O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 195

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a organizací jím řízených upravena pracovní doba podle pokynů vyšších orgánů, u průmyslových prodejen prodloužena do 18 hodin, u potravinářských také do 18 hod. a v jedné vybrané prodejně do 19 hod. U poštovního úřadu prodloužena pracovní doba dvakrát v týdnu do 17 hod. Dále rada projednala opatření rady ONV č. 26/08 z 19. XII. 1978 o výsledcích prověrky dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v nízkotlakých kotelnách organizací řízených národními výbory. S. Albrechtová a Bělohradská zpracují konkrétní opatření pro I. ZDŠ, LŠU, Kino a tělovýchovné středisko. Usnesení rady ONV č. 34/02 z 22. II. 1979 ke kontrolní zprávě o plnění Programu kádrové a perzonální práce ONV a řízených organizací za r. 1978. Uvolněným funkcionářům Měst NV rada uložila provést vyhodnocení tohoto programu v Měst NV za r. 1978 a přijímat opatření k jeho plnění na úseku výběru kádrových rezerv a zvyšování jejich odborné a politické kvalifikace. Na třetí schůzi 14. března projednána 1) Zprava o úrovni poskytovaných služeb ve městě a jejich další výhled, 2) Zpráva o činnosti městských kulturních zařízení za r. 1978, 3) Stav příprav na oslavu 100. výročí otevření I. ZDŠ, 4) Stav příprav na oslavu sto let trvání Základní organizace Svazu požární ochrany a 5) Různé. Zpráva k bodu 1 vzata na vědomí a s. ing. Hošpesovi uloženo vyžádat od Okresního průmyslového podniku v Bystřici a Okresního podniku služeb ve Žďáře nad Sáz. písemnou zprávu o záměrech ke zlepšení služeb v Novém Městě v sedmé pětiletce. K bodu 2) Zprávy o činnosti městských kulturních zařízení v r. 1978 vzaty na vědomí. K bodu 3) Zpráva vzata na vědomí a vysloven souhlas s návrhem, aby bylo čestné uznání rady Měst NV uděleno ředitelce I. ZDŠ s. Palečkové a bývalým ředitelům a jejich zástupcům s. Jelínkovi, Kotlářovi, Stejskalovi, Srnskému, Došlovi, Koudelovi, Večeřovi a s. Puchýřové. S. Bělohradské uložila rada prověřit možnost úhrady nákladů na vydání katalogu k 100. výročí a možnost vyplácení odměny za natahování věžních hodin. Zprávy k bodu 4 a 5 vzaty na vědomí. Rada se dále seznámila s doplňkem usnesení rady ONV č. 23/19 z 23. II. 1979 ke zprávě o hlavních poznatcích z vyřizování stížností, oznámení a podnětů z  r. 1978. Uložila vedoucím odborů při vyřizování složitých a náročných záležitostí občanů konzultovat nebo ověřovat u příslušných odborů ONV správnost postupu řízení. Rada se zabývala kritickou situací umísťování dětí do mateřských škol a jeslí. Uložila komisi školské a sociálně zdravotní prověřit, zda byly všemi žadateli o umístění dětí do mateřských škol a jeslí, jimž rada povolila výjimku pro pozdější termín odpracování stanovených brigádních hodin, tyto hodiny odpracovány a zda byl předložen průkaz o splnění dané podmínky. V případě nedodržení bude dítě žadatele ze zařízení předškolní výchovy vyloučeno. Seznámila se s usnesením rady ONV č. 36/16/02 z 22. II. 1979 k návrhu rozpisu závazných systemizačních ukazatelů pro aparát národních výborů v okrese Žďár nad Sáz. v roce 1979. Uložila tajemníkovi Měst NV s. Klapačovi zajistit nepřekročení systemizačních ukazatelů v žádném časovém období. Vzala na vědomí usnesení rady ONV č. 35/61 z 22. II. 1979 k vyhodnocení socialistických soutěží NV v r. 1978 a k návrhům na udělení čestných uznání a odměn. Projednala žádost s. Pavla Klimenta, odborného referenta odboru výstavby Měst NV o rozvázání pracovního poměru k 30. IV. 1979. S rozvázáním vyslovila souhlas. Na čtvrtém zasedání 28. března projednala rada 1) Zajištění jarních směn Národní fronty, 2) Návrh na reorganizaci Technických služeb Měst NV a schválení jejich vedoucího a 3) Různé. Bod první vzala na vědomí. K bodu 2) Cílem reorganizace je zřízení samostatné rozpočtové organizace I. kategorie s platností od 1. ledna 1980; přípravné práce budou zahájeny 1. dubna 1979. Rada vyslovila souhlas a schválila do funkce vedoucího od 8. III. 1979 s. Josefa Štefku a jeho platové zařadění podle platných směrnic. K bodu 3) Rada byla informována o postupu přestavby Domu pionýrů a mládeže v Novém Městě. Převzala záštitu nad oslavami 60. výročí založení základní organizace Sboru požární ochrany v Pohledci a vyslovila souhlas s návrhem na udělení Čestného uznání rady Měst NV zasloužilým členům

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková