O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 201

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

úkoly ve směru větší účinnosti boje proti narušování veřejného pořádku a užší spolupráce s orgány Veřejné bezpečnosti, Národní fronty a závody. Zlepšila se pravidelná činnost komise veřejného pořádku a provedeno proškolení jejich členů. Dobrá je spolupráce s obvodním oddělením Veřejné bezpečnosti. Zlepšila se vyhledávací činnost tím, že byli ustanoveni u Měst NV dva inspektoři veřejného pořádku. Pololetně je v komisi projednáván stav na úseku požární ochrany. Požární sbory ve spolupráci s poslanci provádějí pravidelně na jaře a na podzim prohlídky v domech a jiných objektech.
Ad 6) Zprávu zpracoval s. Kliment, tajemník komise pro zeleň. Úvodní slovo k ní přednesl předseda Měst NV s. Dobiáš. Komise zeleně má 18 členů ze zástupců organizací Národní fronty, místních škol a učilišť a občanských výborů. Schází se jednou za měsíc. Na schůzi v dubnu letošního roku projednala komise plán údržby a výsadby nových ploch. Výsadba dovezena z Litomyšle a rozdělena na Palackého náměstí a před novými bytovkami na Žďárské ulici. Úprava není ukončena, protože se v Litomyšli nepodařilo zajistit výsadbu podle schválených plánů. Dále řádně provedena a ošetřena výsadba mezi bloky 901 a 902 na Gottwaldově ulici a na veřejných plochách v ulici Hornické a Hájkově. Občanský výbor č. 2 pracuje v tomto směru velmi dobře; ošetření výsadby je průběžně prováděno brigádnickou pomocí. Je nutné, aby Technické služby zajišťovaly posečení zelených ploch trávy. Velmi dobře si vede OV č. 1, který provádí výsadbu zeleně podle plánu mezi železniční tratí a atriovými domky na Brožkově kopci. Výsadbu zajišťuje místní zahradnictví. Plán komise je zaměřen na výročí I. ZDŠ a 100. výročí narození Jana Štursy. Je třeba poděkovat s. M. Německému, který udržuje parky ve středu města. Na Sekaninově náměstí je třeba provést rozšíření kostkové obruby kolem černých borovic. Zavázal se k tomu MO ČVZS, ale úkol dosud nesplnila. Ne všichni členové komise zeleně plní svoje funkce dobře. Větší část parků a zeleně je ošetřována nárazově, maximálně dvakrát do roka. Komise zajišťovala pro jednotlivé občanské výbory sekačky trávy, aby nedocházelo k přerůstání a znehodnocení výsadby; ale nepodařilo se, protože Měst NV nedostal na r. 1979 žádnou investici. V současné době jsou kvalitně sečeny pouze parky uvnitř města. Na sídlištích jsou přerostlé trávou. V komisi řešen případ skácení čtyř lip na Bělisku před domky občanů Kaštánka a Vorlíčka za přítomnosti poslance za tento obvod. Spis postoupen k vyřízení odboru kultury ONV. V červnu se sejde komise, aby prověřila stav zeleně v jednotlivých parcích, aby o letošních jubilejích vypadalo co nejlépe. Plynofikace města pokračuje podle schválených studii, vypracovaných Mor. plynem v Brně. Dosud je provedena v prostoru Beranice, kde je připojeno asi 80 rod. domků. Rozvod plynu je proveden na Žďárské ulici až po křižovatku na Palackého náměstí, kde bude napojena plynoslužebna v domě č. 16. Zemní práce provedou OV BD Žďár a JMP Jihlava. Další pokračování na Sekaninově náměstí okolo OÚNZ k Horácké galerii, poště, I. ZDŠ, podél Knihy k Měst NV s odbočkami v ulici Gottwaldově a ulici 9. května. Je zpracován a schválen pro tuto akci PU a současně se zpracovává projektová dokumentace. Stavba bude prováděna v letech 1979-1980. K mateřské škole na Žďárské ulici a k bytovkám pod Zastávkou bude provedena přípojka plynu z regulační stanice pod nemocnicí (II. polovina 1979).
Ad 7) Schválen plán práce rady, komisí a výboru lidové kontroly Měst NV na II. pololetí 1979
Ad 8) Schválen návrh na reorganizaci Technických služeb (viz zápis o schůzích rady) a zřízení provozovny Tech. služeb jako samostatné rozpočtové organizace podnik I. kategorie.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková