O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 208

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

nápojů v obchodech do 10 a 11 hod. dopoledne, v restauracích po 22. hod., při tanečních a společenských zábavách a veřejných a společenských akcích. Na sportovních akcích zakázán prodej alkoholických nápojů vůbec. Při kontrolách nezjištěny v tomto směru žádné nedostatky a závady. V dodržování cen a sortimentu zboží provedla prověrku Česká obchodní inspekce.
Překopy místních komunikací povoluje odbor výstavby Měst NV a okresních komunikací ONV. Letos k takovým nepovoleným překopům došlo. Pro zlepšování dopravní bezpečnosti jsou vyměřovány a instalovány nové dopravní značky. Pro zlepšení čistoty na veřejných prostranstvích instalovány další odpadové koše a rozšířena plocha bezprašných komunikací. Čištění se provádí samosběrem. Ve veřejném osvětlení se provádí výměna výbojek za sodíkové a provedeno čištění krytů osvětlovacích těles. Pro čištění a údržbu komunikací v zimním období zakoupen posypový vůz.
Odbor finanční a plánovací s příslušnou komisí. Dne 20. VII. 1978 projednána v radě Měst NV zpráva o stavu správy národního majetku u Měst NV. Nebyly zjištěny žádné nedostatky. V listopadu 1979 budou provedeny revize v organizacích řízených Měst NV s cílem je prověřit, jak zodpovědní pracovníci plní úkoly na úseku správy a ochrany národního majetku. Plnění rozpočtu Měst NV a organizací jím řízených je kontrolováno čtvrtletně finanční a plánovací komisí a výsledky jsou předkládány radě Měst NV k projednání. Umělecká díla v majetku Měst NV jsou řádně evidována a zabezpečena.
Závěrem nutno konstatovat, že se zlepšila součinnost orgánů v oblasti boje proti negativním jevům a proti porušování veřejného pořádku. Upevnila se spolupráce orgánů Měst NV a OO VB. Zvýšila se péče o ochranu národního majetku. Přes všechno zlepšení úsilí všech orgánů a přes dosažené kladné výsledky jsou stále ještě zaznamenávány v oblasti města negativní zjevy, kterým je možno zabránit.
Zpráva o činnosti komise ochrany veřejného pořádku od 1. I. do 31. VIII. 1979. Komise zasedala dvanáctkrát, z toho užší komise osmkrát. Úsek přestupků: došlých 30, stížnosti občanů 3. Projednáno 28 případů, postoupeny dle příslušnosti 3. Opatření: Projednání 3, napomenutí 8, pokuty 17 v celkové výši 4050 Kčs. Z toho zaplaceny 3000 Kčs. Přestupky pod vlivem alkoholu 4. Přestupky nejvíce v socialistickém soužití (slovní a fyzické napadení v rodinách a mezi sousedy). Tři případy rozkrádání socialistického majetku, jeden zanedbání povinnosti dohledu školní docházky.
Ad 6) Zprávu předložil odbor výstavby a zpracoval ji vedoucí Technických služeb s. Štefka. Od poslední zprávy o činnosti TS, podané radě Měst NV 18. X. 1978 došlo k určitému vzestupnému vývoji TS v oblasti strojního vybavení a v sociálních a pracovních podmínkách. Podařilo se zvýšit stav pracovníků a kádrově zabezpečit vedení. V červnu 1979 schválilo plénum Měst NV zřízení Technických služeb jako samostatné organizace. Svoz domovního odpadu a popela. V současné době vyváží jeden Kuka vůz obsah 2718 popelnic a druhý 2658. Dále zajišťován odvoz volně loženého odpadu asi 20 tun. TS vlastní 4 Kuka vozy (2 v provozu, 1 rezerva a 1 starý, který bude přebudován na nákladní). Údržba místních komunikací. V dubnu zahájen úklid vozovek a chodníků v délce 16 km. Na tyto práce nasazeny 4 traktory, 1 auto a po jednom autokropička, samosběrný vůz a rýpadlo. Materiál byl odvezen a z části použit na zpevnění vozovky. V červnu a červenci pro asfaltovou úpravu náměstí prováděno čištění města nepravidelně. Vytrhány a odvezeny dlažební kostky, upraveno 37 kanálových vpustí a hydrantů, přebudováno 240 m obrubníků a předělány dopravní značky. Provedena předlažba na komunikacích (480 m2) a 780 m2 chodníků. Položeno 34 m rour přes vozovku. Provedeno přemístění autobusové nádraží včetně označení. Bylo vyspraveno 5 km vozovek obalovanou drtí a 46 m překopu. Opravena vozovka ke koupališti. Připraveno 1300 m2 chodníků pro provedení úprav litým asfaltem. Pro občanské výbory dovezeno 46 m3 písku do pískovišť. Na 12 km vozovek bylo pro-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková