O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 199

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

B. Chlubnovi, L. Messenskému, A. Pohankovi, F. Šebkovi, K. Beranovskému, K. Klapačovi, J. Černé a M. Švandové. Na schůzi 25. dubna projednala rada 1) plnění plánu a rozpočtu na I. čtvrtletí 1979, 2) plnění úkolů koncepce Sboru pro občanské záležitosti, 3) Zprávu o činnosti občanských výborů a 4) Různé. Přijata tato usnesení a opatření. Zprávy k bodu 1 a 2 vzaty na vědomí a uvolněným funkcionářům Měst NV uloženo dořešit otázku funkce tajemníka SPOZ. Zpráva k bodu 3 vzata na vědomí. K bodu 4) Projednán návrh na zavedení racionalizace práce mzdových soustav v městských kulturních zařízeních a žádost I. ZDŠ o pomoc při zajištění provozu ve škol. roce 1979/1980. Žádost doporučena k vyjádření odboru správnímu a výstavby. Na schůzi 16. května projednána 1) Zpráva (na) o stavu na úseku ochrany a bezpečnosti práce v zařízeních řízených národními výbory, 2) Zpráva o stavu příprav na letní rekreační sezónu 1979, 3) Zhodnocení školení OV v působnosti Měst NV, 4) Zpráva o plnění úkolů z periodických revizí a prověrek ONV, 5) Plnění úkolů na úseku hospodaření s palivy a 6) Různé. Usnesení a opatření. Zpráva k bodu 1 vzata na vědomí a vedoucí správního odboru uloženo zajistit vypracování ochrany a bezpečnosti práce v kulturních zařízeních Měst NV. Zprávy k bodu 2 a 3 vzaty na vědomí a k 3 bodu konstatováno, že školení bylo velmi dobře připraveno a velmi dobrá byla také účast občanů. K bodu 4. a 5. vzaty zprávy na vědomí. K bodu 6. Schválen nový Statut Městského kulturního domu s účinností od 16. V. 1979 a zrušen statut dosavadní. Rada se seznámila s usnesením rady ONV č. 24/17 ke zprávě o situaci a úrovni požární ochrany v okrese. Uložila předsedovi komise ochrany veřejného pořádku s. Kvíčalovi a vedoucí správního odboru předložit radě zprávu o výsledcích preventivních protipožárních prohlídek a provedených opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků. Vyslovila souhlas s návrhem komise sociálně zdravotní na příjímání dětí do jeslí jednou za čtvrtletí. Seznámila se s obsahem dopisu školní družiny při I. ZDŠ k problematice provozu družiny ve šk. r. 1979/1980; dopis postoupen k projednání odboru výstavby Měst NV. Dále projednala dopis vedoucí jeslí z Tělovýchovného střediska ve věci stavebních úprav a oprav v budově jeslí. I ten postoupen odboru výstavby. Dopis komise sociálně zdravotní ve věci přeřazení dětí vyššího věku z jeslí do mateřské školy nebo do domácí péče. Rada doporučila přeřazovat děti z jeslí do MŠ přednostně po dohodě se školskou komisí za předpokladu, že bude volná kapacita. Na čtvrtém zasedání 30. května projednána 1) zpráva o plnění závěrů 11. pléna ÚV KSČ a okresní a městské konference KSČ v působnosti Měst NV, 2) Zpráva o výsledcích preventivních protipožárních prohlídek, 3) Zpráva o výstavbě a ošetřování zeleně v parcích a na veřejných plochách, 4) Zpráva o činnosti Výboru veřejné kontroly a 5) Různé. Zprávy k bodu 1, 2 a 3 vzaty na vědomí. K bodu 3 uloženo s. Hošpesovi zajistit u Technických služeb Měst NV posečení všech parkových ploch nejpozději do 10. VI. 1979 a v podzimních měsících se zaměřit výsadbu a doplnění listnatých dřevin a nízkých keřů na Brožkově kopci a na Žďárské ulici. 4) Vzato na vědomí. Na páté schůzi 16. června projednáno 1) Hodnocení plnění programu kádrové a personální práce na léta 1976-1980, 2) Hodnocení komise bytového a místního hospodaření, 3) Příprava plenárního zasedání a 4) Různé. Zprávy k bodu 1 a 2 vzaty na vědomí. K bodu 3 schválen navržený program. K bodu 4) rada projednala návrh odboru výstavby na přemístění prodejny elektro a železářství z důvodů asanace Gottwaldovy ulice do budovy bývalého Jednotného klubu pracujících. Schválila seznam pozemků – proluk pro svépomocnou družstevní a individuální bytovou výstavbu. Uložila s. Hošpesovi zajistit přes odbor výstavby a územního plánovaní ONV

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková