O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 200

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

urbanistické studie proluk č. 13 Beranice, č. 16 Horní dvůr a č. 17 lokalita za nádražím.
Ad 4) Poslanec s. Chmelíček žádá vysvětlení k současnému stavu vozovek v Novém Městě.
Ad 5) Zprávu zpracoval tajemník s. Klapač a přednesl předseda  Měst NV s. Dobiáš. Z obsáhlé zprávy zaznamenávám to nejpodstatnější: neuspokojivá účast poslanců Měst NV (78 %) a občanů (2 %) na plenárních zasedáních Měst NV a na veřejných akcích. Kladné ocenění občanských výborů na zvýšení aktivity občanů. Uzavření hodnotných závazků. Úsilí o zvyšování úrovně mladých poslanců. Komise a aktivy při Měst NV usilují o zlepšení úrovně kontrolní činnosti nad výkonem státní správy odborů Měst NV. Kádrová a personální práce. Odchodem vedoucího finančního a plánovacího odboru s. Špinara do důchodu je funkce neobsazena. Zastupuje s. Bělohradská, která odejde do důchodu v r. 1980. Není kádrová rezerva. Na odboru výstavby není kádrová rezerva a chybí odborný referent. Odchod do důchodu vedoucí správního odboru se předpokládá v r. 1980; rezerva je zajištěna. Situace na tomto úseku je kritická. Velmi dobrá je situace na úseku politického vzdělávání pracovníků aparátu a zařízení Měst NV; zapojení členů strany a bezpartijních je 100 %. Tajemník a vedoucí odboru výstavby navštěvují VUML ve Žďáře. Výstavba města a služby – finance a plánování. Prodejní doba je ve městě do 18 hodin, v cukrárnách a v prodejně tabáku do 17 hodin. Z důvodů dovolených nejsou uzavírány prodejny pouze jednomístné a jen mimo rekreační sezónu. Komise obchodu a cestovního ruchu dobře plní své úkoly kontrolní i jiné (rozvozní plány, skladba zboží, čerpání fondů masa a masných výrobků a dodržování regulačních opatření, plnění objednávek). Měst NV se nedaří zajišťovat projektovou dokumentaci v požadovaném rozsahu a termínech a zajišťování u dodavatelských firem. Nedaří se dosáhnout provádění a dokončování staveb (nedostatečný stav pracovníků u Měst NV). V současné době se soustřeďuje svépomocná výstavba na výstavbu řadovou, protože pozemky pro samostatně stojící rodinné domky budou brzy vyčerpány. Nedošlo k výraznému zainteresování závodů pro zajištění na akcích Z. Např. na stavbě mateřské školy na Žďárské ulici ze sdružených prostředků odmítly Chirana a Sport jakoukoliv pomoc. Zvyšování mechanizace Technických služeb: zakoupen nový posypový vůz, na rok 1976 jsou zajištěny plošiny MP-13 pro údržbu veřejného osvětlení, rýpadlo pro údržbu skládky odpadků a komunikací. V provozovnách Měst NV byly plány překročeny. Nebyl získán samostatný pracovník pro akce Z. Na rok 1980 zajištěno dodání multikáry pro odvoz odpadků. Studie úpravy Gottwaldovy ulice nebyla zadána; zajišťuje ji VDÚP Praha, její generální projektant. Studie úprav Sekaninova náměstí bude zadána VÚT Brno. Úsek kultury. Je zpracován Jednotný plán kulturně výchovné činnosti Měst NV schválený radou. Jeho plnění je dvakrát ročně kontrolován ve školské a kulturní komisi a v radě Měst NV. Zesílena propagační činnost (zvýšení počtu přednášek a agitačních akcí) a osobní a názorná agitace (zvyšující se počet občanů na směnách NF a svépomocných akcích). Za vytvořenou hodnotu díla 3,263.000 v r. 1978 Měst NV radou ONV čestné uznání a odměna 10.000 Kčs. Uskutečněna řada akcí (besedy, sportovní soutěže) na úseku práce s mládeží a tělovýchovy. Na dobré úrovni je názorná agitace a její výtvarná úroveň. Není zatím plněn úkol v širší veřejné popularizaci nejlepších pracovníků města. Dvakrát do roka je hodnocena činnost městských kulturních zařízení (Městského kulturního domu, knihovny, Horáckého muzea a kina, Úsek práce sociálně zdravotní. Pro sociálně potřebné občany využito v r. 1978 163.225 Kčs. Pečovatelské službě odevzdáno hygienické středisko pro přestárlé v sídlišti u nádraží. Školství. Velká většina učitelů a vychovatelů místních škol a učilišť je zapojena do mimoškolní činnosti s mládeží. Úsek vnitřní správy. Byly konkretizovány

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková