O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 22

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ního výboru pověřila s. Špinara), vzala na vědomí zajištění rady ONV č. 175/05 ke zprávě o plnění plánu a rozpočtu hospodaření národních výborů v  Jihomoravském kraji za 1. čtvrtletí 1976 a seznámila se s  usnesením pléna ONV č. XXII z  8.VII.1976 o opatřeních k  zabezpečení závěrů XV. sjezdu KSČ. Rada konstatovala, že úkoly z  toho vyplývající pro národní výbor jsou plněny. Na druhé schůzi 6. srpna projednala připravenost zemědělských závodů JZD Slavkovice a státního statku v  našem městě na žňové práce a protipožární zabezpečení žní, zprávu o plnění celoměstského závazku na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení strany a různosti. Vzala na vědomí informace k  prvnímu bodu a uložila zemědělské komisi týdně vyhodnocovat průběh žňových prací a výsledky sdělovat správnímu odboru Měst NV, operativně řešit pomoc zemědělským závodům a k  tomu podle potřeby zvát do komise zástupce zemědělských závodů a prostřednictvím městského rozhlasu informovat veřejnost o průběhu žní. Velitelům požárních sborů v  Novém Městě, Maršovicích a Pohledci uložila bezodkladně zabezpečit protipožární opatření (požární hlídky, mobilnost strojů a techniky). Vedoucí správního odboru uložila provést vyhodnocení žní. Dále vyslechla zprávu o vývoji a stavu kriminality ve městě, o činnosti komise veřejného pořádku a stavu právoplatně vymáhaných pokut za I. pololetí 1976. Konstatovala, že byl zaznamenán relativní pokles projednávaných přestupků na území města. V souladu s  9. § zákona o boji proti alkoholismu (č. 120/62 Sb.) vydala rada zákaz prodeje alkoholických nápojů po 22. hodině po všechny dny mimo sobotu, a to všech zařízení veřejného stravování na území spravovaném městským národním výborem a s  platností od 1. září 1976 uložila s. Havlovi, aby o tomto rozhodnutí písemně informoval všechny vedoucí restauračních zařízení a předsedovi s. Dobiášovi, aby za účasti zástupců okresního oddělení veřejné bezpečnosti, odboru vnitřních věcí okresního národního výboru, předsedy komise veřejného pořádku a vedoucí správního odboru projednal otázky vzájemné spolupráce v  tomto směru. K  bodu 3. vzala na vědomí předloženou zprávu o plnění tohoto závazku. V  různostech schválila návrh propagační a agitační činnosti v  podmínkách městského národního výboru; byla seznámena s  obsahem dopisu, týkajícím se úpravy Sportovní ulice, projednala návrh odboru výstavby, týkající se vybudování inženýrských sítí, kanalizace, vodovodu a přívodu elektřiny v  prostoru pod Horním dvorem za účelem výstavby rodinných domků, a schválila jej. Seznámila se s  obsahem Sbírky instrukcí ONV č. 11 a provedla kontrolu plnění usnesení z  předcházející schůze rady. Jednání rady byl přítomen tajemník ONV s. Kosek. Na třetí schůzi 11. srpna projednala rada plnění plánu a rozpočtu hospodaření městského národního výboru za I. pololetí 1976 a vzala ji na vědomí, dále plnění akcí na úseku Z, bytové výstavby a plynofikace města (uložila s. Havlovi zajišťovat průběžné provádění a dokončování akcí Z, včasnou materiální připravenost, sledování zahajování a dokončování komunální bytové výstavby a připra-

Rok: 
Přepsal/a: 
Alena Eliášová