O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 198

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

S. Německý vyzývá občany k soutěži v péči o zeleň.
Ad 8) S. ing. Hošpes (zpráva o umístění značek bude s. Chmelíčkovi zaslána písemně. Pokud jde o prodejnu nábytku, Nábytek Gottwaldov nemá zájem na zřízení nové prodejny).
Ad 9) Předseda s. Dobiáš přednesl návrh na odvolání z funkce předsedkyně komise finanční a plánovací s. V. Černé z rodinných důvodů a na zvolení s. J. Stejskala předsedou této komise. S oběma návrhy vysloven souhlas
Ad 10) Schválení usnesení. Rada schvaluje zprávu o činnosti rady od posledního plenárního zasedání. Odvolává z funkce předsedkyně komise finanční a plánovací s. V. Černou z důvodů rodinných a volí s. J. Stejskala předsedou této komise. Doporučuje reaktivizovat spolupráci poslanců s občanskými výbory.

Třetí plenární zasedání Měst NV
Třetí plenární zasedání Měst NV se konalo v Městském kulturním domě dne 28. června 1979. 3) Bylo přítomno 34 poslanců (5 omluveno, 8 neomluveno), 5 poslanců ONV (MUDr. Kutal, Sochor, Okůrková, Zítková, ing. Šulc, s. Křížová omluvena), poslanec KNV Knap, místopředseda ONV s. ing. Petráš, předseda Měst V KSČ s. Zoubek. 12 zástupců podniků a 74 občanů. Jednání zahájil a řídil předseda Měst NV s. Dobiáš. Pořad: 3) Zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání, 4) Interpelace poslanců, 5) Vyhodnocení závěrů XV. sjezdu KSČ, 11. plenárního zasedání ÚV KSČ a okresní a městské konference strany v působnosti Měst NV, 6) Stav na úseku zeleně, činnost komise zeleně a plynofikace města, 7) Schválení plánů práce rady, komisí Měst N  a výboru lidové kontroly na druhé pololetí 1979, 8) Návrh reorganizace Technických služeb Měst NV, 9) Diskuse, 10) Zodpovědění dotazů z interpelace a diskuse a 11) Schválení usnesení.
Ad 3) Od posledního plenárního zasedání Měst NV konala rada pět schůzí. Na první 11. dubna projednala 1) Zprávu o činnosti komise pro ochranu veřejného pořádku a rozbor projednávaných přestupků za I. čtvrtletí 1979, 2) Zajištění májových oslav, 3) Přípravu plenárního zasedání a 4) Různé. Přijala toto usnesení a opatření. Zpráva k bodu 1 vzata na vědomí. K bodu 2) Příslušná opatření k organizačnímu zajištění oslav Svátku práce a 34. výročí osvobození města projednala a schválila. K bodu 3) Program schválen. K bodu 4) rada projednala usnesení rady ONV č. 38/09 z 8. III. 1979 k zabezpečení obyvatelstva města tuhými palivy. Uložila Měst NV vydávat pro potřebu evidence Uhelných skladů potvrzení o nových domácnostech s nárokem na tuhá paliva po kolaudaci nových bytových jednotek s uvedením druhu otopného zařízení a včas hlásit všechny změny bytového fondu. Seznámila se s usnesením pléna ONV č. XIV. z 13. III. 1979 ke zprávě o plnění souboru opatření k závěrům VII. pléna ÚV KSČ a výsledkům plenárního zasedání OV KSČ ze 27. II. 1979. Uložila vedoucímu odboru výstavby prostřednictvím komise obchodu a cestovního ruchu provádět kontrolní činnost objednávek a plnění dodávek včetně fundovaného sortimentu v potravinářských a průmyslových prodejnách. Prostřednictvím komise místního hospodářství sledovat poskytované služby, jejich kvalitu, dodací lhůty, dodržování provozní doby a sledovat a hodnotit činnost poskytovaných služeb v bytech zákazníků. Projednala usnesení rady ONV č. 67/16 z 5. IV. 1979 k rozvrhu pracovní doby u aparátu ONV a národních výborů nižších stupňů v okrese od 1. dubna 1979. Pro Měst NV v Novém Městě rozhodla rada stanovit pracovní dobu takto: v pondělí až pátek od 800 – 1630, úřední dny v pondělí a ve středu od 7 do 17 hod. Projednala žádost s. V. Černé o uvolnění z funkce předsedkyně finanční a plánovací komise z důvodů rodinných a doporučila do uvolněné funkce poslance s. J. Stejskala. Projednala a schválila kolektivní smlouvu na r. 1979. Schválila návrh Základní organizace Sboru požární ochrany na udělení Čestného uznání rady Měst NV u příležitosti 100. výročí založení sboru požární ochrany v našem městě s. L. Fajmonovi, P. Klapačovi,

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková