O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 26

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

povědní pracovníci, vedoucí odborů, ředitelé škol, vedoucí provozoven a další. Usnesení byla plněna ve stanovených termínech. V zájmu užší spolupráce s Národní frontou a některými organizacemi byly hned na začátku volebního období uzavřeny vzájemné dohody o spolupráci. O pořadu jednání rady byl předem informován okresní národní výbor. Obsah a úroveň práce rady byly na dobré úrovni a také rada byla orgánem kolektivním a dělným. Městský národní výbor měl tyto komise: pro ochranu veřejného pořádku, školskou a kulturní, sociálně zdravotní, bytového hospodářství, pro místní hospodářství, obchod a cestovní ruch, zemědělskou, finanční a plánování, výstavby a dopravy a lidové kontroly, celkem devět. Činnost komisí byla průběžně radou hodnocena a lze ji hodnotit jako dobrou a aktivní, což se projevovalo předkládáním návrhů a námětů pro radu i plénum. Práce výboru lidové kontroly nebyla zpočátku na výši; po změně předsedy se podstatně zlepšila. V hlavních komisích byli zapojeni téměř všichni poslanci, kteří v nich tvořili nadpoloviční většinu. Až na dílčí nedostatky plnili poslanci své úkoly v komisích dobře. Úroveň práce všech volených orgánů byla pozitivní a jejich iniciativou a aktivitou byly vyřešeny mnohé úkoly potřeb rozvoje našeho města. Ve své činnosti vycházely z politiky KSČ a jejím projevem bylo plnění volebního programu Národní fronty a zabezpečování celospolečenských úkolů.
               Potom s. předseda odůvodnil plenárnímu zasedání kádrové změny na odboru výstavby Měst NV. Jeho vedoucí s. Havel odešel na jiné pracoviště a vedením odboru byl pověřen s. Ing Pavel Hošpes, který po zapracování skýtá záruku, že bude na svém pracovním úseku plnit úkoly odpovědně. Potom s. Dobiáš vyslovil dík a uznání všem poslancům za vykonanou práci a na základě usnesení rady odevzdal čestná uznání a poděkování městského národního výboru těm poslancům, kteří v novém volebním období funkce poslanců už vykonávat nebudou. V rozpravě poděkovala poslankyně KNV s. MUDr. Rýdlová za pomoc při jejím výkonu funkce poslankyně a přislíbila novému městskému národnímu výboru pomoc při řešení některých problémů. Za pomoc ve dvacetileté funkci poslance městského národního výboru poděkoval také jeho místopředseda s. K. Mádle. Předseda městského výboru Národní fronty s. Böhm vyslovil dík za spolupráci Národní fronty s Měst NV a za pomoc, poskytovanou některým organizacím NF. Poslanec s. Chmelíček vyjádřil dík za spolupráci a pochopení jeho připomínek na plenárních zasedáních. Poslanec s. Jonák vyslovil nespokojenost s faktem, že na jeho stížnost, týkající se úpravy zeleně, nebyla dána odpověď, nad tím, že na koncert Státní filharmonie Brno při otevření kulturního domu nedostal vstupenku a konečně nad tím, že nebyla oceněna práce celého kolektivu výboru lidové kontroly. S. Dobiáš odpověděl na jeho poslední stížnost tak, že všichni odstupující členové komisí a poslanci, kteří už nebudou kandidovat, dostanou děkovné listy. Usnesení bylo všemi přítomnými poslanci jednomyslně schváleno. Poděkováním s. Dobiáše všem poslancům za vykonanou práci byla poslední schůze pléna ve volebním období 1971-1976 ukončena.

Rok: 
Přepsal/a: 
Michal Miko