O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 265

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ci knihovny školská a kulturní komise a rada Měst NV. Provedena kontrola přihlášek, průkazů a čtenářských listů. 3) Hospodaření knihovny. Od Měst NV dostala knihovna na provoz 62.000 Kčs. Rozpočtové položky byly dodrženy. Zakoupeno 1.015 svazků knih v hodnotě 28.459,40 Kčs; v tom je předplatné na 61 časopisů. Roční příjem od čtenářů 8.803,40. 4) Práce s dospělým čtenářem. V prvním pololetí se knihovna zaměřila na zpřesnění výpůjční služby z oblasti prolongace a zabezpečení potřeb čtenářů maximálním počtem nabídnutých titulů. Po dohodě se stranickým lektorátem připravovala knihovna studijní materiály pro lektory i studující. Uskutečněno literárně hudební pásmo k 160. výročí narození B. Německé (čtyřikrát s 278 účastníky dospělými a 266 studenty gymnázia a pásmo Krásná je naše zem (třikrát 120 účastníků dospělých a 119 dospívajících). V rámci knihovnických lekcí provedeno 6 akcí pro studenty I., III. a IV. ročníku gymnázia, zaměřených na práci s katalogy a beseda v M-klubu ke Dni tisku, rozhlasu a televize. 5) Práce s dětským čtenářem. V lednu se žáci obou ZDŠ zúčastnili pásma o B. Němcové. V únoru v rámci náboru dětských čtenářů uspořádána soutěž k 35. výročí osvobození Bojovali za naši svobodu pro žáky 4. až 6. ročníků. V okresním kole se umístilo naše družstvo na III. místě mezi 13 účastníky. V dubnu proběhly v knihovně exkurze a knihovnické lekce pro žáky mateřských škol (5 s účastí 104 dětí), v červnu (10 s účastí 334 dětí). V říjnu lekce a exkurze pro žáky 5., 6. a 7. tříd obou ZDŠ (30 s účastí 918 žáků). 6) Metodická činnost pro středisko. V rámci centralizace knihoven, která probíhá v návaznosti na integraci národních výborů, stabilizovaly pracovnice knihovny ve spolupráci s Okresní knihovnou nové metodické rozdělení obvodů jednotlivých knihoven v novém městském celku.   

Horácké muzeum

Horácké muzeum je zařízení Měst NV v Novém Městě na Moravě. 32) Má dvě pracovnice, uklizečku a průvodce po sbírkách. V rámci RPMS byly od 1. ledna 1980 převedeny mzdové prostředky Horáckého muzea do Okresního muzea ve Žďáře nad Sáz. Muzeum je otevřeno od 15. IV. do 31. X., v zimě ohlášeným výpravám, školám a rekreantům z ozdravoven v okolí. Expozice jsou stejné jak v roce minulém (národopis, lyžování a rekreace a výroba lyží, dělnické hnutí a síň Jana Štursy a síň Oldřicha Blažíčka). Kulturně výchovná činnost zaměřena na 35. výročí osvobození a 100. výročí narození Jana Štursy. Sestaveno pásmo o partyzánech na Novoměstsku (barevné diapozitivy s mluveným slovem a uspořádáno 17 besed pro novoměstské školy, odborná učiliště a zotavovny RVH na Medlově a na Třech Studních (účast 1164 osob). K 100. výročí narození Jana Štursy uspořádána beseda s městským kronikářem dr. Mikulcem. Společně s Horáckou galerií a Měst KD se muzeum podílelo na zabezpečení dalších oslavných akcí k tomuto výročí. Přeinstalována Štursova síň v muzeu a část plastik a dokumentace zapůjčena na výstavu Národní galerie v Praze a Horácké galerii v Novém Městě. Pražská televize natočila v Horáckém muzeu pořad o Janu Štursovi a pracovnice muzea Z. Marková připravila slavnostní dvojčíslo Novoměstského zpravodaje, věnované J. Štursovi a V. Makovskému. Text vypracoval dr. Mikulec. Pro pionýry I. ZDŠ uspořádalo muzeum přednášku dr. Šolce z Prahy O Indiánech v Mexiku. Pro dvě třídy I. ZDŠ uspořádala s. Marková besedu o historii Nového Města na Moravě. Muzeum bylo spolupořadatelem výstavu obrazů J. Židlického. Výzkum plánovaný na rok 1980 se pro jiné naléhavé práce neuskutečnil. Roční přírůstek sbírek je 102 inv. čísel o 508 kusech, knihovny 110 čísel. Revize dalšího sbírkového fondu v depozitáři obsáhlo 816 inv. čísel (lidové tkaniny a oblečení, výšivky a ruční práce, lidový a měšťanský nábytek). Fotoarchiv měl přírustek 236 čísel. Publikační činnost. S. Marková zpracovala metodický materiál Zvykoslovné předměty z plodů. Jde o zpracování materiálu v rámci projektu ,,Lidová kultura v současném životě". Hospodářské úkoly. Provedeno malování v prvním poschodí budovy muzea, kovaná mříž v přízemí a rozpracovány a v lednu dodány dřevěné kryty na ústřední topení. Muzeum mělo 1967 inv. čísel předmětů zpracovaných ve 2. stupni evidence (8.077) nezkatalogizovaných čísel ve 2. stupni evidence a 2771 knih v odborné knihovně. Plocha expoziční 491 m2.

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová