O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 264

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Nová Ves 1 – 23 --1; Radňovice 2 – 45 -- 4; Zubří 1 – 26 -- 2. Mateřské školy v Olešné a v Rokytně počty neuvedly. Základní devítileté školy a Základní školy (první číslo počet tříd, druhé z toho směnují, třetí počet žáků, čtvrté počet družin a páté počet pedagogických pracovníků)  Nové Město na Mor.: I. ZDŠ 24 – 8 – 758 – 35; II. ZDŠ 30 – 4 – 887 – 3 – 44. Pohledec 2 – 0 – 37 – 0 – 2; Radňovice 2 – 0 – 48 – 0 – 2; Zubří 2 – 0 – 34 – 0 – 2; Křídla 2 – 0 – 32 – 0 – 2; Rokytno 1 – 0 – 19 – 0 – 1; Nová Ves 2 – 0 – 49 – 0 – 2; Slavkovice 2 – 0 – 34 – 0 – 2. Zvláštní škola 2 – 0 – 24 – 0 – 3. Lidová škola umění 440 žáků a 10 pedagogických pracovníků.

Při přijímání dětí do mateřských škol ve šk. r. 1980/81 nebyly problémy; kapacita byla naplněna a v některých ponechána dvě volná místa jako rezerva. V mateřské škole v Olešné není kapacita vykryta (deset volných míst). V Novém Městě je kapacita MŠ nedostačující. K 1. IX. 1981 se uvolnilo 109 míst na 163 přihlášek. U základních škol v Novém Městě větší počet dětí nastupujících do první třídy znamená zvýšení počtu tříd, které směnují (u I. ZŠ ze 4 na 8 a u II. z 0 na 4). Situace ve třídách se stává napjatou. Budovy škol integrovaných obcí jsou stavebně přestárlé a vyžadují neustálé opravy a údržbářské práce, z nichž většina se musí provádět svépomocí. Nejhorší je situace v Nové Vsi. V jedné budově je umístěna ZŠ a MŠ, není centrální vytápění, sociální zařízení je pro obě školy společné. Zvláštní škola je umístěna v budově zrušené jednotřídní školy v Hlinném. Problémem je dojíždění a stravování dětí (obědy se musí dovážet). Pro školu zakoupen přenosný televizor. Ve škol. r. 1979/80 měla zvláštní škola 1. třídu pro 2. a 3. postupný ročník s 10 žáky a 2. třídu pro 4. a 5. posl. ročník se 14 žáky. Prospělo 16 žáků, neprospělo 7, neklasifikován 1. Ve škole je kroužek estetický (10 žáků) a rukodělný (14 žáků). Ředitelkou školy je s. Pavla Dudková, učitelkami s. Věra Vomelová a Jana Doležalová.

Lidová škola umění. Budova prostorově nevyhovuje; není kam uložit dokumentaci a materiál. Další ztížení nastane 1. září 1980, kdy škola nebude moci používat místnosti v Jednotném klubu pracujících v Gottwaldově ulici, kde vyučovala s. učitelka Petrovičová klavíru. Přes uvedené nedostatky plní škola své učebně výchovné úkoly dobře. Svědčí o tom dobré výsledky žáků v soutěžích i to, že žákyně Simona Krbková byla přijata na konservatoř v Kroměříži. Počty žáků ve škol. r. 1980/81: odbor hudební 189, výtvarný 132, taneční 81, celkem 412. Kádrové změny 30. VI. 1980 odešel učitel Josef Ondra. 1. X. 1980 má nastoupit učitel dechových nástrojů s. Jindra. Od 1. září 1980 bude na lidových školách umění realizována nová 1 vyučovací soustava. Ve  škol. r. 1979/1980 byl prováděn výzkum hudebnosti dětí již v mateřských školách.

Stav umístění dětí do jeslí k 1. září 1980. V Novém Městě jsou dvě zařízení jeslí o kapacitě 110. Jesle I. v tělovýchovném středisku o kapacitě 65 dětí a jesle II. v ulici Drobného pro 45 dětí. Využití jeslí I. na 98,2  %  a jeslí II. na 82,1 %. V září 1980 evidováno 61 žádostí na jesle. Po přeřadění dětí do mateřské školy se uvolnilo 41 míst. Sociálně zdravotní komise přijala 37 dětí, rezervovala 4 místa. Do jeslí I. přijato 21, do II. 16 dětí. Nevyřízeno 14 žádostí (vysoký plat v rodině, neodpracované hodiny). K zlepšení situace v jeslích by mělo dojít po dokončení výstavby mateřské školy ve Žďárské ulici. V jeslích totiž zůstávají děti starší 3 až 4 let, které mateřské školy z kapacitních důvodů nepřibírají.

Městská lidová knihovna

1)  Statistické údaje k 31. XII. 1980 31). Počet svazků 19.714; výpůjček 61.041; čtenářů 1.489, návštěvníků knihovny 15.301; zaprotokolovaných výpůjček 2.372, bibliograficko-informačních dotazů 1.569, MVS-půjčených od jiných knihoven 191, půjčených jiným knihovnám 128, besed a exkursí a knih. lekcí 65, výstavek a nástěnek 56, odebíraných časopisů 61, metodických návštěv 41, konzultací 89. 2) Řízení knihovny. O úkolech knihovny informovány pracovnice formou porad na pracovišti; ředitelka se účastnila porad v Okresní knihovně. V březnu a v září hodnotila prá-

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová