O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 202

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Ad 9) Diskuse: s. Dobiáš (problém výměny žulových dlážděných kostek za asfaltový koberec; nedostatek pracovníků k čištění města, zatím nelze použít čistící techniku, časem dojde i k úpravě chodníků a Gottwaldovy ulice; výměna kaštanů v parku u kostela pro jejich přestárlost. S. Zoubek (nedostatečná účast poslanců na plenárních zasedáních, špatný stav vozovky ve Sportovní ulici, chybí tam rozhlas a řádné osvětlení; špatný stav chodníků na sídlišti; označení inspektorů veřejného pořádku; dodržování zákazu zalévání zahrádek hadicí; Chirana zajišťuje stavby v rámci závodu svépomocí a v současné době převzala úkol generálního dodavatele při výstavbě 36 bytových jednotek, a podílí se finančními náklady na výstavbě mateřské školy na Žďárské ulici. Předseda OV v Pohledci s. Jambor (bude po reorganizaci Technických služeb zajištěna v Pohledci údržba vozovek, osvětlení a další? dva soudruzi z Pohledce, navržení do komise zeleně, nejsou zváni na schůze; znečišťování vozovek – je věcí inspektorů pořádku). S. Chmelíček (nedostatečné zásobování prodejny potravin na Sekaninově náměstí nedostatkovým zbožím – kakao, oříšky). S. Zelená (stížnosti na služby v kadeřnictví – obsluha na objednávky, poruchy mechanických zařízení. S. Německý (úprava dláždění kolem borovic na náměstí, elektrický přívod ke kašně na náměstí). Poslanec ONV s. Šulc (před úpravou náměstí a komunikací nebyla předem provedena propagace; jaké závěry učiněny z poražení dvou lip na staveništi hotelovky na Gottwaldově ulici; bude přestěhována Fotoslužba do Žďáru?) S. Votoček (důstojný průběh oslav 100. výročí založení I. ZDŠ; činnost Městského kulturního domu řídí 23 členná rada klubu – žádá, aby předsedou byl s. Zvěřina). S. Ondráček (končí už výstavba garáží u nádraží?). S. Šusták (bude silnice č. 18 vedena přes Oboru?) S. Buchtová (byla úprava borovic na náměstí předem projednána v komisi zeleně?) S. ing. Beneš, předseda komise zeleně (k ořezání borovic došlo bez vědomí komise – rada ať vyvodí důsledky; je třeba zabránit, aby kdokoliv zasahoval do úpravy zeleně; otázku úpravy náměstí nutno řešit komplexně a k výměně kaštanů nutno přistoupit citlivě; budou nahrazeny stromy již vzrostlými. S. Dobiáš (výstavba města je záležitost dlouhodobá; je zajištěn projektant na ozelenění města).
Ad 10) Dotazy zodpověděli: s. ing. Hošpes: úprava Sportovní ulice je dána do plánu; Technické služby budou mít stejnou pracovní náplň jako dosud; postup prací na úpravě náměstí v průběhu prázdnin; o přemístění Fotoslužby do Žďáru není radě Měst NV nic známo; prodloužení silnice I/18 Měst NV nemůže ovlivnit. S. Zoubek (v příští pětiletce bude ve městě vybudován Dům služeb, v němž budou soustředěny dosud roztříštěné provozovny. S. Albrechtová (uniformy pro inspektory nebyly dosud dodány – zajistí se zatím alespoň vhodné označení; pro rozhlas ve městě zadána projektová dokumentace. S. Marek (komise obchodu Měst NV nemůže ovlivňovat rozdělování fondovaného zboží; podnik Potraviny ve Žďáře bude požádán o vysvětlení). S. Dobiáš (v případě asanace budovy bude Fotoslužba přemístěna do náhradních prostorů.
Ad 11) Jednomyslně schválené usnesení: Plénum schvaluje zprávu o činnosti rady, plány práce na II. pololetí 1979, zřízení provozovny Technických služeb a bere na vědomí vyhodnocení závěrů XV. sjezdu KSČ a zprávu o činnosti komise zeleně a o plynofikaci města.

Čtvrté plenární zasedání Měst NV
Čtvrté plenární zasedání Měst NV se konalo 30. srpna 1979 v Městském kulturním domě. 4) Bylo přítomno 34 poslanců (6 omluveno, 7 neomluveno), poslanec ONV s. Sochor (omluvena s. Křížová (ostatní neomluveni), 15 zástupců podniků a škol,

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková