O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 193

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

pohonných hmot 18.000/1440; chodník Maršovice 5.000/70.000. Celkem 106.000/1,325.000; z toho placených 6.200/77.500. V neinvestiční části (úklid veřejných prostranství, sázení stromů a keřů, udržování města, pomoc při výzdobě a další) 108.000/1,351.250. Sběr šrotu a odpadu: 1.200 q železa, 400 q textilu, 1.500 q papíru a 20 q barevných kovů.
Ad 12) Rada Měst NV po projednání na svém zasedání 14. II. 1979 předložila plénu návrh na upřesnění pojmenování ulic v Novém Městě na Moravě, jak byl připraven a odůvodněn městským kronikářem dr. Josefem Mikulcem a schválen školskou a kulturní komisí Měst NV. Náměstí: Sekaninovo, Komenského a Palackého. Ulice: Bělisko, Brněnská, Křičkova, 9. května, Drobného, Dukelská, Figurákova, Gottwaldova, Hájkova, Hornická, Horní dvůr, Jánská, Jamborova, Němcova, Německého, Křenkova, Leandra Čecha, Luční, Malá, Mírová, Monseova, Nečasova, Blažíčkova, Pionýrská, Vančurova, Radnická, Smetanova, Soškova, Sportovní, Šimkova, Štursova, Tyršova, Veslařská, Výhledy, Nádražní, Žďárská, Borovina, Maršovská, Vlachovická, Na výsluní, Zahradní, Polní, Lesní, Podlouckého, Čapkova, Fučíkova, Wolkrova, Olbrachtova, Bezručova, Mrštíkova, Purkyňova a Mendlova.
Ad 13) Diskuse. Poslanec Měst NV Novotný (pojmenování ulic nebylo provedeno dost citlivě). S. Chmelíček (závady veřejného osvětlení u kulturního domu). S. Srnský (úprava doby veřejného osvětlení vzhledem k úpravě pracovní doby). Zástupce ONV s. dr. Kletečka (kladně zhodnotil řádnou přípravu a úroveň plenárního zasedání, včasné a kvalitní zpracování zpráv a činnost komise sociálně zdravotní a dobré výsledky v plnění investiční výstavby.
Ad 14) Zpráva mandátové komise (viz str. 187).
Ad 15) Složení slibu poslance s. Petra Klapače. Text slibu přečetl poslanec s. Marek. Slib potvrdil s. Klapač podáním ruky a slovem Slibuji do rukou předsedy Měst NV s. Dobiáše.
Ad 16) S. Dobiáš přednesl návrh na odvolání z funkce tajemníka Měst NV  s. Jana Sedlaříka na jeho vlastní žádost (studium na vysoké škole, nutnost spojení teorie s praxí na pracovišti). Při této příležitosti mu poděkoval za dosavadní vykonanou práci v Měst NV a odevzdal mu čestné uznání rady Měst NV. Návrh jednomyslně schválen. Do uprázdněné funkce tajemníka Měst NV navrhl s. předseda poslance s. Petra Klapače. I tento návrh byl jednomyslně schválen. Nový tajemník se narodil 8. srpna 1945 v Novém Městě na Moravě. V l. 1951 – 1959 navštěvoval základní devítiletou školu, v l. 1959-1962 odborné učiliště n. p. Žďas ve Žďáře nad Sáz. obor strojní zámečník. V l. 1964-1966 konal základní vojenskou službu. V letech 1966 - do 31. I. 1977 pracoval jako strojní zámečník v n. p. Žďárské strojírny a slévárny, od 1. II. 1977 do 31. III. 1979 jako technický pracovník na OV Svazu požární ochrany ve Žďáře nad Sáz. Od ledna 1975 kandidát, od ledna 1977 člen KSČ. Člen ROH, SČSP, SSM a ČČK. Od r. 1974 vedoucí brigády socialistické práce na montáži lisů v n. p. Žďas. Je členem OV NF. Je ženat. Jeho žena pracuje jako zdravotní sestra v OÚNZ. Oba bratři jsou členy KSČ. Má dvě děti (1968, 1971). 17. II. 1979 zvolen poslancem Měst NV a 22. II. 1979 jeho tajemníkem.
Dále předložen návrh na odvolání z funkce tajemnice komise školské a kulturní s. J. Ondráčkové a tajemníka komise pro výstavbu s. P. Klimenta z důvodu dělby práce mezi odbory v návaznosti na práci komisí. Na uvolněné funkce navrženi a jednomyslně zvoleni s. Věra Strašilová pro komisi školskou a kulturní a s. Jaroslava Ondráčková pro komisi výstavby.
Ad 17) Na dotazy z interpelace poslanců a z diskuse odpověděli s. dr. Mikulec (při nové úpravě názvů ulic přihlédnuto k původním názvům, k významové jednoznačnosti a k pravopisnému zjednodušení) a s. ing. Hošpes (studna v ulici Pionýrské, veřejné osvětlení, omezení rychlosti vozidel a holubníky).

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková