O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 209

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

váděno kropení a splachování prachu kropícím vozem. Provedena úprava prostoru pod nemocnicí. Na skládce odpadu popela a odpadků prováděny úpravy buldozerem a rýpadlem. Veřejné osvětlení rozšířeno o 6 bodů světelných a prováděna údržba. Zajišťování akcí Z; provedeno 248 stroj. hodin mechanickými prostředky. Veřejná zeleň. Posečena plocha asi 2 ha trávy na sídlištích a ve městě. Výsadbu stromů prováděly občanské výbory, protože pro údržbu zeleně nemají zatím TS pracovníky. Zimní údržba komunikací v období 1979/1980. Je pro ni zpracován operační plán, sestavený podle směrnic ministerstva vnitra. TS jsou odpovědny za sjízdnost vozovek ve městě. Pohotovost k výkonu zimní údržby je vyhlášena dnem 16. XI.  pokud nebude potřeba dříve. V I. pořadí bude zajišťován jak posypem, tak úklidem 4.45 km, ve II. pořadí 17.000 km a ve III. 5.000 km vozovek a 2.400 km chodníků. Strojně mechanické vybavení TS pro zimní údržbu: autosypač Š 706 pro posyp vozovek, zemědělské rozmetadlo, buldozer na rozhrabávání sněhu, traktor se závěsnou radlicí na rozhrnování, auto s předloženým pluhem, tažný grédr, autogrédr, nakladač a rýpadlo s předložnou deskou. Pro posyp vozovek bude použito písku, drobné drtě, popřípadě soli.
Ad 7) Zpráva zpracována a předložena komisí obchodu a cestovního ruchu. Úvod přednesl předseda komise s. Marek. Zásobování objednávek je prováděno podle pořadí: domácnosti, sídlištní kotelny, zdravotnická zařízení, školy a kulturní zařízení. Je dodržována zásada regulace zálohovými dodávkami podle přísunu paliva (lokální topení 25 q, ústřední 45 q). Situace v zásobování není dobrá. Z ročního požadavku spotřebitelů 25.739 tun bylo k 8. X. 1979 dodáno 17.637 tun (68,5 %). V působnosti Měst NV (Nové Město, Maršovice, Pohledec) je počet domácností 1287, k 8. 10. 1979 zálohově vykryto 1.071, nevyzásobeno vůbec 216. Celkem dodáno 3.917 tun v sortimentu hnědé uhlí – kostka a ořech; brikety v letním období nedocházely. Omezeně je dodáváno černé uhlí a koks, kráceny na 50 %. Přednostně se dodává uhlí přestárlým, nemocným, důchodcům a osamělým občanům. Při splnění plánovaných dodávek, důsledným dodržováním zásad regulace prodeje a zvýšením hospodárnosti ve spotřebě, lze předpokládat, že nezbytná spotřeba zásobování tuhými palivy bude zabezpečena.
Ad 8) Předseda OV v Pohledci s. Jambor (k zásobování palivy – co se myslí pod pojmem jedna domácnost - ; jak to bude s udržováním komunikací v Pohledci). Vedoucí Uhelných skladů s. Havlíčková: jeden byt je brán v úvahu jako jedna domácnost. S. Dobiáš: Měst NV dělá vše možné, aby prodejna potravin na Gottwaldově ulici byla včas dokončena, ale naráží na problémy dodavatelského charakteru. Státní banka upozornila, že akce prodejna potravin bude financována pouze do 30. III. 1980. Je nutno vyvinout maximální úsilí k dokončení této akce. Dále hovořil o problému obchodní sítě ve městě a k sobotní záležitosti dodávky uzenin (Jihomoravský průmysl masný v Kostelci neuzavřel s Potravinami dohodu o časovém rozvozu uzenin v průběhu dopoledne (není určena přesná hodina). S. Štefka: údržba komunikací v Maršovicích a v Pohledci se bude provádět podle plánu. Předseda ONV s. Fr. Klement. Konstatoval, že na plenárním zasedání byla projednávána velmi závažná problematika. Neměla by se opakovat zcela nedostatečná účast občanů na akci Z. Na okrese se v plnění akcí Z situace zlepšila. Dále mluvil o činnosti Technických služeb a o zásobování palivy ONV usiluje o zavedení plynofikace v okrese. Okres se potýká s problémy budování různých objektů, prodejen, bytů a pod. Potřeby jsou větší než je stavební kapacita. Kapacity výstavby bytů jsou nedostatečné, a proto v sedmé pětiletce nebudou vykryty naše požadavky. Nemůžeme chtít, na co nemáme. Je nutno zkvalitnit politickoorganizátorksou práci a přesvědčit občany o nutnosti zapojení do akcí Z, neboť co si sami nevybudujeme, nebudeme mít. V závěru konstatoval, že plenární zasedání splnilo svou úlohu a mělo dobrou úroveň a popřál předsedovi Měst NV s. Dobiášovi k jeho životnímu jubileu hodně zdraví a sil do další práce, poděkoval 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková