O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 243

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

zástupci jednotlivých podniků, prodejen a Restaurací a jídelen. 8) Jednota připravuje během 7. pětiletky vybudování prodejny stavebnin. 9) Prodejní doba prodejen, provozoven veřejného stravování a ostatních provozoven je přizpůsobena požadavkům spotřebitelů. Prodejna papírnictví začíná v sedm hodin, prodejna potravin na Komenského náměstí má v pátek prodejní dobu od 6,30 do 19 hod., málo je však občany využívána. Pokud jde o provozovny místního hospodářství, došlo v r. 1979 k trvalému uzavření autoopravny Okresního průmyslového podniku. Nepodařilo se zajistit pro město televizního opraváře a obuvníka (pro nedostatek bytů). Stav některých provozoven je nevyhovující. Chybí náhradní díly nebo součástky, jsou neúměrně dlouhé lhůty oprav obuvi. Měst NV se podařilo zajistit pro město kominické služby. Zpracovává se projektová dokumentace pro výstavbu Domu služeb, s jejíž realizací se počítá asi v r. 1984.
Ad 8) Předseda Měst NV s. Dobiáš přednesl návrh na sloučení obcí Nové Město na Moravě s obcemi Hlinné, Jiříkovice, Křídla, Maršovice, Nová Ves, Olešná, Petrovice, Radňovice, Rokytno, Slavkovice a Zubří a doporučil jej ke schválení. V této záležitosti přijala rada Měst NV na svém zasedání 23. ledna 1980 vlastní opatření a schválila harmonogram úkolů, souvisících s přípravou a provedením integrace.
Ad 9) Poslanec Sedlařík žádal, aby občanům z jeho obvodu Měst NV vyřizoval jejich záležitosti až po jeho vyjádření. S. Minář vznesl dotaz, jak bude řešen stav aparátu Měst NV po integraci. S. Beneš-jak bude řešena integrace obce Řečice. Poslanec ONV s. Ing. Šulc. Není dobrý vztah mezi obchodem a zákazníkem. Nelze sice ovlivňovat sortiment a kvalitu zboží, ale zprávy jsou optimističtější než je skutečnost. Problémy je však třeba řešit. Nejsou dodržovány rozvozní plány, nejsou jasné údaje o nárustu spotřeby masa, chybí informace, proč jsou různé problémy. Dále kritizoval kvalitu chleba a pečiva. Měst NV není schopen problémy vyřešit. Poslanec s. Novotný. Nutno vybudovat čističku odpadních vod. Místopředseda ONV s. Petráš hovořil k integraci národních výborů a výhledu výstavby v Novém Městě; dosud není jasné, jak bude situace v 7. pětiletce vypadat. Se zástupci odboru ONV navštíví Nové Město, aby po dohodě s předsedou s. Dobiášem projednali záležitosti přímo ve městě. V okrese jsou problémy ve školství. K výstavbě rodinných domků konstatoval, že je omezena dodavatelská výstavba, která je směřována na nestavební organizace. Chirana měla stavět dvakrát osmnáctibytových jednotek, ale nadřízený orgán ve Staré Turé nedal k tomu souhlas. V Novém Městě je třeba uvolnit zámek, ale nejsou náhradní byty. Pro bytovou výstavbu nelze stále provádět zábor zemědělské půdy; je třeba využít proluky. Dále hovořil k službám a obchodu.  V únoru bylo zásobování masem kritické, nyní došlo ke zlepšení. Složitá je situace v oblasti služeb. Okresní stavební podnik má omezenou kapacitu a projevuje se u něho veliká fluktuace pracovníků. Problém chleba a pečiva vyřeší nová pekárna ve Žďáře.
Ad 10) S. Dobiáš. Po integraci bude mít Měst NV pět odborů. Nárust pracovníků bude asi 2,8. Řečice není k Novému Městu integrována. S výstavbou města rostou problémy. Znečišťovatelé odpadních vod nechtějí přispět k výstavbě čističky. S. Marek. Rozdělení fondů masa je závislé na plnění dodávek zemědělskými závody. Rozvoz masa je zajištěn dvakrát v týdnu; v sobotu jeden navíc, ale není určena hodina. Ředitelka I. ZDŠ s. Palečková upozornila na kritický stav své školy; nejsou dílny, místnost pro družinu, šatny jsou nedostatečné a do budovy zatéká.
Ad 11) Plenární zasedání jednomyslně schvaluje: 1) Zprávy o činnosti rady a občanských výborů, plnění souboru opatření k závěrům 7. plenárního zasedání KSČ a zprávu o péči o staré občany a na úseku sociálním, zdravotním, opatření další. 2) Souhlasí se sloučením obce Nové Město na Moravě s dalšími integrovanými obcemi. 3) Ukládá radě Měst NV předložit usnesení pod bodem 2 ONV ve Žďáře nad Sáz. k rozhodnutí.

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová