O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 197

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Ad 6) Zprávu zpracoval a předložil tajemník s. Klapač. Úvodní slova k ní přednesl předseda s. Dobiáš. V našem městě pracuje šest občanských výborů; čtyři ve městě a po jednom v Maršovicích a v Pohledci. Z připomínek OV vyplývá, že mnohé akce bude nutno organizovat společně, aby se účast na nich netříštila. V r. 1978 vykonaly OV kus dobré práce a patřily k nejlepším v okrese. Předseda jim za to vyslovil poděkování. I) Činnost organizátorská a kulturně výchovná. OV uskutečnily 63 schůzí vlastních a 4 veřejné. Jsou o nich vedeny zápisy odevzdávané Měst NV. Některé připomínky nelze realizovat pro velké finanční náklady, projektovou nepřipravenost a nezajištěnost materiálu. Každý OV má vývěsní skříňku obměňovanou aktuálním propagačním materiálem. Uspořádaly zájezdy do Muzea dělnického hnutí v Brně a po stopách partyzánských bojů a jiné prospěšné akce. Náročné úkoly však plní jen menší procento občanů. OV č. 1 uspořádal pod vedením ing. Loučky zimní karneval (800 občanů) a dětské sportovní odpoledně (300 dětí). OV č. 5 uskutečnil lyžařské závody. OV č. 3 uspořádal tři přednášky s diapozitivy a výměnný trh použitého zboží. Je třeba zkvalitnit činnost agitačních dvojic, hlavně ve zvaní na schůze KSČ a plenární zasedání Měst NV, kde je účast občanů stále malá. OV se podílejí svou účastí na akcích Sboru pro občanské záležitosti. II) Zvelebování a výstavba města. Na ní se podílely OV hlavně účastí na akcích Z. OV č. 1 odpracoval v akcích Z 499 hodin, na úpravě veřejných prostranství 3.274; při výsadbě zeleně upraveno 15.500 m2 ploch, vysázeno 159 stromů a keřů; sebráno 5,4 tun železného šrotu, 0,5 tuny papíru. OV č. 3. Akce Z  804 hodin, úprava veřejných prostranství 4268, zemědělství 879. OV č. 4 brigáda na pomoc státnímu statku neuskutečněna pro jeho nezájem, ačkoli ji naléhavě vyžadoval. OV č. 5 5632 brig. hodin (jarní směny NF 1.767, podzimní 1.325, ostatní 2.540. Akce v Pohledci, na nichž se podíleli občané: kanalizace, obrubníky kolem silnic, autobusová otáčka, hřiště na odbíjenou, prodejna Jednoty, mateřská škola, výsadba stromů a zeleně, asanace domů. Občané v Maršovicích pracovali na stavbě vodovodu, úpravě výletiště, výsadbě zeleně a čištění komunikací.
Ad 7) S. Ďuroňková zhodnotila činnost OV č. 2 (dětský karneval, besedu s důchodci a brigádnické hodiny (3.529). Kritizovala lhostejnost občanů k akcím občanských výborů a k ničení zelených ploch a parků. Nakonec vyzvala přítomné na výstavu prací domácích kutilů, organizovanou OV č. 2 a zahájenou v Jednotném klubu pracujících 30. dubna. S. Chmelíček vyslovil nespokojenost s podáváním odpovědí Měst NV a připomínky OV (jsou opožděné a někdy nekvalitní), s malou aktivitou některých poslanců a s postranní kritikou občanů na činnost OV a Měst NV. OV se nepodařilo zajistit akci Za Vysočinu krásnější a výsadbu stromů. Zajištění směn NF neproběhlo nejlépe a hlášení o nich není podáváno poslanci správně a včas. S. ing. Loučka. Bylo by vhodné navázat kontakty s OV jiných měst. OV č. 1 provedl s občany sadovnickou úpravu na Brožkově kopci a na neděli 29. dubna připravuje brigádu na výsadbu stromků a zájezd pro důchodce do Ležáků.
Zástupce ONV s. Dvořáková provedla vyhodnocení Soutěže národních výborů v rámci okresu. Za dobré výsledky našeho Měst NV odevzdala s. Dobiášovi Čestné uznání a poděkovala za dobrou práci. Ten za ně poděkoval. Hovořil potom o aktivitě občanů a závodů ve prospěch města, o akcích Z, o směnnosti tříd na ZDŠ, o výstavbě zvláštní školy, nárustu tříd na gymnáziu a o výstavbě mateřské školy na Žďárské ulici. S. Minář se dotázal, proč byla zrušena prodejna nábytku. Poslankyně ONV s. Křížová pozvala veřejnost na kulturní akce v rámci okresu: 5. V. otevírání studánek na Žákově hoře, 10. V. k 30 výročí vzniku NDR v Muzeu knihy ve Žďáře výstava Knižní kultura Lipska a další. Kladně zhodnotila spolupráci Svazu žen a ONV. S. Skalník vyjádřil nespokojenost se službami ve městě; místo, aby se zlepšovaly, tak se ruší a stěhují do Žďáru. Upozornil na závady při rozvozu plynu.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková