O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 204

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

ze 14. II. 1979 týkající se plnění plánu v I. pololetí 1979 u podlimitních investic nejméně na 65 % celkem a
60 % stavebních investic z ročního plánu.
Ad 4) S. Houdek (je třeba upravit časový spínač veřejného osvětlení – brzy ráno. S. Zelená (Nádražní ulice je bez osvětlení; bylo by ji třeba osvětlit alespoň částečně; ženy z odpolední směny se vracejí potmě a je ohrožena jejich bezpečnost.
Ad 5) Zprávu předložila s. Albrechtová. Úvodní slova k ní přednesla předsedkyně školské a kulturní komise s. Zelená. Podstatná její část je zapsána v kapitole kulturní život na "   " stránce kroniky.
Ad 6) Zprávu, zpracovanou tajemníkem s. Klapačem ve spolupráci s vedoucími odborů Měst NV, přednesl tajemník. Konstatoval, že situace v plnění socialistického závazku není uspokojivá a že bude nutno přistoupit k některým opatřením, aby rozpracované akce Z byly řádně a v termínu ukončeny. Celkové zhodnocení socialistického závazku bude v kronice zapsáno na konci roku za celé období 1979.
Ad 7) Zprávu, zpracovanou finančním odborem Měst NV a vedoucími jednotlivých zařízení, předložila s. Bělohradská. Úvodní slova ke zprávě přednesl předseda komise finanční plánovací, s. Stejskal. Do kroniky budou zapsány výsledky celoročního hospodaření až podle zprávy za celý rok.
Ad 8) Zprávu, zpracovanou vedoucími jednotlivých kulturních zařízení, předložila vedoucí správního odboru s. Albrechtová, úvodní slovo přednesla s. Zelená. Do kroniky bude zapsáno až zhodnocení za celý rok.
Ad 9) S. Chmelíček (na jedné straně požaduje Měst NV zapojení občanů do veřejně prospěšných prací, na druhé straně nejsou uspokojovány základní potřeby občanů, např. v zabezpečení paliva na zimní období. S. Palečková (na stavbě školní jídelny byly Okresním stavebním podnikem práce přerušeny). S. Houdek (na akci Z prodejna potravin na Gottwaldově ulici je třeba, aby stavební dozor byl alespoň půl hodiny před příchodem brigádníků). S. Jebavá, předsedkyně komise sociálně zdravotní, podala zprávu o přijímání dětí do jeslí; pro nedostatek míst v mateřských školách bylo ponecháno větší množství dětí 4 až 4 ½ letých v jeslích. Nebylo vykryto 8 žádostí.
Ad 10) S. Hošpes. Úprava osvětlení bude projednána s Technickými službami; stavební dozor je na akcích včas, interpelovaný případ byl ojedinělý. Práce na stavbě školní jídelny nebyly přerušeny. Zásobování palivy Měst NV ovlivnit nemůže. Problém zásobování palivy bude na programu příštího plenárního zasedání. S. Dobiáš poděkoval všem komisím a poslancům za snahu při zabezpečování brigádníků na akce Z (prodejna potravin). Je na ni skluz asi o tři měsíce (opožděné předání stavby n. p. ZRUP Stavba musí být dokončena do 30. III. 1980; je třeba vyvinout maximální úsilí k zdárnému dokončení stavby. V jarních měsících bude uzavřena prodejna potravin na sídlišti u nádraží z důvodu rekonstrukce a oprav. Občané z Brožkova kopce vyžadují vybudování prodejny a pohostinství v této části města. Nelze o něm uvažovat před dokončením prodejny v Gottwaldově ulici. V r. 1980 bude třeba zaměřit úsilí na výstavbu mateřské školy na Žďárské ulici. Měla by být v provozu 1. IX. 1980.
Ad 11) Plenární zasedání schvaluje zprávu o činnosti rady od posledního plenárního zasedání a o hospodaření Měst NV a organizací jím řízených. Bere na vědomí zprávu o zhodnocení škol. roku 1978/1979, o činnosti městských kulturních zařízení v I. pololetí 1979, plnění celoměstského socialistického závazku a volebního programu Národní fronty za I. pololetí 1979. Ukládá všem poslancům v rámci svých obvodů zabezpečit splnění závazků občanů do 29. XII. 1979 a radě Měst NV projednat zabezpečení splnění závazků se závody a organizacemi ve městě.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková