O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 207

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

vuje nárust kriminálních činů pod vlivem alkoholu; to je společensky závažné a nebezpečné.
Městský výbor Národní fronty se zabývá otázkou boje proti kriminalitě pravidelně. 6. října 1978 projednával výbor zmíněnou problematiku dvakrát. Zjištěno, že kriminalita nemá vzestupnou tendenci a že nedochází k nezákonným jevům. Při veřejných akcích a tanečních zábavách nedochází k přestupkům. Český svaz žen a Červený kříž se zabývají problémy mladistvých a nezletilých a sledují zejména výchovu dětí cikánského původu a s narušenou výchovou. Městský výbor SSM. Na schůzích výborů základních organizací i Měst V je hodnocena přestupková případně trestní činnost mládeže. Jednou za měsíc jsou pořádány výchovné akce, při nichž se působí na vystupování mladých lidí na veřejnosti (společenské chování, oděv a pod.). Společně s komisí pro tělesnou výchovu a mládež uspořádány Hovory s mládeží (přednáška o psychologii dospívající mládeže a o právním postavení mládeže ve společnost). Spolu s Okresním oddělením VB jsou řešeny prohřešky proti zákonům a některé nežádoucí zjevy ve vystupování a chování mladých lidí. Děje se tak přes s. Blažka, člena Měst V SSM.
Správní odbor v součinnosti s komisí na ochranu veřejného pořádku, komisemi školskou a kulturní, sociálně zdravotní a pro mládež a tělesnou výchovu a s inspekcí veřejného pořádku. Komise na ochranu veřejného pořádku na svém zasedání 27. IX. 1979 projednala plnění souboru úkolů a konstatovala, že nebyl zaznamenán vzestup trestné činnosti, ale také ne pokles. Naopak trestné činy pod vlivem alkoholu doznávají stále vyšší společenské nebezpečnosti. Proto musí všechny organizace zvýšit aktivitu v prevenci drobných přestupků. Do 31. VIII. 1979 řešila komise 28 přestupků a stížností, uložila 17 peněžitých pokut ve výši 4050 Kčs. Převládají přestupky proti socialistickému soužití, z toho pod vlivem alkoholu 4. Z mladistvých do 18 let 2 přestupky rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Komise provádí kontrolu na kulturních akcích a na dodržování podmínek stanovených pořadatelů. Spolupracuje s požárníky při protipožárních prohlídkách. Komise školská a kulturní je informována o tanečních a jiných zábavách a pořadatelům předává písemné pokyny s dodržováním povinnosti (včasné předkládání žádosti o povolení akce, zajištění dostatečného počtu pořadatelů starších 24 let, povolení vstupu mládeži na zábavy ve věkové hranici, pro kterou jsou pořádány; na plesích vyžaduje společenský oblek a u ostatních zábav vhodné oblečení). K vylepování plakátů užívat jen panelů k tomu určených. Je zakázáno vylepovat plakáty na stromy, vrata, ploty a pod. Dodržovat zákon o boji proti alkoholismu. Porušení zákona při tanečních zábavách bude mít za následek nepovolení zábavy na jeden rok. V I. pololetí 1979 provedli členové komise devět namátkových kontrol povolených akcí. Závady nebyly zjištěny. Nebylo také zjištěno tvoření závadových part mládeže a zvláštních negativních jevů. Komise sociálně zdravotní se zabývá řešením problému alkoholismu z pohledu na výchovu a sociální podmínky dětí v postižených rodinách. Členkami aktivu jsou mimo jiné vrchní sestra psychiatrického oddělení polikliniky a dětská sestra poradny. V postižených rodinách jsou prováděny namátkové kontroly, zjišťující sociální a výchovné podmínky nezletilých dětí. Rodiče jsou napomenuti, nebo je stanoven dohled nad dětmi. Zvýšenou pozornost věnuje komise cikánským rodinám (záškoláctví dětí). Odbor výstavby s komisí výstavby, místního a bytového hospodářství a obchodu a cestovního ruchu provádí kontrolu dodržování stavebního zákona a projednává přestupky. Byly v příslušném období dva (jeden je v řízení, ve druhém uložena pokuta). Dále kontroly na pracovištích na úseku bezpečnosti práce. Komise obchodu a cestovního ruchu kontroluje dodržování zákona č. 120 (zákaz prodeje alkoholických

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková