O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 203

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

předseda Měst V KSČ s. Zoubek a 57 občanů. Jednání zahájil a řídil předseda Měst NV s. Dobiáš. Pořad. 3) Zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání, 4) Interpelace poslanců, 5) Zhodnocení školního roku 1978/1979 a připravenost škol na š. r. 1979/1980, 6) Zhodnocení celoměstského závazku a plnění volebního programu NF v I. pololetí, 7) Hospodaření Měst NV a organizací jím řízených a plnění pléna a rozpočtu v I. pololetí, 8) Zhodnocení činnosti městských kulturních zařízení za I. pololetí 1979, 9) Diskuse, 10) Zodpovědění dotazů z interpelace a diskuse, 11) Schválení usnesení.
Ad 3) Zprávu zpracovala vedoucí správního odboru s. Albrechtová. Rada zasedala v uplynulém období třikrát. Na první schůzi 27. června projednala 1) Zprávu o připravenosti JZD Slavkovice na žňové práce – vzato na vědomí, 2) Stav na úseku akcí Z v rámci volebního programu NF; vzato na vědomí s připomínkou podrobnějšího vyčíslení stavu čerpání finančních prostředků u jednotlivých akcí. 3) Stav na úseku místních komunikací a chodníků; po diskusi k výměně dlažebních kostek za asfaltový koberec vzata na vědomí. K bodu 4) Projednala zajištění rady ONV č. 82/06 ze 17. V. 1979 o usměrňování spotřeby elektrické energie u velkoodběratelů nevýrobního charakteru, středních odběratelů a malých socialistických organizací. K tomu rada uložila vedoucím odborů, ředitelům škol a vedoucím podniků zabezpečit úkoly z toho plynoucí. Na druhé schůzi 18. července projednala 1) Návrh plánu a rozpočtu na r. 1980, 2) Zprávu o plnění Jednotného plánu kulturně výchovné činnosti za I. pololetí 1979, 3) Kontrolní zprávu o plnění usnesení rady Měst NV č. 4/04 1979 a 4) Různé. Zprávy k bodům 1, 2 a 3 vzaty na vědomí. K bodu 4) Projednala zajištění rady ONV č. 98/09 ze 14. VI. 1979 k návrhu na změnu některých opatření k řešení problematiky alkoholismu. Uložila s. Hošpesovi ve spolupráci s komisí obchodu a cestovního ruchu zabezpečit kontrolu dodržování stanoveného začátku doby prodeje alkoholických nápojů v organizacích restauračního stravování III. skupiny (Panský dům, Německý a Musil) v 10 hodin, IV. skupiny (Brněnská, Sport, U nádraží) na 11 hod. a v maloobchodních prodejnách (Sport, Bufet Panský dům, Zastávka ČSD) na 11 hod. Opatření rady ONV č. 90/12 z 31. V. 1979 k zabezpečení příprav Čsl. spartakiády v r. 1980 (místních, okrskových a okresní. K tomu jmenovala tajemníka s. Klapače jak svého zástupce v aparátu spartakiádního štábu pro přípravu spartakiády v Novém Městě. Vedoucím odborů uložila spolupracovat jeho prostřednictvím se štábem a poskytovat pomoc v zabezpečování úkolů. Pověřila komisi pro mládež a tělesnou výchovu soustavně sledovat stav příprav podle plánu operativních opatření k řešení běžných spartakiádních úkolů spartakiády v Novém Městě. Opatření rady ONV č. 91/01 z 31. V. 1979 ke kontrolní zprávě o plnění závěrů XV. sjezdu KSČ v oblasti národních výborů se zaměřením k rozvoji politickovýchovné práce a plnění volebních programů Národní fronty. Rada přijala vlastní zajištění a uložila s. Hošpesovi ve spolupráci s občanskými výbory prověřit současný stav v ustavení a práci domovních komisí na sídlištích v Novém Městě a podle potřeby zabezpečit ustavení nových komisí ve velkých obytných blocích a zvolit v každém hromadném domě domovního důvěrníka. Vyžádat si k tomu spolupráci bytových správ Uranových dolů a okresního podniku bytového hospodářství. S. Klapačovi uložila zhodnotit úroveň výkonu státní správy Měst NV směrem k sídlištím vyřizováním záležitostí občanů, řízení aktivů Měst NV v sídlištích včetně občanských výborů a spolupráce s organizacemi Národní fronty a jinými státními orgány. Projednala a schválila stanovené finanční prostředky na mimořádné odměny z fondu rezerv a rozvoje. Na třetí schůzi 8. srpna projednala 1) Hodnocení celoměstského socialistického závazku za I. pololetí 1979 (vzala na vědomí), 2) Konstatovala, že v I. pololetí 1979 nedošla Měst NV žádná stížnost od občanů, 3) Vzata na vědomí zpráva o plnění usnesení rady Měst NV č. 9/02/79

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková