O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 212

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Vcelku dosaženo dobrých a pozitivních výsledků. Nepodařilo se však zajistit všechny úkoly. Velkým problémem je zajišťování pravidelných brigád na jednotlivé akce, technických dozorů a vedení stavebních akcí Z.
Ad 6) O plnění úkolů volebního programu NF informoval poslance tajemník s. Klapač. Na úseku kulturně výchovné práce má klíčovou úlohu Městský kulturní dům. Úkoly se daří plnit převážně dobře. Zdárně jsou každoročně zajištěny významné celoměstské akce a oslavy. Kladně hodnotíme názornou agitaci a propagaci, na které se podílí propagační středisko Městského kulturního domu, agitační středisko, závody, podniky a organizace. Zvyšuje se úroveň kulturně výchovné práce a výchovná činnost s mládeží na novoměstských školách. Rozšiřuje se zájmová činnost. O kině podrobná zpráva na jiném místě. Kvalita obřadů Sboru pro občanské záležitosti je dobrá. Podrobnosti v předchozím bodu zápisu. O městských kulturních zařízeních podrobné zápisy na straně "   " této kroniky. Na úseku ochrany památkových objektů a zabezpečování renovace sochařských děl narážíme na nedostatek finančních prostředků a hlavně kapacit. Dobře jsou plněny úkoly volebního programu na úseku tělovýchovy a sportu. Tělovýchovná zařízení jsou postupně rozšiřována a modernizována. Velmi dobře jsou zabezpečeny zimní akce, především populární lyžařský závod Zlatá lyže, turistická akce Po stopách Zlaté lyže, Sokolovský a Dukelský závod branné zdatnosti, Pochod 50 km Vysočinou. O činnosti na úseku sociální práce Měst NV doklady a zprávy na příslušných místech kroniky, především z činnosti sociální komise.
Ad 7) Plány práce, rady, pléna a komisí Měst NV na r. 1980 přiložené k zápisu o schůzi pléna, byly schváleny.
Ad 8) Úvodní slovo přednesla vedoucí finančního a plánovacího odboru s. Bělohradská. Příjmy: Daně a poplatky 315.000; z činnosti rozpočtových organizací 2,545.000; plánované dotace 5,920.000; plánované subvence 2,894.000; doplňkové zdroje 350.000. Celkem 12,074.000 Kčs. Výdaje. Vodní hospodářství 29.000; stavebnictví 35.000; doprava 685.000; vnitřní správa: skupina 1) 147.000, skupina 4) 952.000; místní hospodářství 1,345.000; školství 4,040.000; zdravotnictví 822.000; kultura 588.000; práce a sociální věci 199.000; kompletní bytová výstavba 10.000; celkem 8,802.000. Příspěvky příspěvkovým organizacím: Horácké muzeum 155.000; lidová knihovna 62.000; Městský kulturní dům 161.000; celkem 378.000. Investice: komplexní bytová výstavba 520.000, investice strojní 225.000; stavební 2,140.000; celkem 2,89. Výdaje celkem 12,079.000.
Ad 9) S. Minář: dotaz ke snížení výdajů na Městský kulturní dům. S. Stejskal: není zaveden místní rozhlas na Holubce, není vybudována komunikace Nové Město - Maršovice; těžko se občanům vysvětlují nesplněné úkoly Měst NV a těžko se získávají na brigády. S. Votoček: informace o činnosti a problémech kina; s. Minář: za osm let už mohl být vyřešen městský rozhlas; dům před kinem není přidělen žádnému poslanci; od 46 rodin, které v něm bydlí, neuzavřen žádný závazek na stavby prodejen na Gottwaldově ulici, ačkoliv ji budou používat především. S. Zoubek kritizoval organizaci výdeje plynu propan butan, zajišťování akce Z – prodejna Gottwaldova ulice, nedostatečnou účast poslanců na plenárních zasedáních Měst NV (bude se tím zabývat Měst V KSČ), zajišťování oprav a údržby v ulici Štursově, Sportovní a dalších, špatnou organizaci prodeje v Potravinách na Komenského náměstí, neukázněnost občanů při nákupu nedostatkového zboží. Na závěr poděkoval všem pracujících jak na pracovištích, tak ve veřejných funkcích za vykonanou práci a popřál jim hodně elánu a zdraví v r. 1980.
Ad 10) S. Albrechtová. Přijímání dětí do mateřských škol probíhá podle předem stanovených podmínek (sociální poměry v ro-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková