O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 205

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Páté plenární zasedání Měst NV
Páté plenární zasedání Měst NV se konalo 23. října 1979 v Městském kulturním domě. 5) Bylo přítomno 35 poslanců (5 omluveno, 5 neomluveno), 3 poslanci ONV (MUDr. Kutal, ing. Šulc a Křížová (3 neomluveni), předseda ONV s. Klement, předseda Měst V KSČ s. Zoubek, vedoucí Uhelných skladů s. Havlíčková a 74 občanů. Jednání zahájil a řídil předseda Měst NV s. Dobiáš. Pořad jednání. 3) Zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání, 4) Interpelace poslanců, 5) Činnost na úseku boje proti kriminalitě a zpráva o činnosti komise veřejného pořádku, 6) Zhodnocení činnosti Technických služeb Měst NV, údržba komunikací a připravenost na zimní období, 7) Zásobování občanů a organizací palivy, 8) Zodpovězení dotazů a 10) Schválení usnesení.
Ad 3) Rada zasedala čtyřikrát. Na první schůzi 22. srpna projednala 1) Hodnocení činnosti městských kulturních zařízení v I. pololetí 1979. Zprávy vzaty na vědomí. 2) Zhodnocení škol. r. 1978/1979 a připravenost škol na nový školní rok. Stav umístění dětí do mateřských škol. Vzato na vědomí a ředitelům škol uloženo: a) připravit vyučovací prostory a pedagogické kolektivy k zahájení nového školního roku, b) začlenit do plánu práce ve škol. r. 1979/1980 politickoorganizační zabezpečení 35. výročí osvobození a spartakiády, c) prohlubovat kvalitu práce podle nové koncepce a rozšiřovat spolupráci ZDŠ se školami mateřskými, d) zkvalitňovat spolupráci škol se závody, JZD a brigádami socialistické práce na základě patronátních smluv a rozšiřovat výchovné složky těchto smluv při výchově k volbě povolání do odvětví společensky žádoucích a e) připravit kvalitní nácvik spartakiádních cvičení, f) seznámit veřejnost se závěry celostátní konference učitelů a g) projednat s Městským kulturním domem zapojení souborů lidové školy umění do vystoupení při veřejných oslavách. S. Albrechtové a Hošpesovi uloženo zabezpečit řádné přestěhování zvláštní školy do Hlinného. 3) Výsledky hospodaření Měst NV a organizací jím řízených za I. pololetí 1979, 4) Přípravu plenárního zasedání a 5) Různé. Zpráva k bodu 3 vzata na vědomí, program plenárního zasedání 30. VII. 1979 schválen stejně jako složení nové rady Městského kulturního domu. Na druhé schůzi 5. září projednala rada 1) Zhodnocení činnosti inspekce veřejného pořádku za dobu od začátku r. 1979, 2) Stav na úseku akcí Z a plnění volebního programu NF. Obě zprávy vzaty na vědomí, 3) Různé. Rada projednala žádost občanského výboru č. 1 o povolení výstavby prodejny potravin v prostoru Brožkova kopce; vyslovila souhlas a uložila vedoucí finančního a plánovacího odboru zajistit finanční prostředky pro výkup pozemků k tomuto účelu, zpracování projektového úkolu a projektovou dokumentaci. Vyslovila souhlas s návrhem, aby komise obchodu a cestovního ruchu byla doplněna novým členem s. Milanem Mahlem za zemřelého Karla Procházku. Konečně se rada seznámila se Sbírkou instrukcí ONV č. 9/1979. Na třetí schůzi 26. září projednala rada 1) Zhodnocení činnosti komise obchodu a cestovního ruchu a 2) letní rekreační sezóny. Obě vzaty na vědomí, 3) Situaci v zásobování tuhými palivy v zimním období 1979/80; zpráva bude předložena k projednání plenárnímu zasedání dne 23. října, 4) Různé. Rada projednala zajištění podzimních směn NF. Zajištění rady ONV č. 62/14 z 5. IV. 1979 ke zprávě o výsledku prověrky ochrany zdraví při práci a pracovních podmínkách žen. Uložila s. Albrechtové a s. Hošpesovi zabezpečit seznámení pracovníků podniků a organizací řízených Měst NV s pracovními podmínkami zaměstnaných žen ve smyslu zjištěných závad s cílem, aby se neopakovaly. Přehodnotit a doplnit seznam prací, které jsou zakázány ženám, matkám do 9 měsíce po porodu, těhotným ženám a mladistvým podle stávajících podmínek. Kontrolu provádět pravidelně. Vzala na vědomí usnesení rady ONV č. 111/11 z 28. VI. 1979 k politickoorganizačnímu zajištění žňových prací a podílu národních výborů na jejich realizaci. Současně projednala zprávu o ukončení žní v JZD Vzlet ve Slavkovicích. Usnesení pléna ONV č. XVI. z 21. VI 1979 ke zprávě o výsledcích vzdělání a výchovné práce ZDŠ v okrese a výhledu v řešení materielních potřeb

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková