festival na podzim

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová