O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 256

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Ad 3) Zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání dne 30. října 1980 byla přednesena s. Dobiášem. Není přiložena k zápisu o plenárním zasedání, a proto jí není využito pro zápis v kronice.

Ad 4) Poslanecké interpelace nebyly.

Ad 5) Materiál byl zpracován a předložen finančním a plánovacím odborem Měst NV a úvodní slovo k němu přednesl s. Dobiáš. Návrh obsahuje: Příjmy. 1) Daně a poplatky 418.500 (zemědělská 27.100, z příjmů obyvatelstva 32.200, domovní 288.000, poplatek ze psů 36.200, správní poplatky 35.000). Vodní hospodářství 10.000; Doprava 98.000; Školství 2,036.000; Zdravotnictví 212.000; Kultura 459.000; Vnitřní správa 20.000. Celkem 3,706.000. Vlastní příjmy 4,124.500; Doplňkové příjmy 400.000; Dotace 6,439.000; Subvence KBV 520.000; Subvence ÚSV 1,551.000. Úhrn příjmů 13,734.500. Výdaje. Vodní hospodářství 73.000; Doprava 838.000; Školství 6,257.000, Zdravotnictví 896.000, Kultura 1,054.000, Vnitřní správa 1,453.000, Práce a sociální věci 241.000, Místní hospodářství 2,632.500, Stavebnictví a komplexní bytová výstavba 640.000. Příspěvky příspěvkovým organizacím (Horácké muzeum 144.000, Městskému kulturnímu domu 170.000, Městské lidové knihovně 83.000). Celkem 397.000. Investice celkem 2,071.000; z toho stavební 1,949.000, strojní 112.000. Seskupení položek: údržba a opravy 1,702.000, materiální výdaje 5,137.000, služby 1,714.000, cestovné 32.000, UR 1,736.500, sociální dávky 240.000. Neinvestiční výdaje 10,566.000, Investice 2,071.000, Projekty 397.000. Celkem 13,034.500 Kčs.  Mzdový fond: vodní hospodářství 8.000, doprava 188.000, zdravotnictví 174.000, kultura 144.000, vnitřní správa 813.000, místní hospodářství 409.500. Celkem 1,736.500 Kčs.  Provozovny: kamenolom 40.000 drtě a štěrku, cementárna - hodnota výrobků 25.000, fasádníci - hodnota provedených prací 140.000, tábořiště Sykovec 8.000 Kčs - poplatky z místa, cihelna - 200.000 hodnota prodaných výrobků. Tržby celkem 1,700.000, náklady 1,520.000. Zisk celkem 180.000 Kčs.

Ad 6) Úvodní slovo k plánům práce, které tvoří nedílnou přílohu k zápisu o plenárním zasedání, přednesl tajemník s. Klapač. Jsou zpracovány na celý rok (plénum), ostatní na I. pololetí 1981.

Ad 7) Zástupce Jihomoravských elektráren s. Suchánek zdůvodnil občanům výpadek dodávky elektrické energie dne 1. ledna 1981. S. Minář požádal o vysvětlení k rozpočtu v kapitole doprava, vnitřní správa a místní hospodářství. S. Dvořáková předsedkyně Výboru lidové kontroly ONV hovořila k plnění závěrů 18. plenárního zasedání ÚV KSČ k potřebě zvýšení kvality práce a k plnění úkolů daných státním plánem. Nelze podceňovat kontrolu finanční kázně. Připomněla, že došlo ke snížení limitů na investiční výstavbu a na akci Z v r. 1981. Pochvalně se vyjádřila k práci Výboru lidové kontroly Měst NV, která je na úrovni. V závěru poděkovala všem poslancům a občanům za vykonanou práci v uplynulém roce. S. Štefka hovořil o problémech při úklidu městských komunikací.

Ad 8) Na dotaz s. Mináře odpověděl předseda s. Dobiáš.

Ad 9) Tajemník s. Klapač přednesl návrh a zdůvodnění kádrových změn tajemníků komisí Měst NV. Schválení je zakotveno v návrhu na usnesení.

Ad 10) Jednomyslně schválené usnesení. Plenární zasedání za I) Schvaluje: a) zprávu o činnosti rady od posledního plenárního zasedání, b) rozpis plánu a rozpočtu Měst NV na r. 1981, c) plány práce rady, pléna, komisí a Výboru lidové kontroly na r. 1981. II) Odvolává z funkce tajemnice komise pro ochranu veřejného pořádku s. Emilii Prokopovou, s. Evu Kučerovou z funkce tajemnice komise místního a bytového hospodářství, s. Marii Petrovou z funkce tajemnice komise zemědělské a s. Marii Bělohradskou z funkce tajemnice komise finanční a plánovací. III. volí do funkce tajemníka komise pro ochranu veřejného pořádku s. Milana Kotláře, komise místního a bytového hospodářství s. Petra Dvořáka, komise finanční a plánovací s. Hanu Veselskou a komise zemědělské s. Evu Kučerovou.

Rok: 
Přepsal/a: 
Blanka Klempířová