O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 210

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 mu za dlouholetou činnost ve stranických orgánech a odevzdal mu Čestné uznání rady ONV. S. předseda za ně srdečně poděkoval.
Ad 10) Jednomyslně schválené usnesení: Plenární zasedání schvaluje zprávu o činnosti rady, bere na vědomí zprávu na úseku boje proti kriminalitě a zprávu o činnosti komise ochrany veřejného pořádku, o hodnocení činnosti Technických služeb a o zásobování tuhými palivy a volí s. M. Mahla za člena komise obchodu a cestovního ruchu.

Šesté zasedání pléna Měst NV
Šesté zasedání pléna Měst NV se konalo 20. prosince 1979 v Městském kulturním domě. 6) Bylo přítomno 26 poslanců, nejmenší počet za celou dobu existence Měst NV (5 omluveno, 16 neomluveno), 3 poslanci ONV (MUDr. Kutal, Okůrková a Křížová, ostatní neomluveni), předseda Měst V KSČ s. Zoubek a 35 občanů. Jednání zahájil a řídil tajemník Měst NV s. Klapač. Pořad: 3) Zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání, 4) Interpelace poslanců, 5) Vyhodnocení celoměstského socialistického závazku, 6) Plnění volebního programu NF, 7) Schválení plánů práce rady, pléna a komisí Měst NV na I. pololetí 1980, 8) Rozpis prováděcího plánu a rozpočtu Měst NV na r. 1980, 9) Diskuse, 10) Zodpovědění dotazů z interpelace a diskuse, 11) Schválení usnesení.
Ad 3) Rada zasedala od plenárního zasedání třikrát. Na první schůzi 24. října projednala 1) Výsledky hospodaření Měst NV a organizací jím řízených za III. čtvrtletí 1979, 2) Hodnocení Souboru opatření k usnesení 7. plenárního zasedání ÚV KSČ k obchodu a službám, 3) Vyhodnocení činnosti matriky. Všechny tři zprávy vzala na vědomí, 4) Projednala a schválila program VI. plenárního zasedání Měst NV, 4) Projednala usnesení rady ONV č. 131/19 z 20. IX. 1979 ve věci postupu národních výborů v případech uvolnění školních budov při zrušení nebo přemístění školní výuky. Ve volebním období v působnosti Měst NV ke zrušení škol nedošlo. K tomuto bodu uložila rada vedoucí odboru finančního a plánovacího seznámit s výše uvedeným usnesením všechny pracovníky odboru a v případě, že by k uvolnění budovy školní došlo, postupovat v součinnosti s vedoucí správního odboru, s vedoucím odboru výstavby a zástupcem odboru školství ONV v dalším využití podle usnesení rady ONV č. 113/12 z 28. XI. 1979. Na druhé schůzi 7. XI. 1979 projednala rada 1) Hodnocení činnosti zemědělské komise a 2) hodnocení činnosti komise výstavby a dopravy. Obě zprávy vzala na vědomí. 3) Různé. Projednala zajištění rady ONV č. 138/05 z 23. VIII. 1979 o státním závěrečném účtu ČSR a o závěrečných účtech státní fondů ČSR za r. 1978. Uložila vedoucím pracovníkům, odpovědným za správu služebních automobilů, provést konkrétní opatření k zhospodárnění jejich provozu. Dále usnesení rady ONV č. 134/03 z 23. VIII 1979 ke zprávě o plnění plánu a rozpočtu okresu za I. pololetí 1979 v souvislosti se zvýšením maloobchodních cen za pohonné hmoty, paliva, energie a poštovních a telefonních poplatků. Uložila vedoucím odborů a organizací řízených Měst NV, ředitelům škol a jeslí v oblasti telefonních poplatků dořešit stanovené rozpočtové částky před úpravou cen s tím, že nedojde k jejich zvýšení. V případě nedodržení úsporných opatření bude používání telefonů omezeno. Dále také sledovat spotřebu elektrické energie s cílem 10%  úspory stanovených limitů. Na třetím zasedání 21. listopadu 1979 projednala rada 1) Hodnocení pionýrských skupin, 2) Stav na úseku požární ochrany v působnosti Měst NV, 3) Plnění závěrů 11. plenárního zasedání ÚV KSČ a okresní a městské konference strany v podmínkách Měst NV a 4) Různé. Zprávu k bodu 1 vzala rada na vědomí a uložila s. Hošpesovi prověřit možnost urychleného dokončení adaptace Domu pionýrů u Skuteckých a do 19. XII. 1979 podat o tom radě zprávu. Zprávu k bodu 2) vzala rada na vědomí a vyslovila uznání a poděkování požárním sborům v Novém Městě, Maršovicích a Pohledci za jejich činnost na úseku požární ochrany a ve veřejně prospěšné budovatelské práci. K odstranění nedostatků, zjištěných při provádění protipožárních prohlídek na počátku
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková