O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 211

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

topného období rada uložila s. Bělohradské zabezpečit provedení revize topných těles a elektrorozvodů v kulturním domě v Pohledci jakož i instalaci hasících přístrojů a hromosvodů. S. Hošpesovi zabezpečit provedení výměny vodovodních hydrantů v Pohledci. Zpráva k bodu 3) vzata na vědomí. K bodu 4) Rada se seznámila s dopisem Horáckého muzea s připomínkami ve věci „Jednotné sítě muzeí, galerií a specializovaných expozic v Jihomoravském kraji, která byla zaslána Moravskému muzeu v Brně. Rada projednala usnesení rady ONV č. 172/01 z 21. XI. 1979 k rozvoji iniciativy občanů a národních výborů k 35. výročí osvobození ČSSR Sovětskou armádou; k tomu schválila harmonogram přípravy celoměstského socialistického závazku pro r. 1980, kde jsou stanoveny konkrétní úkoly pro vedoucí odborů Měst NV a uvolněné funkcionáře. Kontrolou úkolů pověřen tajemník s. Klapač. Dále projednala dopis Měst V KSČ ve věci kádrového obsazení odboru výstavby Měst NV, přípis ZV ROH ve věci přiznání odměny pracovníkům Technických služeb při dovršení 25 let celkové doby zaměstnání, návrh na změnu základního měsíčního platu pro vedoucího inspekce veřejného pořádku, připomínku na vyznačení přechodu před budovou I. ZDŠ a přemístění prodejny železářství.
Ad 4) S. Chmelíček: vyjádřil nespokojenost s organizací uzavírání závazků s připomínkami občanů; slibovalo se nové autobusové nádraží, není, stejně jako čekárna na zastávce autobusů; tyto nedostatky mají dopad u občanů. S. Minář. Občané z jeho obvodu řádně odpracovali brigádnické hodiny, ale děti do mateřské školy nedostali. Je to vůči nim křivda a proto odmítají uzavírat nové závazky.
Ad 5) Úvodní slovo přednesl s. tajemník Klapač. I. Politickovýchovná činnost. Byly uskutečněny pohovory s poslanci. Nedostatkem v této činnosti byla změna ve funkci tajemníka Měst NV. Socialistický závazek se dařilo plnit jen s vypětím všech sil řady poslanců a některých občanů. Nepodařilo se zajistit 90% účast poslanců na 4 plenárních zasedáních Měst NV a nedošlo také ke zvýšení účasti občanů na plenárních zasedáních o 15 %. Ustaveno agitačních dvojic (první číslo plán, druhé plnění): 54/47; agitačních dnů 3/4; návštěva občanů 18.000/19.000; poslanců zapojeno 47/45, z toho žen 14, mládeže 18. Obnoveno 73 panelů. Přednášky: politické 19, přítomno 1.120 občanů, z toho mládeže 326; ke zvyšování právního vědomí – účast 243/42; branná tématika 30/2.340/720; odborné, zdravotní a sociální 1.296/384. Činnost Sboru pro občanské záležitosti: vítání dětí do života: společně 13/141 dětí, jednotlivě 2; občanské pohřby 3. Oslavy výročí 12/13.940 účastníků, z toho 10.040 mládeže. Základní cíle Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti byly splněny. V r. 1979 působila při Městském kulturním domě 10 souborů a zájmových kroužků; další působí na závodech školách a učilištích. Celkem uspořádáno 805 akcí kulturně výchovného, společenského a sportovního rázu. Celková účast 177.824 osob, z toho 75.150 mládeže. Velká pozornost věnována úseku názorné agitace a propagace; v rámci okresu je Nové Město na II. místě. Podíl složek Národní fronty na odpracovaných hodinách: SSM 1.248, Tělovýchovná jednota 4.307, Svaz žen 1.727, SČSP 480, Svaz požární ochrany 3.717, ČČK 433, Svazarm 2.858, Čsl. strana lidová 2.358, Čsl. strana socialistická 200, Myslivecké sdružení 0, Jednota 0, Svaz chovatelů domácího zvířectva 373, Svaz zahrádkářů 1.932. Celkem složky NF 19.633, školy 35.195, závody a ostatní 57.058. Celkem 111.886 hod. Ekonomická část. Účast občanů na budování akcí Z. Závazek na investiční část 99.000 bezplatně odpracovaných hodin; splněno 70.662; nesplnění způsobeno tím, že některé stavby nebyly zahájeny. Na neinvestiční výstavbu závazek 108.000 hod., odpracování 127.840. Celkem plán brigádnických hodin 207.900, skutečnost 198.502; plnění na 95 %. Hodnota díla 2,481.276, plnění na 96 %. Všechny hodiny odpracovány zdarma.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková