O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 206

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

jejich práce v dalším období. Seznámila se se zajištěním rady ONV č. 136/01 z 23. VIII. 1979 k přehledu obcí a měst, které přicházejí v úvahu k udělení státního vyznamenání v r. 1981-1985 a o přípravu návrhu pro léta 1986 – 1896. Nové Město na Moravě nebude mít v uvedených letech žádné významné výročí. Vzala na vědomí usnesení rady ONV č. 139/11 z 23. VIII. 1979 k politickoorganizačnímu zajištění podzimních prací v okrese v r. 1979 a zprávu zemědělské komise o připravenosti JZD Slavkovice na podzimní práce. Vyslovila souhlas s návrhem, aby do funkce předsedy rady Městského kulturního domu byl jmenován s. O. Kadlec. Na čtvrté schůzi 10. října rada projednala: 1) Kontrolní zprávu o plnění Souboru úkolů orgánů Měst NV, OO VB, Měst V NF a Měst V SSM na úseku boje proti kriminalitě, 2) Zprávu o činnosti komise veřejného pořádku. Obě zprávy, které budou projednány na plenárním zasedání, vzala na vědomí. Dále zprávu o činnosti střediska Technických služeb, stavu a údržbě komunikací ve městě a připravenosti TS na zimní období. Vyslovila souhlas s návrhem na rozšíření aktivu péče o děti a rodin o Věru Košíkovou, Jitku Urbanovou, Vlastu Soukupovou a Pavla Macháčka.
Ad 4) S. Chmelíček kritizoval postoj občanů k akci Z (na brigádu na prodejně potravin Gottwaldova ulice přišel sám stejně jako na směnu NF (z celého obvodu).
Ad 5) Příslušnou zprávu zpracovala tajemnice komise pro ochranu veřejného pořádku Měst NV s. Prokopová z podkladových materiálů odborů a komisí Měst NV, OO VB, Měst V NF a Měst V SSM a přednesla vedoucí správního odboru s. Albrechtová, která také přednesla úvodní slovo. Přehled a řešení problematiky na jednotlivých úsecích. Obvodní oddělení Veřejné bezpečnosti. Plně se daří spolupráce se společenskými organizacemi NF, vedoucími závodů a občanským aktivem. Za hodnocené období nedošla na území Nového Města k hrubému narušení veřejného pořádku při průběhu oslav významných výročí nebo kulturních akcí. Jednotka pomocné služby stráže má 25 členů, kteří mají velký podíl na zajišťování veřejného pořádku a klidu ve městě. Mají socialistický závazek v soutěži o titul Vzorná jednotka PS VB. Je v ní hodně starších soudruhů, kteří z různých důvodů nemohou uspokojivě plnit úkoly. Proto bude nutné rozšířit aktiv jednotky o mladší soudruhy. V oblasti ochrany majetku a socialistického vlastnictví i osobního vlastnictví je využíváno preventivní činnosti. Jsou prováděny protipožární kontroly a kontroly zajištění objektů s uskladněným materiálem, aby nedocházelo k rozkrádání. Došlo ke dvěma požárům v domácnosti od televizorů; jedna osoba přišla o život udušením. V podnicích k požárům nedošlo. S komisí veřejného pořádku Měst NV je udržován styk přes předsedu komise s. Kvíčalu, který společně s členy komise provádí kontrolu dodržování zákona 120/62 a boji proti alkoholismu a v dalších oblastech ovlivnění veřejného pořádku postoupeno k řešení 15 případů přestupků, hlavně proti socialistickému soužití, z nichž třetina byla pod vlivem alkoholu. V kriminální trestné činnosti došlo na území města k spáchání 27 trestných činů a 10 přečinů. V pěti případech šlo o násilnou trestní činnost, v 5 o hospodářskou trestní činnost, v 9 případech pod vlivem alkoholu. Proti r. 1978 se jeví pokles trestní činnosti mladistvých (do 18 roků. V silničním provozu došlo k 27 malým dopravním nehodám, z nich 12 oznámeno dopravnímu inspektorátu. Nedostatek je v parkovacích plochách, které nejsou řádně osvětleny. Za porušení dopravních pravidel silničního provozu postiženo 180 řidičů, v 9 případech zadržen řidičský průkaz pro použití alkoholu. Dobrou úroveň má spolupráce s inspektory veřejného pořádku a se správním odborem Měst NV hlavně pokud jde o podávání posudků na osoby, které jsou stíhány. Vcelku nedoznal vývoj kriminality nárust, ale negativně se proje-

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková