O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 194

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Ad 18) Návrh na usnesení jednomyslně schválen. Plenární zasedání schvaluje zprávu o činnosti rady, vyhodnocení celoměstského socialistického závazku NF v r. 1978, výsledky hospodaření Měst NV za r. 1978, rozpočet na r. 1979, celoměstský závazek na r. 1979, názvy nových ulic a upřesnění názvů ulic dosavadních. Bere na vědomí: plnění opatření k zajištění závěrů VII. plenárního zasedání ÚV KSČ, rozbor výkonu státní správy na r. 1978 a zprávu komise sociálně zdravotní. Odvolává z funkce s. Sedlaříka, s. Klimenta a s. Ondráčkovou a volí na jejich místa s. Klapače, Strašilovou a Ondráčkovou.
Poslanec s. Houdek žádal o doplnění usnesení, aby předseda Měst NV s. Dobiáš byl zbaven funkcí ve vyšších orgánech, aby jeho přetížení mu nebránilo ve funkci předsedy Měst NV. Připomínka nebyla návrhovou komisí přijata.
V závěru zasedání poděkoval s. Sedlařík za ocenění, kterého se mu při odchodu z funkce tajemníka Měst NV dostalo, a za dobrou spolupráci a novém tajemníkovi popřál hodně pracovních úspěchů.

Druhé plenární zasedání Měst NV
Dne 26. dubna se konalo v Městském kulturním domě druhé plenární zasedání Měst NV. 2) Bylo přítomno 28 poslanců (8 omluveno, 11 neomluveno), 5 poslanců ONV (Sochor, Okůrková, Zítková, ing. Šulc a Křížová, omluven MUDr. Kutal, poslanec KNV Knap, zástupce ONV s. Dvořáková, předseda Měst V KSČ s. Zoubek a 91 občanů. Jednání zahájil a řídil s. Dobiáš. Program: 3) Zpráva o činnosti rady od posledního plenárního zasedání (22. II. 1979), 4) Interpelace poslanců, 5) Stav připravenosti akcí Z volebního programu Národní fronty, 6) Zhodnocení činnosti občanských výborů, 7) Diskuse, 8) Zodpovězení dotazů z interpelace a z diskuse, 9) Změna ve funkci předsedy finanční a plánovací komise, 10) Schválení usnesení.
Ad 3) Rada zasedala v období od posledního plenárního zasedání čtyřikrát. Na první schůzi 19. února projednala: 1) Rozbor výkonu státní správy u Měst NV, 2) Rozbor stížností za II. pololetí r. 1978, 3) Zajištění oslav Vítězného února, 4) Výsledky hospodaření Měst NV a organizací jím řízených v r. 1978, 5) Přípravu plenárního zasedání a 6) Různé. Přijala tato usnesení a opatření. K bodu 1) Zpráva vzata na vědomí. K bodu 2) Ve II. pololetí 1978 podána Měst NV jedna stížnost; zpráva o jejím vyřízení vzata na vědomí. K bodu 3 a 4 vzata na vědomí příslušná informace o zpráva o výsledcích hospodaření. K bodu 5) Pořad jednání plenárního zasedání schválen. K bodu 6) Schválen a doporučen plénu k schválení rozpočet na r. 1979 a návrh celoměstského socialistického závazku na r. 1979. Dále rada projednala a schválila návrh na mimořádné odměny pro pracovníky provozoven Měst NV za r. 1978. Projednala opatření rady ONV č. 12/03 z 25. I. 1979 k rozpisu prováděcího plánu rozvoje na r. 1979 a směrnice pro vypracování návrhu plánu na r. 1980. Uložila s. ing. Hošpesovi a s. Bělohradské zabezpečit tato opatření tak, aby v r. 1979 bylo za I. pololetí podlimitních investic splněno nejméně 65 % a u stavebních investic 60 % z celkového ročního plánu. Vzala na vědomí usnesení rady ONV č. 17/08 z 25. I. 1979 ke zprávě o provádění oprav motorových vozidel v okrese Žďár nad Sáz., návrh odboru výstavy ONV na přidělení stavebních míst pro výstavbu řadových garáží soukromým stavebníkům a návrh na pojmenování nových ulic a upřesnění názvů ulic stávajících s ohledem na připravovanou celostátní akci sčítání obyvatel, domů a bytů v r. 1980.
Na druhé schůzi 28. února projednala rada 1) zprávu o plnění usnesení rady a pléna Měst NV v r. 1978, 2) Hodnocení dohody mezi Měst NV a Měst V SSM, 3) Zprávu o zajištění akcí Z, 4) Koncept zápisu do městské kroniky za r. 1978 a 5) Různé. Přijato následující usnesení nebo opatření. K bodu 1) Rada konstatovala, že většina usnesení rady a pléna byla ve stanovených termínech splněna. V některých případech byly termíny prodlouženy; některá usnesení jsou dlouhodobá a jsou sledována průběžně. Zprávy k bodu 2 a 3 vzaty na vědomí. K bodu 4) Koncept zápisu schválen. K bodu 5) Rada schválila návrh na udělení Čestného uznání rady Měst NV vedoucí správního odboru s. Albrechtové. Projednala zajištění rady ONV č. 0/2 z 23. I. 1979 ve věci úspory pracovní doby od 29. ledna 1979. U Měst NV
 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková