O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 196

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

s. J. Bělohradovi, F. Švandovi. F. Kloudovi, Z. Jamborovi, J. Žákovi, N. Feilerovi. J. Starému a J. Svobodovi. Projednala usnesení rady ONV č. 33/02 z 22. II. 1979 k návrhu nového pracovního řádu ONV ve Žďáře nad Sáz a uložila předsedovi a tajemníkovi Měst NV zpracovat ve spolupráci se ZV ROH vlastní pracovní řád na podmínky práce Měst NV. Dále opatření rady ONV č. 40/02 z 8. III. 1979 ke kontrolní zprávě o výsledcích kontroly plnění úkolů ze závěrů komplexního hodnocení nomenklaturních kádrů aparátu národních výborů v podnicích a organizacích řízených národními výbory Jihomoravského kraje v r. 1978. Předsedovi a tajemníkovi uloženo zabezpečit doplnění a upřesnění Programu kádrové a personální práce na léta 1976 – 1980.
Ad 4) S. Chmelíček (rozmístění značek ve městě, výstavba mateřské školy na Žďárské ulici.
Ad 5) Zpráva o připravenosti akcí Z volebního programu NF byla zpracována a předložena vedoucím odboru výstavby s. ing. Hošpesem. S jejím obsahem seznámil přítomné předseda komise pro výstavbu s. Kafka. Prodejna potravin na Gottwaldově ulici má mírné zpoždění. ZRUP ji předá pravděpodobně 25. V. 1979, aby 1. VI. mohly nastoupit Izolační závody Brna na izolaci střechy. Není zajištěna dodávka a montáž vzduchotechniky (měla se montovat v dubnu 1979). Na červen 1979 je zajištěna montáž topení Satal a podhledu. Nejsou zajištěny dlažby a práce obkladačské. Okresní stavební podnik Žďár nepotvrdil objednávku na elektroinstalaci. Nepodařilo se zajistit od 1. VI. 1979 dva stavbyvedoucí z řad důchodců. Uvedení stavby do provozu v březnu 1980 bude z těchto důvodů velmi obtížným úkolem Kanalizace Brněnská ulice. V zimních měsících provedeny dvě třetiny trasy, během I. pololetí 1939 bude montáž dokončena. Na dokončení úpravy bude třeba brigádnické pomoci občanů z Brněnské ulice. Mateřská škola na Žďárské ulici je projekčně připravena a stavební povolení vydáno. Je zajištěn dodavatel hrubé stavby, který požaduje předat spodní stavbu nejpozději ve II. čtvrtletí 1979. Je třeba, aby spodní stavbu zajistily závody, které se na stavbě školy podílejí sdruženými prostředky, jak uložila rada Měst NV v lednu 1979. Jednání se dosud neuskutečnilo. Provedení spodní stavby nabídl Uranový průzkum závod Nové Město, jemuž odevzdána projektová dokumentace. Připravované akce. Prodejna drobného zboží a zeleniny a prodejna Domácích potřeb. Projektový úkol na obě akce je objednán u VDÚP  v Praze Zbraslavi. Bude proveden ve IV. čtvrtletí 1979. Hospodářskou smlouvu však tento podnik neuzavře. Projekčně nejsou zabezpečeny v dostatečném časovém předstihu akce sklad pohonného materiálu u požární zbrojnice, chodník do Maršovic, úprava okolí rybníka Kazmíráku a požadované akce pro Pohledec. Stavby rozestavěné. Vodovod Maršovice. Finanční čerpání činí od začátku stavy 1,036.000 Kčs. V r. 1978 provedeno zatrubnění v délce 2.100 m. Letos se počítá se stavbou vodojemu a komunikace k němu, přívodního řádu v délce asi 100 m, a rozvodných přívodních řádů v obci. Dotace ze státního fondu vodního hospodářství v r. 1979 činí 685.000 Kčs. Prodejna potravin. Investiční úvěr na stavbu činí 2,335.000; čerpání v r. 1975 501.000 místo plánovaných 985.000; provedeny základy, obvodové zdivo a kanalizace. Plán na rok 1979 1,000.000 Kč. Má se provést zastřešení, montáž ústředního topení, elektro – a vodoinstalace. Plán na r. 1980 835.000. Termín dokončení 31. III. 1980. Odvedení povrchové vody v Brněnské ulici. Stavba zahájena v listopadu 1978. Ze dvou třetin provedeno položení trub. Celkový náklad stavby 200.000, dokončení III. čtvrtletí 1979. Středisko Svazarmu. Stavba zahájena ve IV. čtvrtletí 1978. Plnění v r. 1978 činí 50 %. Plán na r. 1979 400.000. Mateřská škola Žďárská ulice. Nebyla dosud zahájena. Objednány dodávky zařízení a montáží, dodání přislíbeno v VII. pětiletce. Není pověřen odpovědný pracovník, který by potvrzoval došlé faktury a zajišťoval příslušné práce. Akce Z v r. 1979. Chodník k Maršovicím. V případě, že se podaří zajistit vypracování prováděcího projektu u projektové organizace, bude stavba zahájena v II. pololetí 1979. Hodnota díla 250.000. Sklad PHM; bude-li dokumentace, bude stavba zahájena letos.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková